logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Sulików: Przebudowa i remont parteru budynku Urzędu Gminy Sulików
Numer ogłoszenia: 226758 - 2009; data zamieszczenia: 07.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 73907 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 075 7787288, faks 075 7756922.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont parteru budynku Urzędu Gminy Sulików.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę i remont parteru budynku Urzędu Gminy Sulików przy ul. Dworcowej 5 w Sulikowie 2. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej dodatek do SIWZ nr 6, przedmiarze robót dodatek do SIWZ nr 7 (przedmiar ma jedynie znaczenie informacyjne, pomocnicze) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dodatek do SIWZ nr 8 3. W ramach realizacji zadania Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do: a) demontażu starych parapetów i zamontowaniu nowych parapetów granitowych (parapety znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, po podpisaniu umowy zostaną przekazane Wykonawcy) b) należy uwzględnić obróbkę 4 szt. okien w pomieszczeniach nr 12, 14, 15 c) uwzględnienia konieczności osuszenia i odgrzybienia przebudowywanej części parterowej budynku d) przeniesienia istniejących drzwi w korytarzu e) doprowadzenia zasilania do drzwi przesuwnych z puszki rozdzielczej w pomieszczeniu nr 6 f) wykonania płytek ceramicznych w pomieszczeniu wc (nr 16) i pomieszczeniu gospodarczym (nr 17) g) wykonania podłóg z wykładzin z tworzyw sztucznych trudnościeralnych - homogenicznych w pomieszczeniach biurowych o następujących parametrach: Wykładzina typu Polyflor Classic Mystique Pur lub równoważna o parametrach minimum: - PVC, obiektowa, homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez całą grubość, bezkierunkowa, w rulonie, zabezpieczona fabrycznie warstwą poliuretanu PUR, nie wymagająca lakierowania - Grubość ok. 2mm, - Ciężar ok. 3250 g/m2, - Klasyfikacja zastosowania EN 649 (banki, hotele, szpitale), - Odporność na ścieranie EN 649 - Grupa P, - Antypoślizgowość EN 13893 - Klasa DS, - Antyelektrostatyczność EN 1815, - Trudnopalność: EN 13501-1 Klasa Bfl-S1. Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki W pomieszczeniach biurowych należy zastosować cokół na ścianie o wysokości ok. 6 cm z listwą cokołową z uszczelką i wyklejaną wykładziną w kolorze posadzki. W korytarzach należy zastosować cokół na ścianie w formie wywinięcia wykładziny na ścianę o wysokości ok. 10 cm z listwą wyobleniową pod wykładziną pomiędzy ścianą i podłogą o profilu 25mmx25mm h) osadzenia skrzydeł drzwi posiadających minimum 3 zawiasy umożliwiające płynną regulację skrzydła, zamek wpuszczany przystosowany eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej, wkładka niepowtarzalna patentowa - atest zwiększonej wytrzymałości na włamanie min. klasy C, okucia jednoczęściowe i) pomalowania pomieszczeń korytarzy (nr 1,4,5,13) technologią natrysku kroplowego farbą typu Dialkolor lub równoważną* o wysokości 150 cm od podłogi (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), pozostałą cześć ściany do sufitu oraz sufity należy pomalować farbą typu Nigatex lub równoważną (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) j) pomalowania pomieszczeń biurowych farbą typu Nigatex lub równoważną (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) Farba typu Dialkolor lub równoważna o następujących parametrach minimum: - farba na bazie żywic akrylowych do wnętrz, - odporna na ścieranie i zmywanie, - bezzapachowa - możliwość bezpiecznego użytkowania malowanych pomieszczeń po max. 48 h, Farba typu Nigatex lub równoważna o następujących parametrach minimum: - farba uniwersalna na kopolimerach akrylowych w roztworze wodnym, - bezzapachowa - możliwość bezpiecznego użytkowania malowanych pomieszczeń po max. 48 h, - matowa, kolor odporny na promieniowanie słoneczne, - odporna na ścieranie i zmywanie, - odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV 4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania rozbiórki starych schodów wejściowych do budynku od strony ulicy Dworcowej i wykonania nowych schodów wraz z pochylnią do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego oraz remontu jednego pomieszczenia wc (nr 16) 5. Informacje dodatkowe Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas wykonywania robót ( w szczególności za uszkodzenie nowo wykonanej instalacji elektrycznej, alarmowej i komputerowej)..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-4, 45.43.20.00-4, 45.44.21.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 109916.55 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Zakład Ogólnobudowlany MLM Stanisław Szypiłow, ul. Torowa 8/7, 59-800 Lubań, kraj/woj. dolnośląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 109916.55
  • Oferta z najniższą ceną: 109916.55 oferta z najwyższą ceną: 136206.75
  • Waluta: PLN.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Skrócony opis: Przebudowa i remont parteru budynku Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pawlińska
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Pawlińska
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 2009-07-07 13:47:52
Data udostępnienia informacji: 2009-07-07 13:47:52
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-07 13:53:21

Wersja do wydruku...

corner   corner