logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 27
Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 19 lutego 2009 roku o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Franciszek Fleszar – Przewodniczący Komisji Społecznej.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
Lidia Rychtarczyk – Sekretarz Gminy Sulików,
Dorota Świątek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  3. Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Działanośc GKRPA opiera się głównie na ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Większość środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień skupia się na profilaktyce obejmującej dzieci i młodzież. Wśród programów profilaktycznych znajdują się zajęcia na świetlicach, wycieczki wyjazdy na zieloną szkołę. Szkoły wskazują dzieci, które potrzebują opieki z powodu złej sytuacji w domu.
Na terenie gminy działają dwie świetlice terapeutyczne (Sulików i Bierna), gdzie mogą spędzić czas dzieci z rodzin mających problem uzależnień. Świetlica w Sulikowie jest niezbyt korzystnym rozwiązaniem, ponieważ odbywają się tak także inne zajęcia, wielokrotnie dzieci musiały sprzątać świetlice po swoich poprzednikach. Kierownik GOPS szuka innej możliwości zlokalizowania świetlicy, ale jest to trudne. Zdaniem Komisji należałoby rozważyć możliwość organizacji zajęć w „Ostrym Narożniku.
Problem uzależnień na terenie gminy skupia się głównie na problemach z alkoholem, mniejszy problem stanowi narkomania. W obecnym czasie świadomość społeczeństwa w zakresie uzależnień jest większa, ludzie wiedzą gdzie szukać pomocy i gdzie się leczyć.
Wysokość środków przekazanych z budżetu gminy na działalność GKRPAiU nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego roku.
 
Kierownik omawiając działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwróciła uwagę na problemy lokalowe tzn. m.in. potrzebę wymiany instalacji elektrycznej, która grozi awarią oraz wymiana centralnego ogrzewania. Stałym problemem są stare, nieszczelne okna. GOPS ma również problemy kadrowe. Zatrudniona Księgowa nie ma zastępstwa, niezbędne jest zatrudnienie osoby na ½ etatu do pomocy w księgowości. W kwestii zarobków, sytuacji pracowników GOPSu uległa poprawie.
 
                                                                       (pełna informacja w załączeniu do protokołu)
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się z projektem uchwały o zmianie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1) Komisja wnioskuje o rozważenie możliwości zlokalizowania świetlicy terapeutycznej w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik”.
2) Radny Marian Kurek zgłosił problem przeciekającego dachu na świetlicy w Skrzydlicach.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1345.
 
 
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2518
Nazwa dokumentu: Protokół nr 27
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 19 lutego 2009 roku o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-06-22 12:56:29
Data udostępnienia informacji: 2009-06-22 12:56:29
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-18 14:34:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner