logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Sulików, dn.16.03.2009
Protokół nr 25
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików
odbytego w dniu 16 marca 2009 roku o godz.. 1600
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
 
Posiedzeniu przewodniczył Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy,
-przewodniczący rad sołeckich (wg załączonej listy obecności).
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Analiza informacji rad sołeckich. Prowadzenie dokumentacji z działalności sołectw. Spotkanie z Przewodniczącymi Rad Sołeckich.
  2. Analiza wykonania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym w 2008 roku.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  4. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie.
  5. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów podziękował za przybycie przewodniczącym rad sołeckich oraz zgodnie z planem posiedzenia poprosił o omówienie działalności poszczególnych sołectw, ich problemów i potrzeb.
 
Sołtys Sołectwa Bierna – Genowefa Wilczak – Raczak:
Głównym problemem sołectwa jest brak akceptacji mieszkańców na ustawienie w pobliżu miejscowości elektrowni wiatrowych. Według mieszkańców Biernej konsultacje społeczne przeprowadzone w zeszłym roku nie są wiążące. Mieszkańcy są kategorycznie przeciwni zmianom w Planie zagospodarowania Przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych. Sołtys ma nadzieje, że przy podejmowaniu uchwały związanej z budową elektrowni radni wezmą pod uwagę zdanie mieszkańców Biernej. Jest to teraz priorytetowa sprawa dla sołectwa Bierna- nie dopuścić do tej lokalizacji. Ponadto drogi gminne są w fatalnym stanie i niezbędne jest nawiezienie kamienia na ich powierzchnie. Część z nich zgodnie z deklaracjami Pana G.Brzyszcza miały zostać naprawione. Niestety do dzisiaj skończyło się na deklaracjach. Pani sołtys mówiła również o potrzebie aktualizacji danych na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na temat sołtysów działających na terenie gminy, ponieważ większość korespondencji w postaci np. ulotek czy prenumerat jest adresowana i kierowana do byłego sołtysa.
Sołtys zwróciła również uwagę na możliwość prenumeraty Magazynu Sołtysa, jeden egzemplarz mógłby być powielany i rozdawany sołtysom.
 
Sołtys Sołectwa Wrociszów Górny Ewangelis Zaras:
Głównym problemem według Sołtysa jest zły stan dróg polnych. Sołtys zwrócił również uwagę na potrzebę regularnego oczyszczania rowów melioracyjnych.
 
Sołtys Sołectwa Wilka Zdzisław Zdzitowiecki:
Największymi potrzebami sołectwa jest fatalny stan dróg, i oświetlenie.
 


Sołtys Sołectwa Stary Zawidów Beata Mazur:
Główną potrzebą sołectwa jest budowa wodociągu oraz oświetlenia we Wielichowie. Obecnie sołectwo stara się o remont świetlicy i oddzielenie pomieszczeń świetlicy od mieszkających tam lokatorów.
 
Sołtys Sołectwa Skrzydlice Elżbieta Wadzicka:
Sołectwo stara się o remont dachu na budynku świetlicy. Sołectwo zakupiło niezbędne materiały, jednak potrzebne są środki na wykonanie robót. Ziemia na plac, o która zwracał się radny ze Skrzydlic jest przywożona.
 
Sołtys Sołectwa Radzimów Górny Ewa Wrzeszcz:
Sołectwo liczy na budowę kanalizacji i oświetlenia. Ponadto mieszkańcy skarżą się na brak zabaw organizowanych dla dzieci. Według mieszkańców niezbędne jest nawiezienie kamienia na drogi, których stan często utrudnia dojazd do posesji.
 
Sołtys Sołectwa Mikułowa Anna Marczyk:
Sołtys podkreśliła, że stara się załatwić sprawy sołectwa samodzielnie, nie zgłaszając ich na sesji. Sołtys zna możliwości budżetu gminy, wie, że środki finansowe są ograniczone, dlatego cierpliwie czeka aż przyjdzie kolej na np. remont świetlicy. Sołectwo pozyskało dwa komputery do świetlicy, teraz stara się o podłączenie internetu. Ze środków sołectwa została wyremontowana kuchnia w świetlicy i wymieniono kilka okien.
Mieszkańcy, co roku organizują sprzątanie swojej miejscowości, które zakończone jest ogniskiem. Sołtys stara się zwalczyć powstawanie „dzikich wysypisk” na terenie miejscowości.
 
Sołtys Sołectwa Studniska Górne Grażyna Kapic:
Sołectwo stara się o pozyskanie środków na remont świetlicy. Materiały niezbędne do remontu zostały zakupione. Sołectwo chciałoby w przyszłości zbudować plac zabaw dla dzieci.
 
W związku z okresem zebrań wiejskich Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie krótkiej informacji, na jakie cele sołectwa powinny przeznaczać swoje środki.
 
Skarbnik Gminy omówiła zasady, jakimi należy się kierować przy podziale środków sołeckich. Główne cele, na jakie należy kierować środki sołeckie określa ustawa o samorządzie gminnym. Sołectwa powinny przeznaczać fundusze przede wszystkim na własną działalność: np. drobne remonty świetlicy, uroczystości z okazji dnia dziecka czy mikołajki. Należy unikać przeznaczania dotacji dla szkół, jednostek OSP lub klubów sportowych, ponieważ w budżecie gminy znajdują się środki przeznaczone na ich działalność.
 
Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu sołtysom oraz wyraził nadzieje, że spotkanie przyczyni się do stopniowej realizacji potrzeb poszczególnych miejscowości.
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem zrealizacji Uchwały Nr XIV/104/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.
 


Ad. 3
Komisja zapoznała się z projektami uchwał na najbliższą sesje Rady Gminy omówionymi przez Zastępcę Wójta:
1) w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików.
2) w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
3) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Sulików.
4) w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008 dla Gminy Sulików.
5) w sprawie zamknięcia rozpoczętych inwestycji.
6) w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Sulikowie i nadania jej regulaminu.
Radny Robert Starzyński zgłosił wniosek do zastępcy wójta o przedstawienie radnym przed podjęciem uchwały o powołaniu Straży Gminnej preliminarzu kosztów funkcjonowania Straży Gminnej ze wskazaniem poszczególnych wydatków na określone cele.
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek.
 
Ad. 4
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
W dyskusji nad projektem uchwały członkowie Komisji wyrazili zdziwienie kwotą finansowania 18.500zł za opróżnianie pojemników do segregacji odpadów pochodzących  z Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu. Pojemniki te ustawiono w ilości 5 zestawów po 3 szt. na terenie gminy, nie informując wcześniej o takich planach radnych, którzy teraz stanęli przed „faktem dokonanym” i koniecznością zmian w budżecie z tego tytułu.
W dyskusji poruszono sprawę współpracy gminy w zakresie wywozu odpadów z sąsiednimi przedsiębiorstwami po zakończeniu przyjmowania odpadów na składowisko odpadów w Sulikowie do końca 2009 roku.
W trakcie tej dyskusji Z-ca Wójta pan Wojciech Pająk stwierdził, że w trakcie pobytu z Komisją Rozwoju na wysypisku MPGK w Jędrzychowicach zarządzający wysypiskiem próbowali oszukać delegację gminy Sulików w przedstawieniu poziomu działalności w zakresie segregacji bioodpadów.
Zdaniem p. Pająka instalacja segregacji jest włączana tylko na okoliczność kontroli lub wizytacji i następuje tam również fałszowanie dokumentacji sprawozdawczej w zakresie odprowadzania odcieków do oczyszczalni, a przedstawicieli Gminy Sulików oszukano, przedstawiając działalność  firmy MPGK Zgorzelec jako wzorową.
Z-ca wójta odmówił radnej W. Rynkiewicz potwierdzenia wypowiedzianych na posiedzeniu Komisji zarzutów na piśmie.
 
Ad. 5
W sprawach różnych:
1) Radna Wioletta Rynkiewicz monitowała w sprawie nie opróżniania pojemnika na odpady przy przystanku we Wrociszowie Dolnym.
2) Radna Regina Solska pytała o inne możliwości pozyskania środków na budowę wodociągu w Starym Zawidowie.
Zastępca Wójta odpowiedział, że Gmina spróbuje złożyć wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3) Radny Robert Starzyński pytał o informację na temat wniosku złożonego do Funduszu Spójności na dofinansowane zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”
Zastępca Wójta odpowiedział, że do Spółki SUPLAZ wpłynęło pismo z uwagami po kolejnej weryfikacji wniosku.
4) Radny Przemysław Okrasa zgłosił, że Gazeta Ekspress Zgorzelecki nie trafia do sklepów w Miedzianej.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1910.
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2581
Nazwa dokumentu: Protokół nr 25
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 16 marca 2009 roku o godz.. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-05-07 12:14:25
Data udostępnienia informacji: 2009-05-07 12:14:25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-07 12:16:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner