logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Rewizyjna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 20
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 10 lutego 2009 roku o godz.. 1500 w Urzędzie Gminy Sulików
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Tomasz Podanowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który przewodniczył posiedzeniu,
-Stanisław Cap – członek Komisji,
-Regina Solska – członek Komisji,
-Marian Kurek – członek Komisji.
 
W części posiedzenia uczestniczyły strony; Pan Krzysztof Lipko – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie oraz w wizji lokalnej na cmentarzu komunalnym w Sulikowie Pani Leokadia Rakucka zamieszkała przy ulicy ul. Młyńskiej 12/5 w Sulikowie.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Rozpatrzenie skargi Pani Leokadii Rakuckiej na działalność Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego zarzucającej mu nieprawidłowość w wyznaczeniu miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w Sulikowie. 
  2. Sprawy różne.
 
 
Na podstawie decyzji Rady Gminy Sulików z dnia 28 stycznia 2009 roku Komisja przystąpiła do rozpatrzenia wspomnianej skargi. Odpowiednio wcześniej Kierownik GZK w Sulikowie został poinformowany o skardze, w związku z tym Komisja Rewizyjna zwróciła się do niego o złożenie wyjaśnień w tej sprawie i przedłożenie ich na posiedzeniu.
Z pisma Pani Leokadii Rakuckiej wyodrębniają się dwa główne zarzuty pod adresem Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego:
1) wyznaczenie miejsca pod grób zmarłego Pana Markiewicza w niewłaściwym miejscu przy grobie jej zmarłego męża, nie zachowując stosownych wymiarów (wg przepisów),
2) nieodpowiedniego zabezpieczenia grobu zmarłego męża pani Rakuckiej podczas prac związanych z pochówkiem zmarłego Pana Markiewicza.
            Komisja zapoznała się z pismem wyjaśniającym złożonym przez Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego (wyjaśnienie stanowi załącznik do protokołu). Następnie wysłuchano wyjaśnień ustnych Kierownika GZK, który zdecydowanie podtrzymywał złożone wyjaśnienia na piśmie. Kierownik opierając się na zapisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 października 1972 roku w sprawie zarządzania cmentarzami, prowadzenia ksiąg oraz chowania zmarłych stwierdził, że rozporządzenie to określa wymiary grobu, który powinien (ale „nie musi”) mieć długość 2 m, szerokość 0,80 m, głębokość 1,70 m, jednocześnie oznajmił (również w piśmie), że „na naszym cmentarzu groby ziemne mają wymiary: długość 2,20 m, szerokość, 0,80 m, głębokość 1,70 m” uznając to za prawidłowe.  Kierownik oznajmił także, że forma (tzw. skrzynka) służąca do wykopu i zabezpieczenia mogiły jest używana od co najmniej kilkunastu lat przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie, ma wymiary 2 m długości i 0,80 m szerokości. Według Kierownika jest to sytuacja przez niego zastana i stosowana od wielu lat i nigdy nie było z tym problemów.
Następnie Komisja udała się na cmentarz komunalny w Sulikowie, aby zapoznać się z sytuacją o której mowa w skardze. Dokonano niezbędnych obmiarów grobów i odległości między nimi w obecności Kierownika Lipko i skarżącej Pani Rakuckiej. Według Pani Rakuckiej tej sytuacji można było uniknąć, gdyby Pan Lipko zareagował na jej interwencje telefoniczną jeszcze przed pogrzebem po wykopaniu mogiły. Zdaniem Pani Rakuckiej Kierownik nie oglądał miejsca przeznaczonego pod grób zmarłego Pana Markiewicza przed podjęciem decyzji i nie dokonał pomiaru tego miejsca; nie zaprzeczył temu Pan Lipko, który stwierdził, że nie było takiej potrzeby.
 
STWIERDZENIA POKONTROLNE KOMISJI:
 
1)      Po analizie wyjaśnień pisemnych i ustnych oraz po dokonanych oględzinach i wykonaniu obmiarów uznaje się, że miejsce przeznaczone pod grób zmarłego Pana Markiewicza nie spełnia wymogów określonych w § 10 ust. 1 pkt. 2 oraz § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku.
2)      W kwestii braku należytego zabezpieczenia grobu zmarłego męża Pani Rakuckiej podczas prac związanych z pogrzebem zmarłego Pana Markiewicza, Komisja nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić rozmiaru zasadności tego zarzutu, ponieważ grób został uprzątnięty przez Panią Rakucką dużo wcześniej przed oględzinami.
3)      Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego nie podjął stosownych rozmów z Panią Rakucką po telefonicznej interwencji, kiedy był czas na to by zmienić sytuację i rozwiązać ją właściwie i zgodnie z przepisami.
4)      Nie dokonano wcześniej weryfikacji miejsc przeznaczonych pod groby pojedyncze umieszczonych między już istniejącymi grobami pod względem możliwości ich dalszego zagospodarowania, posłużono się wyłącznie informacją zawartą w rejestrze komputerowym co doprowadziło do sytuacji opisanej w skardze.
5)      Nie stosowano formy (tzw. skrzynki) służącej do wykopu i zabezpieczenia mogiły o wymiarach zgodnych z przepisami.
 
 
WNIOSKI KOMIJSI:
 
Komisja Rewizyjna stwierdza, że skarga Pani Leokadii Rakuckiej na Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie jest zasadna w związku z tym Komisja sformułowała treść uchwały wraz z uzasadnieniem swojej decyzji, którą przedkłada Radzie Gminy (załącznik do protokołu)

Ilość odwiedzin: 2216
Nazwa dokumentu: Protokół nr 20
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 10 lutego 2009 roku o godz.. 1500 w Urzędzie Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-06-22 13:03:40
Data udostępnienia informacji: 2009-06-22 13:03:40
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-22 13:09:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner