logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Rewizyjna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 24
z kontroli kompleksowej Przedszkola Publicznego w Sulikowie
przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2009 roku o godz. 1500
 
Kontrolę przeprowadzono w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie, ul. Dworcowa 2, 59-975 Sulików, w dniu 24 czerwca 2009 roku, w godzinach 1500-1720.
 
Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:
 1. Grzegorz Konarski – Przewodniczący Komisji,
 2. Stanisław Cap – członek Komisji,
 3. Marian Kurek – członek Komisji,
 4. Wioletta Rynkiewicz – członek Komisji,
 5. Regina Solska – członek Komisji.
(Komisja działała w zmienionym składzie osobowym na podstawie uchwały nr XXXI/245/09 z dnia 27 maja w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików – patrz protokół nr 23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 czerwca 2009 roku.)
 
Komisja dokonała kontroli na podstawie upoważnienia nr 13/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku, udzielonego przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików.
 
Zakres kontroli obejmował:
-gospodarkę finansową Przedszkola,
-organizację Przedszkola.
(Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli kompleksowej OG KR 0063-4/20/09 z dnia 12 czerwca 2009 roku przekazano jednostce kontrolowanej w terminie określonym w Statucie Gminy Sulików: § 93, zał. Nr 1 do uchwały nr XXIII/184/09 Rady Gminy Sulików z dnia 29 października 2008 roku.)
 
Wyjaśnień podczas kontroli udzielali:
-Beata Szczepańska – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sulikowie,
-Małgorzata Koniuszewska – Główna Księgowa Przedszkola Publicznego Sulikowie.
 
Zakres kontroli obejmował lata 2007-2008.
 
Gospodarka finansowa Przedszkola Publicznego w Sulikowie:
 
Przedszkole w Sulikowie posiada konto podstawowe oraz konto rachunków dochodów własnych.
Na konto podstawowe wpływają środki z budżetu gminy Sulików przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług remontowych, wynagrodzenia, dodatki i pochodne od wynagrodzeń.
W latach 2007 - 2008 z konta podstawowego jednostki wydatkowano następujące kwoty:
-zakup materiałów remonty Przedszkola, w tym: remont łazienki, remont piwnicy, remont kuchni, malowanie sal, wymiana instalacji w starym pomieszczeniu kuchennym-22 288,00 zł.
-zakup wyposażenia: zakup stołu, dywanów, firan, rolet, drukarki i komputera, notebooka, monitora – 18 357,68 zł.
-zakup oleju opałowego – 16 233,10 zł.
-zakup usług pozostałych, w tym: prowizja bankowa oraz prowadzenie konta, opłaty rachunków za zajęcia rytmiczne, usługi komputerowe oraz pozostałe (dot. opłat za przedłużenie gwarancji oraz ogłoszenie w prasie dotyczące konkursu na dyrektora przedszkola) – 4 956,80 zł.
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (książek, zabawek) – 4594,47 zł.
Wydatki na wynagrodzenia, dodatki i pochodne od wynagrodzeń:
-w 2007 roku przeznaczono kwotę: 420 696,40 zł.
-w 2008 roku przeznaczono kwotę: 435 009,69 zł.
 
Na konto rachunków dochodów własnych Przedszkola Publicznego wpływają środki, którego źródłem dochodów są opłaty za wyżywienie pobierane od rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. Środki z rachunku dochodów własnych są wydatkowane na funkcjonowanie placówki.
W latach 2007 – 2008 wydatki z rachunku dochodów własnych Przedszkola zostały przeznaczone na:
-zakup materiałów do przeprowadzonych w tych latach remontów – 7 101,44 zł,
-zakup wyposażenia, w tym zakup mebli, sprzętu kuchennego, karuzeli – 11 032,94 zł,
-zakup oleju opałowego – 19 645,00 zł,
-zakup środków czystości, gazu – 8 329,08 zł,
-zakup artykułów biurowych, prenumeraty, pozostałe zakupy – 22 176,52 zł.
 
Ogółem w 2007 roku w jednostce zrealizowano dochody w wysokości 87 330,84 zł, z czego:
-dochody jednostki 3 329,08 zł,
-dochody rachunku dochodów własnych wyniosły 84 001,76 zł.
 
Ogółem w 2008 roku w jednostce zrealizowano dochody w wysokości 96 022,05 zł, z czego:
-dochody jednostki wynosiły 3 452,54 zł,
-dochody rachunku dochodów własnych wyniosły 93 269,52 zł.
 
Uchwałą nr IV/27/07 Rady Gminy Sulików z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie wprowadzono opłatę za wyżywienie dziecka w Przedszkolu, na którą składa się:
-opłata stała – koszt przygotowania posiłków,
-opłata przeznaczona na zakup produktów żywnościowych.
Wysokość opłaty stałej ustalona została w wysokości 85 zł miesięcznie, natomiast oplata stała dla dzieci 6 letnich uzależniona jest od ilości spożywanych dziennie posiłków wynosi miesięcznie odpowiednio:
-śniadanie 25 zł,
-obiady 45 zł,
Wysokość opłaty przeznaczonej na zakup produktów żywnościowych za codzienne wyżywienie ustalona została w wysokości 3,80 zł.
Opłaty miesięczne są wpłacane przez rodziców z góry w terminie do 15 każdego miesiąca.
Uchwała nr IV/27/07 wprowadza również zasady udzielania ulg i zwolnień od opłaty stałej:
-dla rodzin, których dwoje dzieci uczęszcza do przedszkola:
            -opłata stała na drugie dziecko wynosi 80% odpłatności,
            -opłata stała na trzecie dziecko wynosi 70% odpłatności,
            -każde następne dziecko – opłata stała ulega zmniejszeniu o kolejne 10%.
 
Jednostka nie ma większych trudności z pobieraniem opłat od rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. W przypadku wystąpienia trudności ze ściągalnością opłat rodzice zwracają się do Dyrektora o umorzenie opłaty. Przedszkole nie posiada punktu kasowego. Wszystkie gotówkowe wpłaty są każdego dnia odprowadzane przez inkasentkę na konto bankowe.
 
Organizacja Przedszkola:
 
Przedszkole działa na podstawie następujących dokumentów:
-uchwała nr 1/2006/2007 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Sulikowie dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie nowelizacji statutu przedszkola. Ostatnia aktualizacja Statutu Przedszkola miała miejsce 10 stycznia 2008 roku, zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 2/2008/2009 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Sulikowie.
-uchwała nr XXXIV/220/05 Rady Gminy Sulików z dnia 21listopada 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
 
Stan kadry pedagogicznej:
-1 dyrektor (nauczyciel dyplomowany),
-4 nauczycieli (1 nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym).
Razem 5 etatów nauczycielskich.
Wszyscy nauczyciele posiadają stosowne wykształcenie i długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. W Przedszkolu poza zajęciami podstawowymi odbywają się zajęcia z języka angielskiego i rytmiki. Dyrektor Przedszkola posiada stosowne wykształcenie do prowadzenia zajęć logopedycznych. Ponadto prowadzone są zajęcia z terapii pedagogicznej. Dzieci uczestniczą w różnego typu uroczystością i konkursach.
 
Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi:
-1 główna księgowa na ½ etatu,
-1 referent administracyjno – gospodarczy.
Razem 1 ½ etatów administracyjnych.
-1 kucharka,
-1 pomoc kuchenna,
-3 woźne,
-1 pomoc nauczyciela,
-½ konserwator palacz.
Razem 6½ etatów obsługowych.
 
Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola:
W roku szkolnym 2008/2009 do Przedszkola uczęszczało 75 dzieci. Do jednego oddziału przedszkolnego może uczęszczać 25 dzieci. Liczba chętnych rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci uczęszczały do Przedszkola jest coraz większa. Podczas naboru na rok szkolny 2009/2010 do Przedszkola nie dostało się ponad 20 osób. O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Komisja rekrutacyjna kieruje się następującymi kryteriami: dzieci 5 i 6 letnie ze względu na przepisy, dzieci samotnych rodziców, dzieci, których rodzice oboje pracują, dzieci, których rodzeństwo u uczęszcza do Przedszkola.
Przedszkole jest czynne w godzinach 700-1530.
 
Stan techniczny budynku:
Placówka dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem niezbędnym do realizacji zadań określonych w statucie. Pomieszczenia przedszkolne to:
-5 sal dla dzieci,
-2 łazienki,
-kuchnia,
-pomieszczenie dla księgowej referenta,
-gabinet dyrektora,
-szatnia dla dzieci.
 
Stan pomieszczeń budynku jest zadowalający i sprzyja bezpieczeństwu dzieci. Schody posiadają balustrady z poręczami uniemożliwiającymi zjeżdżanie po nich. Chodniki na stopniach schodów są przymocowane uchwytami. Wejście budynku jest oznakowane i łatwe do zlokalizowania. Pomieszczenia, do których zabrania się wstępu osobom niezatrudnionym są odpowiedni oznakowane. Sale zabaw są bardzo dobrze wyposażone. Wyposażenie sal dla dzieci jest zadbane, estetyczne i kolorowe – służy dobremu samopoczuciu dzieci. Wyposażenie posiada odpowiednie atesty i certyfikaty, co sprzyja bezpieczeństwu dzieci. Stan podług i stolarki okiennej jest bardzo dobry. Urządzenia higieniczno – sanitarne są utrzymane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej. Kuchnia jest wyposażona zgodnie wymaganiami Stacji SANEPID, jest utrzymana w czystości. Przeglądy, badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych są dokonywane systematycznie. Instalacja grzewcza i wentylacyjna posiada aktualne przeglądy i pomiary – jest w dobrym stanie. Na każdym piętrze budynku znajdują się gaśnice. Apteczki pierwszej pomocy są ogólnodostępne.
Zewnętrzny stan budynku przedszkola jest niezadowalający. Elewacja jest popękana. Pokrycie dachowe jest w bardzo złym stanie. Spadające dachówki stwarzają zagrożenie dla dzieci a nieszczelny dach powoduje zalewanie pomieszczeń na pierwszym piętrze, a konsekwencji konieczność ich ciągłego remontowania. Remont pokrycia dachowego jest konieczny. Teren przedszkola jest ogrodzony oraz zamykany po godzinach pracy. Plac jest wyposażony w nowe urządzenia jordanowskie. Posiadające atesty. Studzienki są trwale zabezpieczone przed dostępem dla dzieci.
 
 
SPOSTRZEŻENIA KOMISJI;
 
 • Przedszkole zarządzane jest właściwie – komisja pozytywnie ocenia działania Dyrektora Przedszkola.
 • Dokumenty, na podstawie których funkcjonuje Przedszkole są aktualizowane na bieżąco wraz ze zmieniającymi się przepisami.
 • Zajęcia prowadzone w Przedszkolu, wysokie kwalifikacje nauczycieli oraz przyjazne otoczenie służą prawidłowemu rozwojowi dziecka.
 • Budynek Przedszkola jest w pełni zagospodarowany, każde pomieszczenie zostało wykorzystane, planowane są kolejne działania, mające na celu poszerzenie możliwości nauczania dzieci - adaptacja strychu na gabinet do pracy indywidualnej z dziećmi – tj. logopedii i terapii pedagogicznej.
 • Duże zainteresowanie rodziców nauką ich dzieci w Przedszkolu świadczy o prawidłowym funkcjonowaniu jednostki.
 • Jednostka wyróżnia się spośród wszystkich jednostek oświatowych działających na terenie gminy pod względem organizacji oraz prowadzonych zajęć edukacyjnych.
 • Wszystkie zabawki i inne urządzenia, z których korzystają dzieci posiadają niezbędne atesty.
 • Wnętrze budynku jest w pełni przystosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym, bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze.
 • Niebezpiecznie jest na zewnątrz budynku – spadające dachówki z budynku Przedszkola i budynku obok stwarzają zagrożenie dla dzieci uczęszczających do tego Przedszkola.
Komisja dokonała oględzin dachu od strony strychu. Stwierdzono liczne ubytki dachówek i zaprawy, okienko włazowe zabezpieczone folią. Dach jest jak sito nie ma metra gdzie nie byłoby prześwitów.
Na podłodze rozstawione są naczynia zbierające wodę, mimo to pomieszczenie magazynowe na pierwszym piętrze uległo zalaniu. Straty byłyby większe, gdyby nie fakt, że to czas wakacji, więc pomieszczenie było puste.
Po każdej kolejnej nawałnicy pojawiają się nowe ubytki w dachu.
 • Przedszkole prowadzi własną, atrakcyjną stronę internetową.
 • Niedogodnością jest fakt, iż godziny otwarcia Przedszkola są ograniczone do minimum. Jest to utrudnienie dla rodziców pracujących poza miejscowością. Należy wziąć pod uwagę, że rodzice muszą mieć czas na dowóz i odbiór dziecka, gdy tymczasem godziny pracy Przedszkola pokrywają się z godzinami pracy rodzica.
 
 
 
WNIOSKI KOMISJI:
 
 1. Komisja wnioskuje o pilny remont pokrycia dachowego na budynku Przedszkola oraz budynku znajdującego się obok placówki – spadające dachówki stwarzają zagrożenie dla uczniów Przedszkola jak i osób przebywających w pobliżu budynku. Ponadto zły stan dachu uniemożliwia adaptację pomieszczeń znajdujących się na strychu na gabinety do pracy indywidualnej z dziećmi.
Komisja zobowiązuje się do przekazania informacji nt. potrzeby remontu dachu również komisjom stałym w celu szerszego przedstawienia sprawy.
 1. Komisja wnioskuje o zwiększenie etatu dla Głównej Księgowej Przedszkola ze względu na duży zakres obowiązków. Księgowa poza realizacją swojego zakresu obowiązków wykonuje również prace z zakresu administracji.
 
 
 
Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po 1 otrzymują: Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sulikowie, Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 

Ilość odwiedzin: 2979
Nazwa dokumentu: Protokół nr 24
Skrócony opis: Z kontroli kompleksowej Przedszkola Publicznego w Sulikowie przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2009 roku o godz. 1500
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-10-26 15:31:48
Data udostępnienia informacji: 2009-10-26 15:31:48
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-26 15:36:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner