logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Sulików: Dostawa z usługą montażu piłkochwytów na teren boisk sportowych środowiskowej hali sportowej w Sulikowie
Numer ogłoszenia: 157758 - 2009; data zamieszczenia: 20.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sulików , ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 075 7787288, faks 075 7756922.
Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sulikow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa z usługą montażu piłkochwytów na teren boisk sportowych środowiskowej hali sportowej w Sulikowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż piłkochwytów - siatek wychwytujących piłki - na terenie boisk sportowych przy środowiskowej hali sportowej w Sulikowie wzdłuż działek 675/7 i 675/9 obręb Sulików.
Kolejność wykonywania robót:
1. Wytyczenie trasy ustawienia siatek,
2. Montaż piłkochwytów z siatki polipropylenowej o wysokiej wytrzymałości, na słupach stalowych zagłębionych w gruncie,
3. Uporządkowanie terenu po wykonaniu montażu.
Piłkochwyt wokół kortu tenisowego należy wykonać na długości min. 72,5 mb, siatka ochronna o wielkości oczka 45x45mm, wysokość siatki 4 m, w siatce należy wykonać 2 furtki wejściowe o wymiarach w świetle 1,0 x 2,2 m - miejsce usytuowania furtek zaznaczono na rysunku.
Piłkochwyt wokół kortu tenisowego należy wykonać na długości min. 37 mb, siatka ochronna o wielkości oczka 45x45mm, wysokość siatki 2,5 m, siatkę należy zamocować na wysokości 1,5 m od poziomu podłoża, dodatkowo dół siatki należy przymocować do istniejącego ogrodzenia za pomocą linki.
Piłkochwyt wokół boiska do siatkówki/koszykówki I należy wykonać na długości min. 50,5 mb, siatka ochronna o wielkości oczka 100x100mm, wysokość siatki 2,5 m, siatkę należy zamocować na wysokości 1,5 m od poziomu podłoża, dodatkowo dół siatki należy przymocować do istniejącego ogrodzenia za pomocą linki.
Piłkochwyt wokół boiska do siatkówki/koszykówki II należy wykonać na długości min. 48 mb, siatka ochronna o wielkość oczka 100x100mm, wysokość siatki 4 m, w siatce należy wykonać 1 furtkę wejściową o wymiarach w świetle 1,0 x 2,2 m - miejsce usytuowania furtki zaznaczono na rysunku. Piłkochwyt za bramkami boiska wielofunkcyjnego należy wykonać na długości min. 52 mb, siatka ochronna o wielkości oczka do 120x120mm, wysokość siatki 4 m;
Sposób wykonania i montażu słupów dla piłkochwytów przy boiskach do siatkówki/koszykówki oraz kortu tenisowego:
- przygotowanie podłoża do montażu piłkochwytów
- fundamenty betonowe o wymiarach ok. 35x35 cm i głębokości min. 80 cm z betonu klasy min. B 15 zapewniające stabilne mocowanie słupów.
- dostawa i trwałe umocowanie w uprzednio przygotowanym podłożu słupów stalowych ocynkowanych ogniowo wraz z osprzętem, malowane w kolorze zielonym, rozstaw słupów co ok. 5 m; Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna słupów nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania. Słupy powinny być proste. – w narożnikach należy zastosować zastrzały używając łączników systemowych, słupy wyposażyć w osprzęt do mocowania lin. - przy szerokości siatki 4 m zastosować min. 4 rzędy lin, a przy szerokości siatki 2,5 m zastosować 3 rzędy lin. - wysokość słupów ponad poziom terenu 4 m
Sposób montażu słupów dla piłkochwytów przy boisku wielofunkcyjnym:
- sposób montażu jak wyżej bez stosowania zastrzałów
- zastosować słupy o przekroju 120x100mm o wysokości ponad poziom terenu 4 m
- zamontować w górnej części w łącznik (rozpórki) zapobiegające odkształcaniu słupów podczas naciągania linką. Wszystkie siatki ochronne wykonane z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości w kolorze zielonym, grubość splotu siatki min. 4 mm, o mocnych krawędziach wykończonych lamówką. Zastosować linkę stalową o grubości min. 4 mm zabezpieczoną przed korozją.
Miejsce wykonania montażu. Sposób wykonania robót mechaniczno-ręczny. W miejscu przewidzianym do montażu piłkochwytów w części ułożona jest nawierzchnia ze sztucznej trawy. Przy montażu należy zabezpieczyć teren, aby sztuczne nawierzchnie nie uległy uszkodzeniu, zabrudzeniu ani przedostaniu się wszelkich zanieczyszczeń takich jak ziemia z wykopów czy beton. Istnieje ograniczony dostęp do boisk zwłaszcza ciężkim sprzętem, ponieważ przed boiskami znajduje się (bieżnia) jak i boiska wykonane są ze sztucznej nawierzchni wylewanej ELTAN P N-35 gr. 4 cm. W miejscu przewidzianym do montażu piłkochwytów podczas wykonywania wykopów należy uwzględnić istniejące odwodnienie oraz przebieg rury odprowadzające wody deszczowe w obrębie kortu tenisowego. Sposób wykonania piłkochwytów powinien zapewniać możliwość bezpiecznego użytkowania oraz brak możliwości zablokowania piłek w siatce, linkach lub słupkach. Użyte materiały muszą posiadać atesty.
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty na zasadzie :spełnia, nie spełnia.
4. Wykonawcy zgodnie z art.23 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wymagane jest:
a) ustanowienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa);
b) dołączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oddzielnie przez każdy podmiot występujący wspólnie;
c) złożenie w ofercie, przez każdego wykonawcę występującego wspólnie oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp. wraz z dokumentami potwierdzającymi, zgodnie z zapisem w rozdz. V ust. 1 oraz udokumentowanie, ze razem spełniają wymagania art. 22 ust.1 dotyczące wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego;
4.1. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. (art.141 ustawy Pzp). 4.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie; 4.3. Wszelka korespondencja dokonywana będzie z wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem).
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp wykonawcy wraz z ofertą przedłożą następujące dokumenty:
dokument nr 1 - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia składa je każdy z uczestników (Partnerów);
dokument nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) W przypadku oferty wspólnej w/w oświadczenie składa Lider wskazany w pełnomocnictwie;
dokument nr 2a - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 2a do SIWZ). W przypadku oferty wspólnej w/w oświadczenie składają wszyscy Partnerzy.
2. Wykonawcy przedłożą również wraz z ofertą: a) dokument pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów złożonych w ofercie, b) dokument pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymaga się złożenia oryginału stosownego pełnomocnictwa. Dopuszcza się również złożenie w ofercie kopii pełnomocnictwa notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub kopii potwierdzonej przez mocodawcę (osobę wskazaną w dokumencie nr 1). c) - dokument nr 3 parafowany na każdej ze stronie wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sulikow.pl/?id=297.
 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sulików ul. Dworcowa 5 59-975 Sulików.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Sulików ul. Dworcowa 5 59-975 Sulików sala nr 14.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Nazwa dokumentu: Dostawa i montaż piłkochwytów
Skrócony opis: Ogłoszenie o przetargu na dostawę z usługą montażu piłkochwytów na terenie boisk sportowych przy środowiskowej hali sportowej w Sulikowie.
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pawlińska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2009-05-20 15:29:11
Data udostępnienia informacji: 2009-05-20 15:29:11
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-20 15:35:35

Wersja do wydruku...

corner   corner