logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      plus Styczeń
      plus Luty
      minus Marzec
         minus XXVIII_220_09
         minus XXVIII_221_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_222_09
         minus XXVIII_223_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_224_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_225_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_226_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_227_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_228_09
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


UCHWAŁA NR XXVIII/224/09
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 25 MARCA 2009 ROKU
 
w sprawie zamknięcia rozpoczętych inwestycji
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Sulików, uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Opiniuje się pozytywnie odstąpienie przez Gminę Sulików od dalszej realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
 1. Cmentarz komunalny w Studniskach Dolnych,
 2. Świetlica Mikułowa,
 3. Budowa gimnazjum I,
 4. Budowa gimnazjum II,
 5. Cmentarz komunalny Radzimów,
 6. Kanalizacja burzowa Sulików ul. Pocztowa,
 7. Remont chodników Sulików Plac Wolności.
 
§ 2
 
Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

 
Uzasadnienie:
Konieczność podjęcia niniejszej uchwały związana jest ze zmianą planów inwestycyjnych Gminy Sulików, wyrażającą się w odstąpieniu od realizacji lub kontynuacji poszczególnych inwestycji, które były ujęte w uchwałach Rady Gminy Sulików w sprawie budżetu gminy obowiązujących w poszczególnych latach. Przedmiotowe inwestycje nie zostały ujęte w uchwale nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30.12.2008r. w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 oraz w uchwale XXI/161/08 Rady Gminy Sulików z dnia 28.07.2008r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013.
Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych wnioskowanych do zamknięcia przedstawia się następująco:
 1. Cmentarz komunalny w Studniskach Dolnych - inwestycja została wprowadzona do realizacji uchwałą nr XI/57/96 Rady Gminy w Sulikowie z dnia 21.12.1996r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1997r. Wydatki na inwestycję poniesiono w roku 1997 na łączną kwotę 9.302,59 zł, w tym na opracowanie dokumentacji podstawowej i wykonawczej oraz opłaty za ogłoszenia prasowe;
 2. Świetlica Mikułowa - inwestycja została wprowadzona do realizacji uchwałą nr XXXVII/176/05 Rady Gminy Sulików z dnia 30.03.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. Wydatki poniesiono w latach 2005 i 2006 na łączną kwotę 9.580,10 zł na zakup materiałów budowlanych;
 3. Budowa gimnazjum I - inwestycja została wprowadzona do realizacji uchwałą nr XV/113/99 Rady Gminy Sulików z dnia 18.12.1999r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000 rok. Wydatki poniesiono w latach 2000-2003 na łączną kwotę 88.558,50 zł, w tym na wykonanie projektu budowlanego, opłaty pocztowe, skarbowe i prowizje bankowe;
 4. Budowa gimnazjum II - inwestycja została wprowadzona do realizacji uchwałą nr XXVII/171/2000 Rady Gminy Sulików z dnia 28.12.2000r. w sprawie budżetu gminy na 2001 rok. Wydatki poniesiono w latach 2001-2002 na łączną kwotę 14.483,52 zł, w tym na wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej, wykonanie map, opłaty notarialne i bankowe;
 5. Cmentarz komunalny Radzimów - inwestycja została wprowadzona do realizacji uchwałą nr III/14/2002 Rady Gminy Sulików z dnia 30.12.2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok. Wydatki poniesiono w roku 2003 na łączną kwotę 1.113,08 zł, w tym na prace geodezyjne i wypisy;
 6. Kanalizacja burzowa Sulików ul. Pocztowa - inwestycja została wprowadzona do realizacji uchwałą nr XXXIX/257/06 Rady Gminy Sulików z dnia 31.05.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Wydatki poniesiono w roku 2006 na łączną kwotę 11.621,20 zł, w tym na aktualizację map, projekt przebudowy kanalizacji;
 7. Remont chodników Sulików Plac Wolności - inwestycja została wprowadzona do realizacji uchwałą nr X/84/03 Rady Gminy Sulików z dnia 24.09.2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok. Wydatki poniesiono w latach 2003-2004 na łączną kwotę 124.643,68 zł, w tym na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

Ilość odwiedzin: 1945
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXVIII_224_09
Skrócony opis: w sprawie zamknięcia rozpoczętych inwestycji
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Żerko-Kopij
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Żerko-Kopij
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-04-06 16:12:00
Data udostępnienia informacji: 2009-04-06 16:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-06 16:16:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner