logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 27
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików
odbytego w dniu 18 maja 2009 roku o godz.. 1600
w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik”
 
Posiedzeniu przewodniczył Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
 1. Realizacja budżetu w zakresie stopnia zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych w 2009- Informacja Wójta na ww. temat
 2. Informacja na temat wykorzystania i rozliczenia funduszy europejskich.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
 4. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy.
 5. Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Zastępca Wójta przedstawił informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych:
 • Zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie (2009-2010). Przewidziany koszt budowy chodnika wynosi 200 000,00 zł. Obecnie nie zostały wydatkowane żadne środki na to zadanie W 2009 roku planowane jest podjęcie działań mających na celu sporządzenie dokumentacji projektowej.
 • Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików (2008-2010). Planowane wydatki na realizację tego zadania w 2009 roku to 200,000,00 zł. Obecnie została wykonana aktualizacja kosztorysów, uzupełnienie projektu i uzgodnienia bhp. Został ogłoszony przetarg na roboty budowlane na paterze Urzędu Gminy. Wcześniej Gminny Zakład Komunalny wykonał modernizację instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na parterze, oraz zamontował instalacje alarmową. Termin realizacji zadania wynosi 22 tygodnie.
 • Dostawa i montaż serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Finansowego Urzędu Gminy Sulików. Koszt zadania wynosi 10 800,00 zł. Potrzeba wymiany serwera jest spowodowana awarią sprzętu.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin lezących w zlewni rzeki Czerwona Woda. W zakresie tego zadania znajduję się pozostała część projektu, która nie została zrealizowana w ubiegłym roku, czyli przeniesienia własności, wykupy działek, akty notarialne, wyceny. Koszt tego zadania wynosi 33 000,00 zł
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin lezących w zlewni rzeki Czerwona Woda – etap 0. gmina Sulików (2009-2010). W zakresie tego zadania znajduje się budowa tranzytów przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.
 • Rekultywacja składowiska odpadów (2009-2010) – Planowane wydatki na realizację zadania w 2009 roku wynoszą 60 000,00 zł. Obecne wydatki wynoszą 650,00 zł na pomiary geodezyjne. Trwają uzgodnienia z właścicielem działek zajętych przez składowisko.
 • Modernizacja oświetlenia drogowego wraz z rozbudową (2008-2013) – Planowane wydatki na realizację zadania w 2009 roku wynoszą 30 000,00 zł. Obecnie opracowywany jest projekt umowy i zakresu realizacji zadania. Większa część zadania – modernizacja i dowieszenie punktów świetlnych jest zaplanowana na 2009 rok.
 • Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym (2003-2009) – Wydatki na realizację zadania w 2009 roku wynoszą 30 000,00 zł. Całkowite wydatki na realizacje zadania wynoszą 226 446, 92. Roboty budowlane powinny zostać zakończone do połowy czerwca 2009 r. Została podpisana umowa na dofinansowanie tego projektu w kwocie 96 400,00 zł.
 • Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby Sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej (2007-2011) – na finansowanie tego zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Programu Obszarów Wiejskich. Łączne planowane koszty realizacji zadania wynoszą 1 350 000,00 zł.
 • Termomodernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie – obecnie trwają przygotowania wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony do Programu Europejska Współpraca Terytorialna Polska – Saksonia
 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że poza budową świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym większość zadań jest jedynie ujęta w planie finansowym.
 
Ad. 2
Zastępca Wójta przedstawił informację na temat wykorzystania i rozliczenia funduszy europejskich:
 • Budowa świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym – została podpisana umowa na dofinansowanie z Programu INTEREGG IIIA. Kwota dofinansowania pokryje także wyposażenie świetlicy i promocję. Poziom dofinansowania budowy wynosi ok. 33,98% wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu ujęta w umowie o dofinansowanie wynosi 284 697, 00 zł.
 • Renowacja i adaptacja Domu Zabytkowego „Ostry Narożnik”. W ramach realizacji projektu  jego wartość wynosi 933 722, 23 zł. Wydatki kwalifikowane wyniosły 576 470,00 zł. Refundacja poniesionych kosztów wyniosła ok. 245 tys. zł.
 • Budowa Środowiskowej Hali Sportowej – rozliczenie dofinansowania zostało zakończone. W kwestii odsetek od zwrotu części dofinansowania Skarbnik Gminy poinformowała, ze zostały one zapłacone.
 
 
Ad. 3
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Ad. 4
Komisja zapoznała się z projektami uchwał na najbliższa sesję Rady Gminy omówionymi przez Zastępcę Wójta:
1) w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej.
2) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
W dyskusji na projektami uchwał poruszona została kwestia odbudowy dróg zniszczonych przez Pana Gustawa Brzyszcza w Biernej.
3) w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
4) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego.
5) w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
6) w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
7) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików.
 
Skarbnik Gminy omówiła następujące projekty uchwał:
7) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
8) w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr IG-2004/PL-SN/2.02/D1-1/U-170/09 o dofinansowanie projektu „dokończenie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym”.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
9) zmieniająca uchwałę nr VII/50/07 Rady gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Ad. 5
Radna Wioletta Rynkiewicz:
-zwróciła się z prośbą o płynną wymianę pojemnika na odpady koło przystanku we Wrociszowie Dolnym na mniejszy.
-zgłosiła problem nie opróżniania pojemnika na przystanku przy drodze wojewódzkiej we Wrociszowie Dolnym.
-zgłosiła problem uszkodzenia znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu” naprzeciwko przystanku autobusowego.
 
Radna Regina Solska:
-zgłosiła problem uszkodzonego przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze starozawidowskiej koło budynku nr. 121, uszkodzenie przepustu zostało spowodowane ciężkim sprzętem.
 
Radny Przemysław Okrasa:
-monitował w sprawie udrożnienia przepustu na drodze gminnej nr 130 w Biernej,
-pytał, kiedy nastąpi budowa ścieżki rowerowej łączącej miedzianą z Czechami.
 
Radny Robert Starzyński:
-zgłosił brak znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu” przy wyjeździe z ulicy Szkolnej na ulicę Zawidowską,
-zgłosił potrzebę usunięcia znaku „TAXI” na ulicy Zawidowskiej.
 
Radny Piotr Jankowski:
-monitował w sprawie uszkodzonego mostu na drodze gminnej w biernej koło posesji Pana Karniejew oraz w sprawie śmieci na granicy gminy z Gminą Platerówka,
-zgłosił problem nie odbierania odpadów z pojemników do segregacji w Miedzianej przez Łużycką Higienę Komunalną,
-pytał o możliwość przyznania nagrody dla pracownika szkoły (konserwator w Szkole Podstawowej w Biernej), jeżeli nie jest ona ujęta w funduszu nagród,
-zgłosił potrzebę zwiększenia etatu w Szkole Podstawowej w Biernej, ponieważ zbyt wielu pięcioletnich i sześcioletnich uczniów znajduję się pod opieką jednego nauczyciela, co utrudnia realizację programu nauczania,
-zgłosił potrzebę uporządkowania cmentarza komunalnego w Radzimowie Górnym
Zastępca Wójta odpowiedział, że sprawa śmieci na granicy gminy z Gminą Platerówka została zgłoszona do nadleśnictwa w kwestii przyznania nagrody dla pracownika decyduje Dyrektor Szkoły.
 
 
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1910.
 
 
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2314
Nazwa dokumentu: Protokół nr 27
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 18 maja 2009 roku o godz.. 1600 w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik”
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-06-22 12:38:15
Data udostępnienia informacji: 2009-06-22 12:38:15
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-22 12:42:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner