logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      minus Październik
         minus XXXIV/264/09
         minus XXXIV/265/09
         minus XXXIV/266/09
         minus XXXIV/267/09
         minus XXXIV/268/09
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2009 > Październik > XXXIV/264/09

UCHWAŁA NR XXXIV/264/09
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
 
W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romana Szymańskiego na Wójta Gminy Sulików.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (dz. U. Nr 64, poz. 565 z 2005 roku, ze zmianami) Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje
 
§ 1.
Po zapoznaniu się ze skargą Pana Romana Szymańskiego na Wójta Gminy Sulików oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Sulików postanawia uznać skargę za zasadną.
 
§ 2.
Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk 
 
Uzasadnienie:
Do Rady Gminy Sulików wpłynęła skarga Pana Romana Szymańskiego na Wójta Gminy Sulików Jana Hasiuka, która dotyczyła braku interwencji w sprawie zalewania posesji skarżącego przez wody opadowe spływające z drogi wewnętrznej nr 360.
Komisja dokonała analizy korespondencji prowadzonej w tej sprawie oraz przeprowadziła wizję w terenie. Komisja ustaliła, że poza prowadzeniem korespondencji w tej sprawie od 2004 roku do wizji lokalnej przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Gminy30 lipca 2009 (już po napisaniu skargi przez Pana Szymańskiego) nie podjęte zostały żadne działania, które przyczyniłyby się do poprawy sytuacji skarżącego, biorąc pod uwagę fakt, że utrzymanie dróg wewnętrznych należy do obowiązku gminy Komisja Rewizyjna postanowiła uznać skargę za zasadną.
W trakcie wizji w terenie członkowie komisji zgodnie stwierdzili, że najwłaściwszym, rozwiązaniem będzie wykonanie niwelacji prawego pobocza drogi nr 360, w ten sposób wody opadowe będą kierowane na tereny gdzie znajduje się pastwisko należące do Pana Szymańskiego – propozycja ta padła również w piśmie od Wójta Gminy z dnia 30 lipca 2009 r. sterownym do Przewodniczącego Rady Gminy po odbytej wizji w terenie. Ponadto konieczne jest podjęcie działań przez Pana Szymańskiego – właściciel działki powinien zadbać o udrożnienie urządzeń melioracyjnych znajdujących się na jego posesji we własnym zakresie gdyż, wieś Studniska Dolne odstąpiła od Gminnej Spółki Wodnej już na początku lat 90 tych. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. 2001, nr 115, poz. 1229) z dnia 18 lipca 2001 roku „Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki – do tej spółki.” 

Ilość odwiedzin: 2051
Nazwa dokumentu: XXXIV/264/09
Skrócony opis: W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romana Szymańskiego na Wójta Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2009-11-12 08:27:02
Data udostępnienia informacji: 2009-11-12 08:27:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-14 16:11:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner