logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XXXII/247/09
         minus XXXII/248/09
         minus XXXII/249/09
         minus XXXII/250/09
         minus XXXII/251/09
         minus XXXII/252/09
         minus XXXII/253/09
         minus XXXII/254/09
         minus XXXII/255/09
         minus XXXII/256/09
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2009 > Czerwiec > XXXII/249/09

UCHWAŁA NR XXXII/249/09
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 29 CZERWCA 2009 ROKU
 
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Wyraża się zgodę na nabycie od Pana Andrzeja Czubat nieruchomości niezabudowanej położonej w Sulikowie, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 184/8 o powierzchni 0,3000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1Z/00044122/2 za cenę: 32.100,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto złotych).
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
  
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

 
Uzasadnienie
 
Nieruchomość ta niezbędna jest do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja składowiska odpadów”.
Zgodnie z harmonogramem działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2007 r. nr SR.IV.6621-3/4/MS/2007 termin zaprzestania przyjmowania odpadów określono na dzień 31 grudnia 2009 r. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają na przedmiotowej działce realizację zadań związanych z rekultywacją składowiska odpadów.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, powierzchnia wyodrębnionej działki nie może być mniejsza niż 0,3000 ha.
Część działki została zajęta przez gminę pod składowisko odpadów komunalnych w czasie budowy i eksploatacji składowiska. Na podstawie porozumienia gmina wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie z tytułu utraconych pożytków w uprawach polowych w wysokości 12.900,00 zł zgodnie z wyceną sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Łączna kwota do zapłaty dla Pana Czubat wynosi 45.000,00 zł.

Ilość odwiedzin: 1737
Nazwa dokumentu: XXXII/249/09
Skrócony opis: w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-07-09 14:02:23
Data udostępnienia informacji: 2009-07-09 14:02:23
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-09 14:04:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner