logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XXXII/247/09
         minus XXXII/248/09
         minus XXXII/249/09
         minus XXXII/250/09
         minus XXXII/251/09
         minus XXXII/252/09
         minus XXXII/253/09
         minus XXXII/254/09
         minus XXXII/255/09
         minus XXXII/256/09
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2009 > Czerwiec > XXXII/256/09

UCHWAŁA NR XXXII/256/09
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 29 CZERWCA 2009 ROKU
 
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2013.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
§1.
W załączniku nr 1 do Uchwały nr XXI/161/08 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lipca 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
Dział I Wodociągi i kanalizacja, Lp. 3, Nazwa zadania „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice” oraz
Dział II Kultura, Lp. 6, Nazwa zadania „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie”
otrzymują nowe brzmienie:
 
w tys zł
L.p.
Nazwa zadania
Źródła finansowania
Nakłady poniesione do 2008 r.
 
Nakłady poniesione w latach
Łącznie nakłady w latach 2008-2013
Jednostka realizująca zadanie
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
I. Wodociągi i kanalizacje
3.
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice
Ogółem, z tego:
0
0
0
2 200
6 700
0
0
8 900
GMINA
Środki własne
0
0
0
2 200
6 700
0
0
8 900
Fundusze strukturalne
0
0
0
0
0
0
0
0
Budżet państwa
0
0
0
0
0
0
0
0
Pożyczki, kredyty
0
0
0
0
0
0
0
0
Inne
0
0
0
0
0
0
0
0
II. Kultura
6.
Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau
Ogółem, z tego:
0
0
32
1 000
1 000
0
0
2 032
GMINA
Środki własne
0
0
32
150
150
0
0
332
Fundusze strukturalne
0
0
0
850
850
0
0
1 700
Budżet państwa
0
0
0
0
0
0
0
0
Pożyczki, kredyty
0
0
0
0
0
0
0
0
Inne
0
0
0
0
0
0
0
0
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Uzasadnienie:
W związku z zamiarem złożenia wniosku o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 dla projektu „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice”, zachodzi konieczność dostosowania zapisów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, tak aby zabezpieczyć finansowanie projektu ze środków własnych budżetu gminy. Ewentualna pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu. W związku z powyższym w celu spełnienia kryteriów określonych w wytycznych dla aplikowania o środki pomocowe konieczne jest zabezpieczenie finansowania projektu w pełnej wysokości z budżetu gminy.
W związku z zamiarem złożenia wniosku we współpracy z Gminą Hohendubrau o przyznanie pomocy z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 na zadanie pod nazwą „Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” należy zabezpieczyć finansowanie wkładu własnego projektu z budżetu gminy oraz zmienić nazwę zadania, tak aby zgodnie z wytycznymi programu możliwie najdokładniej odzwierciedlała ona charakter planowanych działań.

Ilość odwiedzin: 1962
Nazwa dokumentu: XXXII/256/09
Skrócony opis: w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2013.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-07-09 14:13:17
Data udostępnienia informacji: 2009-07-09 14:13:17
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-09 14:16:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner