logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 28
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików
odbytego w dniu 22 czerwca 2009 roku o godz. 1600
w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
Nieobecny był radny Przemysław Okrasa.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy Sulików,
-Urszula Ciupak – Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie,
-Jan Majowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biernej,
-Bożena Jankowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych,
-Beata Szczepańska – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sulikowie.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
 
1.      Sprawy finansowe gminnych jednostek organizacyjnych:
Koszty funkcjonowania oświaty na terenie gminy.
  1. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  2. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy.
  3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Dyrektorzy jednostek oświatowych na terenie gminy omówili działalność swoich jednostek
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biernej – Jan Majowski:
-po zmianie w systemie oświaty polegającej na rozpoczynaniu nauki w szkole od lat sześciu w szkole potrzebna jest jedna sala lekcyjna lub organizacja zajęć lekcyjnych na dwie zmiany,
-stołówka szkolna funkcjonuje bez problemu, a 40% uczniów wymaga dożywiania,
-boisko i sprzęt znajdujący się przy szkole od kilku lat pozostają w niezmienionym stanie – korzystają z niego dzieci i młodzież również z poza terenu Biernej, także w czasie wakacji,
-konieczna jest budowa chodnika przy szkole.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych – Bożena Jankowska:
-w szkole niezbędna jest wymiana instalacji i okien,
-walący się budynek gospodarczy koło szkoły, który stwarza zagrożenie nadal nie został rozebrany,
-drobne remonty wewnątrz budynku szkoły będą wykonane podczas przerwy wakacyjnej.
 
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sulikowie – Beata Szczepańska:
-konieczna jest wymiana dachu budynku, nieszczelny dach powoduje zacieki w pomieszczeniach na I piętrze, spadające dachówki zagrażają bezpieczeństwu dzieci.
 
Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie – Urszula Ciupak:
-konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej – jest to zalecenie Sanepidu,
-potrzebna jest dodatkowa sala lekcyjna w budynku SP.
W ocenie Komisji, remonty o których informowali dyrektorzy szkół i przedszkola, są niezbędnie konieczne do przeprowadzenia i należy je potraktować jako sprawy priorytetowe.
W szczególności należy pilnie przeznaczyć w budżecie środki na remont dachu budynku przedszkola. Niepokój komisji budzi fakt, że pomimo wakacji dotychczas nie wyłoniono wykonawcy prac, wnioskowanych wcześniej przez dyrektorów remontów placówek szkolnych.  
 
Zastępca Wójta w odpowiedzi na pytania Komisji o termin rozbiórki walącego się budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych stwierdził, że Urząd poszukuje wykonawcy kosztorysu rozbiórki i opracowania inwentaryzacji historycznej, gdyż budynek ten jest wpisany do rejestru zabytków, ze względu na to, że przylega do muru kościoła.
 
W dyskusji na temat potrzeby remontów jednostek oświatowych Komisja zwróciła się o udzielenie informacji na sesji Rady Gminy na temat wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na remonty szkół i przedszkola.
 
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się z projektami uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików omówionymi przez Zastępcę Wójta:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sulików.- bez uwag
 
2) w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – etap 0”.
W dyskusji nad projektem uchwały członkowie Komisji wyrazili zdanie, że nie należy przystępować w tej chwili do realizacji „etapu 0”- czyli do budowy kolektorów tranzytowych , ponieważ nie otrzymaliśmy dofinansowania na realizację całości zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” i nie wiadome jest kiedy go otrzymamy. Przypomniano przykład nieskończonych nigdy ciągów garaży koło cmentarza w Sulikowie, zbudowanych na potrzeby osiedla mieszkaniowego, które nigdy nie powstało. Zastępca Wójta stwierdził, że prace przy kolektorach tranzytowych nie zostaną rozpoczęte dopóki gmina nie otrzyma dofinansowania.
 
3) w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.
W dyskusji nad projektem uchwały członkowie Komisji stwierdzili, że wartość za którą ma zostać odkupiona działka w części zajęta pod składowisko odpadów w Sulikowie wraz z odszkodowaniem z tytułu utraconych pożytków w uprawach polowych w kwocie 45.000,00 zł jest zdecydowanie za wysoka.
Zastępca Wójta stwierdził, że wyceną działki i szkód rolnych powstałych przy zajęciu terenów rolnych na wysypisko śmieci zajął się rzeczoznawca. Kwota, która ma zostać wypłacona właścicielowi działki została z nim uzgodniona.
Przewodniczący Komisji stwierdził jednak, że w notatkach   służbowych spisanych podczas czterech spotkań z właścicielem działki, nie zawarto stwierdzenia, jakoby jakakolwiek   kwota została uzgodniona. Nie zapisano w tych notatkach nawet szacunkowej wartości o jaką wnioskowałby właściciel działki. Wątpliwości komisji wzbudził też fakt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, który tę działkę przekwalifikował z rolnej na inwestycyjną, przez co formalnie zalegalizowano istniejący stan i podniesiono tym samym jej wartość. Ponadto tylko część tej działki tj. 900m2 jest zasypana odpadami, a pozostała jej powierzchnia czyli 2100m2, nie jest zajęta przez wysypisko. Skoro była to działka rolna , bo właścicielowi planuje się wypłatę odszkodowania z tytułu utraty zysków w uprawach polowych, to nie należy płacić za nią w całości jak za działkę inwestycyjną.
 
4) w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu - bez uwag
 
5) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2008 rok. – bez uwag
 
6) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego – bez uwag
7) zmieniająca uchwałę nr XXV/207/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 – bez uwag
 
 
Ad. 3
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie omówionym przez Zastępcę Wójta. Zastępca wójta poinformował o dodatkowych zmianach, które będą wprowadzone do projektu uchwały, będzie to m.in. 50 000,00 zł w związku z wnioskiem o dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Mikułowej.
Radny Piotr Jankowski stwierdził, że to na szkoły, które wymagają remontu, a nie na świetlice powinny być przeznaczane środki w pierwszej kolejności, ponieważ w miejscowościach gdzie nie ma świetlic jest to jedyne miejsce, gdzie dzieci mogą spędzić czas. Szkoły mają znacznie większe oddziaływanie na dzieci niż świetlice wiejskie i Gminny Ośrodek Kultury, który jest zamykany już o godz. 1700.
 
Ad.4
W sprawach różnych:
1) Radny Piotr Jankowski zgłosił potrzebę uprzątnięcia przystanków autobusowych na terenie gminy.
2) Radna Wioletta Rynkiewicz zgłosiła problem zalewania przystanku we Wrociszowie dolnym przy drodze wojewódzkiej przez wody opadowe – przepust przy przystanku jest niedrożny.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1945.
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2281
Nazwa dokumentu: Protokół nr 28
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 22 czerwca 2009 roku o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-10-26 14:54:03
Data udostępnienia informacji: 2009-10-26 14:54:03
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-26 14:57:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner