logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 30
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 roku o godz. 1000
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk - Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.                     
Nieobecna była radna Halina Bogdanowicz                                                                (zał. 1, 2, 3)
W sesji uczestniczył m.in. Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy Sulików.
 
Przewodniczący poinformował o piśmie grupy radnych, którzy wnoszą o ujęcie w porządku posiedzenia uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików oraz przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy.
  4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
  5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok oraz sprawa absolutorium dla Wójta Gminy Sulików.
  6. Podjęcie uchwał:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw gminy Sulików.
b) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.
c) w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Studniska Górne, na okres dłuższy niż trzy lata, w drodze bezprzetargowej.
d) w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.
  1. Zapytania radnych.
  2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
  3. Odpowiedzi na zapytania.
  4. Sprawy różne. Komunikaty. 
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że wszystkie uchwały dotyczące spraw finansowych jak uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy powinna być przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Finansów, aby stwierdzić, że nie ma żadnych przeciwwskazań do jej podjęcia przez Radę Gminy.
 
Przewodniczący stwierdził, że radny Starzyński ma rację, jednak Statut Gminy daje możliwość wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad poprzez wniosek kilku radnych. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z proponowaną zmianą.
Porządek posiedzenia został przyjęty 11 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych.
 
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący omówił poprawki do protokołów z poprzednich sesji zgłoszone przez radną Wiolettę Rynkiewicz oraz radną Halinę Bogdanowicz.
Radny Robert Starzyński stwierdził, że skoro Wójt swoimi wypowiedziami niejednokrotnie obraża jego osobę, w związku z tym oczekuje od Przewodniczącego, aby takie wypowiedzi przerywał a jeśli już zostaną wypowiedziane powinny zostać ujęte w protokole. Wypowiedzi Wójta jak i radnej Haliny Bogdanowicz podczas dyskusji na temat powołania Straży Gminnej na sesji marcowej powinny zostać zawarte literalnie.
 
Przewodniczący stwierdził, że poprawki zgłaszane przez radnych zostaną uwzględnione, oraz poprosił aby radna Rynkiewicz i radny Jankowski ściśle określili zapisy jakie powinny znaleźć się w protokole z sesji nadzwyczajnej.
 
Radna Rynkiewicz odpowiedziała, że miała na myśli wypowiedz radnego Jankowskiego w kwestii naliczenia kar dla Firmy MAXI STAR KONSTRUKTOR za niedotrzymanie terminu ukończenia budowy Środowiskowej Hali Sportowej, które było wynikiem uporu trzech radnych.
 
Radny Piotr Jankowski sprostował, że nie użył stwierdzenia „trzech radnych”.
 
Przewodniczący stwierdził, że w tym przypadku należy odsłuchać nagrania z sesji nadzwyczajnej aby ustalić, jakie padły wówczas słowa.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że w kwestii terminu naliczenia pierwszych kar dla Firmy MAXI STAR KONSTRUKTOR powinien być podany konkretny termin lub nie powinno go być wcale. Ponadto Zastępca Wójta zwrócił się z prośbą aby zgodnie ze Statutem Gminy protokół był protokołem a nie literalnym zapisem, który powinien być stosowany wyłącznie w kwestiach spornych.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że protokół powinien odnosić się do wypowiedzi radnych i odpowiedzi osób pytanych. Zdaniem radnego protokół z sesji nadzwyczajnej jest lakoniczny, zadania są urwane a wypowiedzi nie są jasne. Radny stwierdził, że wypowiedź Wójta na temat Programu Odnowy Wsi, w kwestii, że radny nosi się z zamiarem odbudowy remizy strażackiej w Radzimowie a następnie podziękowanie radnego za pamięć Wójta o tej sprawie nie została zawarta w protokole. Następnie na stronie 4, tego protokołu została źle sformułowana wypowiedź radnego odnośnie zasadności remontu sali gimnastycznej w Studniskach. Radny miał na myśli niecelowość budowy Środowiskowej Hali Sportowej.
 
Radny Robert Starzyński zapytał jak wygląda tryb wprowadzania poprawek do protokołów z poprzednich sesji, ponieważ radni nie otrzymują później poprawionego protokołu. Radny chciałby usłyszeć deklarację, w jaki sposób będzie to robione, aby mieć pewność, że wszystkie poprawki zostały uwzględnione.
 
Przewodniczący odpowiedział, że w kwestiach spornych, aby mieć pewność i właściwie wprowadzić poprawki zostanie odsłuchane nagranie. Przewodniczący stara się przedstawić zgłoszone uwagi jak najbardziej szczegółowo, aby radni wiedzieli, w jakiej formie będą one ujęte. Poprawiona wersja protokołu będzie umieszczona stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Zdaniem radnego Tadeusza Polowego poprawiony protokół z ujętymi poprawkami powinien trafiać do radnych w formie papierowej.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły z poprzednich sesji z uwzględnionymi poprawkami.
 
Protokoły z poprzednich sesji zostały przyjęte 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 2
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 20 kwietnia 2009 roku.                                                                                               (patrz protokół)
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 21 kwietnia 2009 roku.                                                          (patrz protokół)
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 23 kwietnia 2009 roku.                                                                                                                      (patrz protokół)
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Grzegorz Konarski omówił posiedzenie Komisji poświęcone kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie w dniu 13 marca 2009 roku.
 
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy oraz Komisji Rewizyjnej została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 3
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.                                             (zał. 4)
Radna Wioletta Rynkiewicz zapytała o sprawę skarg mieszkańców Skrzydlic na brak opiekuna w autobusie dowożącym uczniów, nieregularnym odbieraniem uczniów z przystanków autobusowych oraz brakiem miejsc siedzących dla uczniów podczas dowozu uczniów przez Firmę VEKTOR oraz jak ta sprawa została rozstrzygnięta. Ponadto radna w związku z aneksem nr 2 do umowy z Firmą „VEKTOR” na dowóz uczniów do szkół z miejscowości Mała Wieś Górna i Mikołowa pytała o koszty związane z tymi dowozami.
 
Zastępca Wójta w kwestii podpisania aneksu nr 2 do umowy z Firmą VEKTOR odpowiedział, że jest to przedłużenie umowy na dowóz dzieci z miejscowości Mała Wieś Górna i Mikułowa, które były dowożone kursami zlikwidowanymi przez PKS Lubań. Do momentu rozstrzygnięcia przetargu na dowóz dzieci, który obecnie obejmuje te kursy należało przedłużyć umowę z Firmą.
 
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że mieszkańcy nie zgłaszali skarg a uwagi do niepunktualnego przyjazdu autobusu i braku właściwej opieki nad dzieci w autobusie dowożącym uczniów. W tej sprawie właściciel Firmy – Pan Pławiak otrzymał pismo oraz został poproszony na rozmowę, podczas której zostały mu przypomniane zapisy umowy, które powinny być przestrzegane. Pan Pławiak zobowiązał się do poprawy tej sytuacji. W związku z przejęciem dowozu uczniów do szkół Wójt polecił regularne sprawdzanie punktualności odjazdów autobusów oraz porządku podczas dowozu.
 
Zastępca Wójta dodatkowo poinformował, że w podpisanej umowie została zawarta kwestia kar, które mogą być naliczane za niewłaściwe wykonywanie usługi.
 
Radny Marina Kurek zasygnalizował, że autobusy Firmy VEKTOR odjeżdżają zbyt wcześnie, przez co uczniowie mogą spóźniać się do szkoły.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie informację na temat działalności międzysesyjnej Wójta.
 
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 4
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.                                                 (zał. 5)
Radny Robert Starzyński zapytał o pismo Wojewody w sprawie uwag do uchwały i dlaczego nie zostało ono przekazane dla radnych do wiadomości.
Przewodniczący odpowiedział, że radni otrzymają kopię pisma Wojewody.
Radny Robert Starzyński zgłosił wnioski w imieniu Klubu Niezależni i Gospodarni, w sprawie umożliwienia uczestnictwa jednego z członków Klubu w Komisji Rewizyjnej zgodnie ze Statutem Gminy. Ponadto radny wnioskował w imieniu Klubu o uzupełnienie Strony Biuletynu Informacji Publicznej o wszystkie protokoły pokontrolne z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy. Radny zwrócił się również do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury o umożliwienie spotkań Klubu w jednym z pomieszczeń GOKu, o szczegółach tej współpracy radnych chciały pomówić z Dyrektorem po sesji.
 
Przewodniczący odpowiedział, że oczekiwał aż Przewodniczący Klubu wystąpi o wprowadzenie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej. W związku ze zgłoszonym wnioskiem na najbliższej sesji zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.
 
Informacja na temat pracy Przewodniczącego Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 5
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok oraz sprawa absolutorium dla Wójta Gminy.
Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniach komisji stałych radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2008.
Radny Grzegorz Konarski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 6 kwietnia, opinię na temat sprawozdania z wykonania budżetu oraz uchwałę Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za 2008 rok, podjętą jednogłośnie.
Przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok oraz pozytywną opinię na temat wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Sulików za 2008 rok.
Zastępca Wójta w uzupełnieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdził, że Izba nie wniosła do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok żadnych wskazań ani uchybień, które wskazywałby na nieprawidłowości. W kwestii uzupełnienia tematów poruszonych na posiedzeniach komisji stałych Zastępca Wójta przedstawił informację na temat kosztów poniesionych na oczyszczanie wsi w wysokości 35 883,53 zł wydatkowanych na: zamiatanie chodników i zatok, sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy ulicznych, oczyszczanie studzienek. Kwota poniesiona na bieżące utrzymanie czystości na Placu Wolności w Sulikowie (zamiatanie ręczne, poróżnianie koszy ulicznych) 19 266,02 zł. Ponadto w kwestii kosztów rozbiórki spalonej remizy strażackiej w Radzimowie Zastępca Wójta poinformował, że zostały one poniesione na rozbiórkę i wywóz gruzu. Zastępca przedstawił również, na co zostały wydane środki na wyposażenie punktu gdzie urzędowała policja były to przede wszystkim artykuły biurowe oraz zestaw komputerowy.
Radna Weronika Ziółkowska zapytała czy została wprowadzona poprawka odnośnie zakupu pieca w budynku świetlicy wiejskiej w Mikułowej. Zdaniem radnej chodzi o świetlice w Radzimowie.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że błędnie został odczytany zapis, co spowodowało, że w sprawozdaniu ujęta została wymiana okien w budynku przy ul. Garbarskiej oraz kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Mikułowej. Prawidłowy zapis powinien brzmieć wymiana okien w kuchni budynku świetlicy wiejskiej w Mikułowej.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że na sesjach absolutoryjnych Wójt w różny sposób odnosił się do budżetu gminy, określając go np. jako uwerturę, którą on powinien w pewien sposób dyrygować i która powinna współbrzmieć z Radą Gminy. Zdaniem radnego ta „uwertura” nie brzmiała zbyt dobrze w ubiegłym roku. Radny chciałby, aby w dyskusji na temat udzielenia absolutorium znalazło się odniesienie do kwestii naliczenia kar dla firmy MAXI STAR KONSTRUKTOR. Radny w swojej wypowiedzi chciałby odnieść się do wielu wypowiedzi Wójta, które padały na sesji, a które nie zostały zrealizowane. Za słowami Wójta szły działania Rady Gminy tj. np. zmiany w budżecie. Natomiast za zmianami w budżecie na życzenie Wójta nie szły żadne działania.
W kwietniu 2008 roku gdy radny zapytał jak wygląda kwesta naliczania kar dla firmy MAXI STAR KONSTRUKTOR usłyszał, że zgodnie z zapisem umowy z wykonawcą jeżeli został podpisany aneks terminowy nie ma naliczania kar. Radny nawiązał również do wypowiedzi Wójta na temat analizy prawnej sporządzanej przez Instytut Zarządzania i Samorządności, twierdził, że kary, które zostały naliczone zostały praktycznie wyeliminowane. Radny wspomniał, że Wójt prowadził rozmowy jak uniknąć i rozwikłać problem egzekwowania kar. O efektach tych rozmów radni nie byli później informowani. Na ostatniej sesji nadzwyczajnej radni mieli okazję się przekonać, że naliczone później kary dla Firmy MAXI STAR KONSTRUKTOR spowodowały zwrot dotacji w wysokości pół miliona zł i odsetki w wysokości ok. 80 tys. zł. Radny nawiązał do art. 138 ustawy o finansach publicznych, który mówi co jest rażącym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, jak na przykład działanie lub zaniechanie którego skutkiem jest znaczące uszczuplenie środków publicznych zaciągnięcie bez upoważnienia zobowiązań albo doprowadzenie do zapłaty znacznej kwoty odsetek. W myśl tego artykułu należy rozumieć, że każde niewykonanie zobowiązania skutkujące koniecznością zapłaty odsetek, kar lub opłat stanowi naruszenie dyscypliny finansowej. Radny za przykład podał artykuł z poradnika związanego z dyscypliną finansów publicznych.
Radny odniósł się także do wypowiedzi Wójta ze stycznia 2008 roku w kwestii dróg zniszczonych przez Pana Gustawa Brzyszcza. Wójt spotkał się wówczas z Panem Bryszczem i uzgodnił sposób naprawy zniszczonych dróg. Od tamtego czasu minęło 15 miesięcy, a drogi nadal nie są naprawione. W lutym 2008 roku radni usłyszeli, że uprzątnięciem placu po spalonej remizie w Radzimowie zajmie się wykonawca remontu koryta rzeki Czerwona Woda. Tymczasem uprzątnięciem zgliszczy zajęła się zupełnie inna firma, aby do tego przystąpić radni musieli podjąć stosowną uchwałę. W maju 2008 roku radni mogli usłyszeć od Wójta, że wkrótce nastąpi ogłoszenie przetargu na modernizację oświetlenie. Przetarg nie został ogłoszony do dzisiaj. We wrześniu nastąpiła zmiana w budżecie polegająca na zwiększeniu środków na budowę oświetlenia o 100 tys. Również we wrześniu do budżetu wprowadzono 300 tys. zł z przeznaczeniem na remont budynku Urzędu Gminy. Jednak do końca roku nie podjęto żadnych działań związanych z remontem. Radny za przykład niewłaściwej współpracy Wójta z Radą Gminy podał sposób, w jaki przystąpiono do utworzenia Straży Gminnej. Początkowa koncepcja utworzenia straży z innymi gminami, o której początkowo mówiono, zmieniła się nieoczekiwanie, czego skutkiem było przedłożenie uchwały w sprawie utworzenia Straży bez szerszej informacji.
 
Przewodniczący Rady twierdził, że sprawa absolutorium jest przede wszystkim związana ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za poprzedni rok, analizą konkretnych dokumentów i zestawień a nie z osoba Wójta, którą można akceptować lub nie.
 
Zastępca Wójta w odniesieniu do wypowiedzi radnego Starzyńskiego stwierdził, że sprawa zniszczonych dróg przez Pana Brzyszcza jest w takcie realizacji. Drogi są przygotowywane do sprzedaży, a te, które nie będą sprzedane, zostaną przygotowane do odtworzenia.
 
Radny Tadeusz Polowy zapytał o koszty rozbiórki spalonej remizy strażackiej w Radzimowie.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że koszty rozbiórki wyniosły 7 320,00 zł i zostały ujęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
 
W odniesieniu do wypowiedzi Zastępcy Wójta radny Starzyński stwierdził, że wszystkie poruszone przez niego kwestie dotyczą działalności Wójta związanej z wykonaniem budżetu gminy. Sesja absolutoryjna jest najlepszą okazją do poruszania tych kwestii. Zdaniem radnego wszystkie wydatki zarówno te poniesione na rozbiórkę remizy strażackiej jaki i zwrot dotacji za naliczone kary są bagatelizowane. Praca Wójta podlega ocenie do której każdy ma prawo, w związku z tym sprawy przytoczone przez radnego są jego zdaniem właściwe.
 
Przewodniczący stwierdził, że żadne kwoty wydatkowane z budżetu gminy nie są bagatelizowane. Nikt nie utrudniał radnemu Starzyńskiemu wypowiedzenia swojego zdania.
 
Zastępca Wójta uzupełniając kwestię rozbiórki spalonej remizy dodał, że po jej spaleniu miały miejsce deklaracje OSP Radzimów, że dokona rozbiórki budynku co nie miało miejsca.
W momencie rozbiórki sytuacja stała się naprawdę niebezpieczna, pozostałości po remizie stały się miejscem zabaw dzieci, w związku z tym natychmiast zostały podjęte działania. Zdaniem Zastępcy Wójta roztrząsanie sprawy pod kątem, kto i za ile dokonał rozbiórki remizy nie jest zasadne. Warto również pamiętać o wcześniejszych ustaleniach i je realizować.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że ubolewa nad wypowiedzią Zastępcy Wójta oraz zapytał czy ten zdaje sobie sprawę z tego, co mówi. Radny zapytał czy są jakiekolwiek zapisy na temat rozbiórki remizy przez jednostkę OSP Radzimów i kto wydałby zezwolenie na tę rozbiórkę skoro teren, na którym znajdowała się remiza jest własnością gminy. Radny prosił, aby Zastępca nie obrażał jego osoby będącej jednocześnie Prezesem OSP jak również członków tej jednostki.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że w trakcie akcji gaśniczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa wieża remizy powinna zostać natychmiast rozebrana, ale nie widzi zasadności kontynuowania dyskusji na temat sprzed pięciu lat.
 
Radny Stanisław Cap w odniesieniu do sprawozdania z wykonania budżetu gminy i dyskusji toczącej się na sesji określił jako wskazówkę do przemyślenia dla wszystkich radnych na przyszłość. Radny stwierdził, że jako członek Komisji Rewizyjnej nie mógłby negatywnie odnieść się do sprawozdania, ponieważ Komisja nie doszukała się żadnych uchybień w zapisach sprawozdania. Wszystkie zapisy zawarte w sprawozdaniu były realizowane zgodnie z decyzjami, jakie podejmowała Rada Gminy poprzez podejmowanie uchwał w sprawie zmian w budżecie. W związku z tym, radni w przyszłości powinni dobrze przeanalizować i przemyśleć każdą zmianę w budżecie. Radny stwierdził, że jest zaniepokojony tą sytuacją, pozostał rok kadencji, a nie zostały zrealizowane zadania takie jak modernizacja oświetlenia. O wszelkich informacjach na temat działań i zamierzeń podejmowanych przez Urząd Gminy radni są zobowiązani mówić swoim wyborcom. Radny przytoczył wypowiedź Sołtys Genowefy Wilczak – Raczak, na temat tego, że Wójt powinien liczyć się z informacjami, które przekazuje, ponieważ zarówno radni i sołtysi przekazują je mieszkańcom, a następnie to oni ponoszą konsekwencje, kiedy wygłoszone deklaracje nie są realizowane. Radny odniósł się do planowanej budowy kanalizacji, która jego zdaniem nie dojdzie do skutku. Radny prowadził rozmowy z radnymi z Powiatu, informacje, które wówczas uzyskał przekazywał Przewodniczącemu Rady Gminy oraz radnemu Fleszarowi. Według wiedzy radnego budowa kanalizacji w obecnej kadencji nie zostanie rozpoczęta w związku z tym, że zostały popełnione błędy strategiczne i polityczne.
Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera zapisy, których nie można kwestionować, zmiany w budżecie zostały wprowadzane za wiedzą i akceptacją radnych. Zdaniem radnego sprawę udzielania absolutorium można rozważać w dwojaki sposób. Z jednej strony radni powinni głosować za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium, ponieważ nie stwierdzono żadnych uchybień. Z drugiej strony jednak, biorąc pod uwagę indywidualną ocenę radny stwierdził, że powinien głosować przeciwko, ponieważ nie jest zadowolony z działalności Wójta w zakresie związanym z modernizacją oświetlenia w gminie. Radny zdaje sobie sprawę, że z tego powodu poniesie konsekwencje przy wyborach w 2010 roku.
 
Przewodniczący odnośnie wypowiedzi w kwestii wypowiedzi radnego Stanisława Capa dodał, że miał on na myśli zbyt duże zbliżenie się do posłów z partii Prawo i Sprawiedliwość. Podczas przygotowywania wniosku do Funduszu Spójności zmieniły się kryteria oceny wniosku i zdaniem Przewodniczącego nie były to działania podjęte odgórnie mające na celu wyeliminowanie z konkursu gminy Sulików.
 
Zastępca Wójta w odniesieniu do wypowiedzi radnego Capa stwierdził, że w kwestii projektu kanalizacji Urząd Gminy nie ma sobie nic do zarzucenia. Przygotowanie wniosku do Funduszu Spójności pochłonęło mnóstwo pracy i zaangażowania; została wykonana dokumentacja techniczna, uzyskanie pozwoleń na budowę w prawie 100 %, wykonanie dokumentacji na cały zakres inwestycji, pozyskane zostały na to pożyczki, dołożone zostały środki z budżetu gminy, do obecnej chwili przejmowane są działki pod budowę kanalizacji. W związku z tym Zastępca nie rozumie wypowiedzi radnego Stanisława Capa. Po wieloletnim sprawowaniu funkcji radnego powinien on znać sytuację, podczas których zmienia się otoczenie i uwarunkowanie, w jakich gmina stara się pozyskać środki na budowę kanalizacji. Podstawowym warunkiem rozpoczęcia inwestycji jest pozyskanie środków zewnętrznych. Obecnie trwa weryfikacja wniosku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie budowy kanalizacji. Rozstrzygnięcie decyzji o dofinansowaniu wniosku powinno być znane w niedługim czasie, Zastępca ma nadzieję, że będzie ono pozytywne. Najlepszą porą na pozyskanie środków przedakcesyjnych na budowę kanalizacji była w kadencja 1998-2002, ale wówczas gmina nie skorzystała z tej okazji w przeciwieństwie np. do Gminy Siekierczyn.
 
Radny Stanisław Cap stwierdził, że skoro Gmina Siekierczyn potrafiła dobrze się „Ustawić” politycznie otrzymała środki na budowę kanalizacji, w przeciwieństwie do Gminy Sulików. Radny nie ukrywa, że mówiąc o popełnieniu błędów politycznych ma na myśli współpracę z Poseł Machałek, która deklarowała swoją pomoc w dążeniu gminy do pozyskania środków. Pani Machałek nie miała licznych wystąpień podczas obrad Sejmu na ten temat, twierdząc później, w że nie może zbyt wiele zdziałać. Radny twierdzi, że błąd polityczny został popełniony już podczas kampanii wyborczej do obecnej kadencji, poprzez brak współpracy z ugrupowaniem politycznym działającym na terenie gminy.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że Pani Machałek zgłaszała m.in. interpelację do Ministra  Rozwoju Regionalnego w kwestii projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zleni rzeki Czerwona Woda”. Zastępca jednak wołałby nie włączać polityki, do sprawy dofinansowania wniosku.
 
Zastępca Wójta w imieniu Wójta i własnym, podziękował wszystkim osobom, które w ubiegłym roku przyczyniły się do wykonania budżetu; Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Radzie Gminy, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnym i pracownikom Urzędu Gminy.
 
Uchwała w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sulików została przyjęta 11 głosami, przy 3 głosach przeciwnych.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał.
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Sekretarz Gminy przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na zmianie zapisu odnośnie liczby członków Rady Sołeckiej Sołectwa Mikułowa. Proponowana zmiana w par. 1 projektu uchwały będzie brzmiała następująco: „Rozdział III Sołtys i Rada Sołecka § 14, ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:„2. Rada Sołecka Sołectwa Mikułowa liczy od 5 do 9 osób.”
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (w głosowaniu udział wzięło 13 radnych – radny Tadeusz Polowy nie był obecny przy głosowaniu)
 
2) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych. (radny Tadeusz Polowy powrócił na sesję – w głosowaniu udział bierze 14 radnych) 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
3) w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Studniska Górne, na okres dłuższy niż trzy lata, w drodze bezprzetargowej.
 
Radny Robert Starzyński poinformował o swoim wniosku zgłoszonym na Komisji Budżetu i Finansów aby nie poddawać pod glosowanie tego projektu uchwały podczas dzisiejszej sesji w związku z tym, że w par. 1 zostało określone w jakim celu zostaną wykorzystane działki, które mają być wydzierżawione. Natomiast w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na temat ustawienia elektrowni wiatrowych na tym obszarze jeszcze niedokonano zmian, w związku z tym jest to wybieganie w przyszłość. Przeznaczenie tej działki zostało wskazane wbrew planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. (ó)
 
Zastępca odpowiedział, że Firma Fornax wystąpiła z wnioskiem o wydzierżawienie części działki nr 111 w Studzinskach Górnych w związku z lokalizacją trzech elektrowni wiatrowych. Uzyskanie tej dzierżawy jest konieczne dla Firmy aby miała ona pewność, że ma prawo do dysponowania nieruchomością, na której znajdą się elektrownie wiatrowe i mógł przystąpić do dalszych działań związanych ze zmianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska padł wniosek o to, aby Wójt podjął negocjacje przy sporządzaniu umowy o zwiększenie kwoty, za którą zostanie ona wydzierżawiona Firmie Fornax.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że głosowanie nad projektem uchwały jest w pewnym sensie przesądzeniem głosowania nad zmianami w miejscowego planie zagospodarowania przestrzennego. Radny wnioskuje jedynie o przełożenie głosowania nad uchwałą, do czasu aż zostaną dokonane zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 8 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
 
 
4) w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.
Przewodniczący omówił projekt uchwały.
Radny Robert Starzyński stwierdził, że wprowadzenie projektu uchwały do porządku posiedzenia było niezgodne ze Statutem Gminy, który sami radni podejmowali, ponadto projekt nie został zatwierdzony przez Radcę Prawnego (Przewodniczący poinformował, że Radca Prawny zaopiniował projekt uchwały). Podrzucanie radnym projektu uchwały na pięć minut przed głosowaniem radny określił jako draństwo. Bez względu na to, jaką radni mają opinię na temat tego projektu uchwały powinni mieć czas na przemyślenie podejmowanej decyzji. Zdaniem radnego prawo do przemyślenia decyzji na temat podjęcia uchwały zostało radnym odebrane. Radny pytał, czym spowodowana jest podwyżka wynagrodzenia Wójta w tej wysokości. Zła sytuacja gospodarcza w kraju powoduje oszczędzanie na płacach nawet w największych przedsiębiorstwach, lecz gmina nie stosuje się do panującej w całym kraju polityki idąc w zupełnie innym kierunku.
 
Przewodniczący odpowiedział, że proponowana podwyżka wynagrodzenia Wójta jest głównie spowodowana chęcią wyrównania stawek wójtów i burmistrzów z sąsiednich gmin i miast.
 
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
 
Uchwała została podjęta 9 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 7
Zapytania radnych:
Radny Marian Kurek: 1) zgłosił problem zbyt długiego oczekiwania uczniów dowożonych ze Skrzydlic na lekcje, uczniowie w szkole czekają pół godziny na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych, 2) monitował w sprawie nawożenia ziemi na plac w Skrzydlicach, 3) pytał, kiedy odbędzie się objazd świetlic na terenie gminy. 3) pytał, kiedy otrzyma odpowiedź od Prezesa Łużyckiej Higieny Komunalnej na wystosowane przez siebie pismo.
 
Radny Franciszek Fleszar zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Łużyckiej Higieny Komunalnej o wcześniejsze informowanie o zmianach terminów wywozu odpadów. Zmiany utrudniają właściwy odbiór odpadów mieszkańcom, którzy muszą przenosić pojemnik oddalony od miejsca obioru odpadów.
 
Radny Piotr Jankowski zgłosił problem uszkodzenia mostu koło posesji pana Karniejew w Biernej.
 
Ad. 8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich:
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki pytał jak wygląda kwestia rozpoczęcia budowy oświetlenia oraz zgłosił problem złego stanu drogi w Ksawerowie.
 
Sołtys Genowefa Wilczak – Raczak: 1) poinformowała o braku aktualnych informacji na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej na temat sołtysów, w związku z czym korespondencję otrzymuje nadal były sołtys, 2) zgłosiła potrzebę uregulowania czasu działania oświetlenia drogowego – lampy uliczne zapalają się zbyt wcześnie.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz: 1) pytała, jak wygląda sprawa udostępnienia sprzętu przez Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego do wykoszenia terenu przy budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym, problem ten był zgłaszany przez mieszkańca tego budynku na ostatnim zebraniu wiejskim, 2) zgłosiła prośbę o podanie powodu nieobecności Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury na zebraniu wiejskim w Radzimowie Górnym na które został pisemnie zaproszony.
 
Sołtys Andrzej Kurek: 1) pytał, jak wygląda sytuacja modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury, która miała zostać sfinansowana ze źródeł zewnętrznych.
 
Radna Weronika Ziółkowska zapytała jak wygląda sprawa wycięcia drzewa stwarzającego niebezpieczeństwo przy świetlicy wiejskiej w Mikułowej, którą zgłaszała wcześniej, również do Starostwa.
 
 
Ad. 9
Odpowiedzi na zapytania:
Zastępca Wójta udzielił następujących odpowiedzi:
-Sprawa zbyt wczesnego dowozu uczniów do szkół zostanie wyjaśniona z Firmą VEKTOR.
-Część ziemi na plac w skrzydlicach została dowieziona, jeśli będzie taka możliwość zostanie przywiezione więcej ziemi w to miejsce. Obecnie ziemia jest wożona na składowisko odpadów – jest niezbędna do rozpoczęcia rekultywacji składowiska.
-W kwestii remontów świetlic wypowie się Wójt po swoim powrocie.
-Sprawa informacji na temat zmiany terminu odbioru odpadów zostanie przekazana do Łużyckiej Higieny komunalnej.
-W kwestii oświetlenia trwają negocjacje w sprawie warunków umowy z EnergiąPro, został sporządzony projekt umowy, Zastępca liczy na to, że uda się ją podpsiać w najbliższym czasie.
-Droga w Ksawerowie jest droga powiatową, na ostatniej sesji sprawa ta została zgłoszona Staroście.
-Uwaga na temat uzupełnienia nazwiska sołtysów na stornie Biuletynu Informacji Publicznej zostanie uwzględniona.
-W sprawie modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury został wykonany projekt wspólnie ze stroną niemiecką, finansowany z Programu INTEREGG III A. W wyniku tego gmina uzyskała pozwolenie na budowę i dokumentację techniczną na kompleksowy remont i modernizację; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenia i remontu elewacji itp. Planowane jest złożenie wniosku o środki na ten cel z Programu Europejska Współpraca Terytorialna. Planowana jest dalsza współpraca z Gminą Honendubrau.
-Sprawa drzewa przy świetlicy wiejskiej w Mikułowej zostanie zgłoszona do gminnego Ośrodka Kultury.
-Wypożyczanie sprzętu do wykoszenia terenu przy budynku po byłej szkole w Radzimowie Górnym nie jest możliwe. 
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w związku z zaproszeniem na zebranie wiejskie odpowiedział, że nie mógł być na nim obecny ze względów osobistych. Odnośnie zapytania o zatrudnienie świetlicowej w budynku w Radzimowie, w którym planowane jest utworzenie świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym dyrektor odpowiedział, że ze względów finansowych nie jest możliwe zatrudnienie takiej osoby.
 
Ad. 10
1) Sekretarz Gminy przedstawiła radnym propozycję Instytutu Heraldystyczno – Weksylologicznego nowego herbu gminy, pieczęci gminnej i flagi gminy w związku ze złożonym wnioskiem do Instytutu o wydanie opinii, która następnie powinna zostać przedłożona do zaopiniowana Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sprawa ta jest wynikiem uchylenia przez Wojewodę paragrafu Statutu Gminy uchwalonego w październiku w ubiegłym roku, który mówił o herbie. Gmina posługując się symbolem gminy nie posiadała opinii właściwego Ministra w tej sprawie. Sekretarz poinformowała, że składając wniosek do Instytutu zwróciła się z prośbą o pozostawienie herbu gminy w takim samym kształcie jak dotychczas, ze względu na jego długoletnią historię. Jednak zdaniem Instytutu nie ma uzasadnienia historycznego do symboli gminnych, które są dotychczas stosowane przez gminę. Sekretarz zwróciła się z prośbą do radnych o opinię, czy gmina powinna pozostać przy starym herbie mając na uwadze ryzyko negatywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ze względu na brak uzasadnienia historycznego, lub skorzystanie z nowego projektu herbu.
Zastępca Wójta stwierdził, że podjęcie decyzji o korzystanie z nowego projektu herbu gminy będzie wiązało się z wieloma niedogodnościami i poniesionymi kosztami.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że wybór nowego herbu gminy będzie niewłaściwe ze względu na długoletnią tradycję i obecność w świadomości mieszkańców. Ponad to zdaniem radnego należałoby oddzielić herb gminy od herbu Sulikowa. Herb Sulikowa nie wiąże się z gminą, która została utworzona w latach 70 –tych. 
W dyskusji radni opowiedzieli się za pozostaniem przy starym herbie Gminy, mając na uwadze długie korzystanie z tego symbolu.
 
2) Przewodniczący zaprosił wszystkich zebranych do wzięcia udziału w uroczystości 3 Maja, która rozpocznie się Mszą Świętą w Kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Sulikowie o godz. 1230.
 
3) Radny Robert Starzyński zapytał o worki ze śmieciami, które nie zostały uprzątnięte po Dniu Ziemi zorganizowanym przez Szkoły.
Zastępca odpowiedział, że nie otrzymał żadnych informacji na temat nie odebrania odpadów po akcji sprzątania gminy.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXX w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.                                   (godz. 1305)
 
Protokołowała:
A. Adamiak                                                                                    
 
 
                                               Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

Ilość odwiedzin: 3054
Nazwa dokumentu: Protokół nr 30
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 roku o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-06-02 12:08:24
Data udostępnienia informacji: 2009-06-02 12:08:24
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-02 12:23:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner