logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Rewizyjna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 21
Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie  
w dniu 13 marca 2008 roku o godz. 1300 w
 
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:
Grzegorz Konarski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Tomasz Podanowski – członek Komisji,
Regina Solska – członek Komisji,
Stanisław Cap – członek Komisji,
Marian Kurek – członek Komisji.
 
Posiedzeniu kontrolnemu przewodniczył – Grzegorz Konarski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Komisja przeprowadziła kontrolę na podstawie upoważnienia nr 12/2009 wystawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików.
Kontrolę przeprowadzono w obecności w Zbigniewa Jaworskiego – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. (Dyrektor objął stanowisko w czerwcu 2007 roku)
 
Zakres kontroli problemowej obejmował:
-Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie i świetlic wiejskich na terenie gminy pod względem organizacji imprez dochodowych, w tym:
-ewidencja sprzedaży biletów,
-zawieranie umów na wynajem sali i świetlicy,
-dochody z organizacji imprez.
 
DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE:
 
 1. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie działa na podstawie Statutu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Sulików nr XLI/250/2002 z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury. Na sesji w marcu zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury.
 2. Gminny Ośrodek Kultury działa w oparciu o:
-ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
-ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
-ustawę z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach.
       3. Cennik usług Gminnego Ośrodka Kultury został określony w Zarządzeniu Wójta
           Gminy Sulików nr II/90/08 z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie opłat za wynajem
            pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie i świetlicach wiejskich.
Zgodnie z wymienionym zarządzeniem stawki za wynajem pomieszczeń w GOKu i
świetlicach przedstawiają się następująco:
·        wynajem sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie na:
 przyjęcie weselne ( 3 doby )                                                   500 zł.
 zabawa dochodowa (2 doby)                                                  300 zł.
 zabawa składkowa ( 1 doba)                                                   200 zł.
dyskoteki, zabawa szkolna, przyjęcie okolicznościowe          200 zł.
 zebrania, pokazy, prezentacje                                                 200 zł.
 dekoracja sali widowiskowej GOK                           300 zł + koszt materiałów
           
 
 
 
Stawki za wynajem świetlic wiejskich przedstawiają się następująco:

 

 
 

 

          

 

L.p.
Miejscowość
1 doba
2 doby
3 doby
1.
MIEDZIANA
100,-
150,-
200,-
2.
MIKUŁOWA
100,-
200,-
300,-
3.
RADZMÓW DOLNY
100,-
200,-
300,-
4.
RADZIMÓW GÓRNY
100,-
150,-
200,-
5.
SKRZYDLICE
100,-
150,-
200,-
6.
STARY ZAWIDÓW
100,-
150,-
200,-
7.
STUDNISKA GÓRNE
100,-
200,-
300,-
8.
WROCISZÓW DOLNY
50,-
100,-
200,-

 

 

 

 
 
Gminny Ośrodek Kultury wynajmuje również krzesła i stoły.

 

 
 1. Wynajem świetlic wiejskich reguluje Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury nr 3/2008 z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynajmu świetlic. 
5.   Zgodnie z regulaminem wynajmu świetlic:
  • Dyrektor zawiera umowę z zainteresowanym wg. wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia w sprawie regulaminu wynajmu.
  • Odpłatność za korzystanie ze świetlic obejmuje następujące składniki
-odpłatność za wynajem świetlicy,
-koszty zużytej energii elektrycznej i wody.
·      Świetlice są udostępniane bezpłatnie na zebrania wiejskie, spotkania
      i uroczystości wiejskie organizowane przez Wójta Gminy i Radę Sołecką        oraz organizację w świetlicy lokalu wyborczego.
·      Po podpisaniu umowy klucze od świetlicy są przekazywane opiekunowi
 świetlicy lub sołtysowi – nie są sporządzane protokoły przekazania kluczy.
 1. Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury często jest wynajmowana na prezentacje produktów poszczególnych firm, prezentacje cieszą się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Tego typu wynajmy są opłacalne dla GOKu.
 2. Przychód z wynajmu pomieszczeń przez Gminny Ośrodek Kultury w latach 2007-2008 był następujący:

 

 
Jednostka/świetlica
 
2007
2008
ilość
kwota przychodu
ilość
kwota przychodu
GOK Sulików
14
1 636,00 zł
18
3 540,00 zł
Bierna
1
80,00 zł
0
- zł
Mikułowa
6
400,00 zł
2
300,00 zł
Stary Zawidów
6
550,00 zł
2
200,00 zł
Miedziana
1
50,00 zł
1
50,00 zł
Stary Zawidów
5
250,00 zł
1
100,00 zł
Skrzydlice
2
110,00 zł
5
600,00 zł
Radzimów
0
- zł
2
200,00 zł

 

 
 1. Stan zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie wynosi 11 osób, co
            w przeliczeniu na etaty daje 8,25 etatów.
 1. Imprezy dochodowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury to przede wszystkim zabawy sylwestrowe, które są imprezami składkowymi. Nie są sprzedawane bilety, każdy kto wyraża chęć wzięcia udziału w zabawie wpłaca ustaloną kwotę a fakt jej wpłacenia zostanie odnotowany na liście.  
 2. Koszty organizacji imprez dochodowych i nikły dochód powodują, że nie są one organizowane często. Gminny Ośrodek Kultury pokrywa koszty opłaty do ZAiKS (impreza sylwestrowa 600 zł) za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych oraz koszty zabezpieczenia imprezy. Zapewnienie bezpieczeństwa na zabawie spoczywa na organizatorze, czyli Dyrektorze GOKu - wiążą się z tym wysokie koszty wynajmu ochroniarzy. Działanie bez wsparcia w postaci profesjonalnej ochrony jest zbyt ryzykowne. Dochód ze zorganizowanych zabaw sylwestrowych w latach 2007-2008 przedstawiał się następująco:
-2007 rok: 2.676,72 zł,
-2008 rok: 2.740,35 zł. (pełne zestawienie przychodów i rozchodów z organizacji imprez sylwestrowych w załączeniu do protokołu).
 1. W świetlicach gdzie zatrudnione są panie świetlicowe, co miesiąc sporządzane są sprawozdania. Dodatkowe sprawozdania są sporządzane w czasie ferii zimowych i okresie wakacyjnym. W sprawozdaniu zamieszczana jest liczba osób biorących udział w zajęciach organizowanych na świetlicy oraz działania, jakie były podjęte w danym czasie. Zdaniem Komisji nie jest to właściwe rozwiązanie.
 2. Imprezy i uroczystości planowane przez GOK w 2009 roku są ujęte w Harmonogramie Imprez na 2009 rok, zaopiniowanym przez Komisję Społeczną i zatwierdzonym przez Wójta Gminy. (harmonogram w załączeniu do protokołu)
 3. Wśród wydatków GOKu w 2009 roku nie są przewidziane remonty budynków świetlic, ze względu na brak środków finansowych.
 4. Działalność kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury opiera się na Harmonogramie Imprez zaopiniowanym przez Komisję Społeczną Rady Gminy oraz zatwierdzonym przez Wójta.
 
 
 
WNIOSKI KOMISJI:
 
·     Niskie dochody Gminnego Ośrodka Kultury są spowodowane głównie małym zainteresowaniem społeczeństwa działalnością kulturalną GOK. Ponadto organizacja imprez dochodowych jest kosztowna (koszt opłat i wynajęcia ochrony) w stosunku do przychodów.
·     Komisja zwraca uwagę na potrzebę remontu dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
·     Komisja wnioskuje sporządzanie protokołów przekazania kluczy po podpisaniu umowy o wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich.
·     Komisja wnioskuje o o określenie Działalności Domu Zabytkowego „Ostry Narożnik” w regulaminie.
 
 
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury                               Członkowie Komisji Rewizyjnej:
                        w Sulikowie

Ilość odwiedzin: 3542
Nazwa dokumentu: Protokół nr 21
Skrócony opis: Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie w dniu 13 marca 2008 roku o godz. 1300
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-06-22 13:10:35
Data udostępnienia informacji: 2009-06-22 13:10:35
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-22 13:16:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner