logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 26 WRZEŚNIA 2009 ROKU DO 27 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
 
W okresie od dnia 26 września 2009 r. do dnia 27 października 2009 roku Wójt podjął następujące działania:
 1. Podpisał warunki umów sprzedaży na własność nieruchomości położonych w miejscowości Bierna (działki: nr 591/3, 538/2, 430/2, 289/2, 295/2, 269/2, 260/2, 252).
 2. Podpisał porozumienie z Państwem Okińczyc ze Starego Zawidowa na sprzedaż części działki nr 210/3, która stanowi jedyny dojazd do posesji Państwa Okińczyc.
 3. Podpisał protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży na własność budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z gruntem (działka nr 406).
 4. Ustalił cenę wywoławczą nieruchomości zabudowanej położonej w Sulikowie na działce oznaczonej nr 11/17 wraz z budynkiem gospodarczym w wysokości 105 000,00 zł, zatwierdził regulamin przetargu oraz ogłosił IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości.
 5. Ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Radzimowie Górnym (działka nr 339).
 6. Przyznał nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 7. Zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacji szkoły Podstawowej w Sulikowie w związku ze zmianą wynikająca z przydzielenia 4 dodatkowych godzin zajęć edukacyjnych dla ucznia klasy III A.
 8. Dokonał analizy wniosków złożonych przez sołtysów dotyczących podziału funduszu sołeckiego z następujących sołectw: Sulików, Mała Wieś Dolna, Radzimów Górny, Radzimów Dolny, Mikułowa, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Studniska Dolne, Studniska Górne, Skrzydlice, Wilka, Miedziana, Bierna, Stary Zawidów. W związku z tym, że wszystkie wnioski spełniają wymogi formalne Wójt zaakceptował wnioski i polecił uwzględnienie ich w projekcie budżetu na 2010 r.
 9. Polecił zabezpieczenie w budżecie gminy środków na przeprowadzenie cyklu warsztatów w celu opracowania Sołeckiej Strategii Rozwoju dla wsi Mikułowa w związku z przystąpieniem sołectwa Mikułowa do Programu Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim. 
 10. W związku z brakiem kandydatów spełniających warunki określone w naborze, ogłosił ponowny nabór na stanowiska aplikantów Straży Gminnej.
 11. Zaakceptował oferty Klubów Sportowych KS „Błękitni” Studniska i KS „Bazalt” Sulików złożonych w ramach konkursu na wsparcie realizacji zadań Gminy Sulików w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 12. Zatwierdził projekt uchwały na najbliższą sesję Rady Gminy.
 13. Polecił pilne podjęcie działań w celu uzupełnienia oznakowania drogowego Placu Wolności w Sulikowie od strony ul. Zawidowskiej ul. Wojska Polskiego o znak „ruch okrężny”.
 14. Polecił przygotowanie informacji na temat stanu realizacji działań podjętych w celu przejęcia działki z przeznaczeniem na parking dla pracowników Urzędu Gminy.
 15. Zwrócił uwagę na potrzebę zintensyfikowania i zwiększenia liczby informacji dotyczących istotnych wydarzeń z życia gminy przekazywanych na stronę internetową gminy oraz poprzez inne formy przekazu.
 16. Polecił uregulowanie sprawy bieżącego utrzymania obiektów gminnych należących do Gminnego Ośrodka Kultury m.in. świetlic wiejskich.
 17. Polecił przystąpienie do przygotowania projektu kalendarza gminnego na 2010 r.
 18. Zwrócił uwagę na potrzebę należytej dbałości i utrzymania Domu Zabytkowego „Ostry Narożnik” w Sulikowie.
 19. Zatwierdził aneks nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Sulikowie na rok szkolny 2009/2010.
 20. Zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych na rok szkolny 2009/2010.
 21. Zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacji Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie na rok szkolny 2009/2010.
 22. Zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Biernej na rok szkolny 2009/2010.
 23. Zatwierdził aneks nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Sulikowie na rok szkolny 2009/2010.
 24. Zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola Publicznego w Sulikowie na rok szkolny 2009/2010.
 25. Podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej nr 457 w Radzimowie Dolnym, z powodu dużego kosztu – prace zostaną ograniczone do realizacji odwodnienia w/w drogi wewnętrznej oraz fragmentu drogi nr 65 i 536, którego koszt mieści się w wysokości środków z funduszu sołeckiego.
 26. Polecił wystąpienie do Starosty Zgorzeleckiego z pismem informującym, że w projekcie budżetu gminy na 2010 rok planowane będzie ujęcie dotacji na remont dachu Ośrodka Zdrowia w Sulikowie.
 27. Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w zapytaniu ofertowym na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Mikułowej w związku z otrzymaniem dofinansowania przez Gminę Sulików z programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.
 28. Polecił monitorowanie sprawy rozbiórki budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych.
 29. Odstąpił od przedłożenia projektu uchwały Radzie Gminy w sprawie określenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sulików z powodu decyzji o pozostaniu przy zeszłorocznej stawce.
 30. Wykonywał uchwały Rady Gminy oraz podejmował czynności związane z reprezentowaniem Gminy Sulików na zewnątrz.
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 2. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie uprawnień i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy.
 3. Zarządzenie wewnętrzne o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Sulików.
 4. O zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu  Gminy Sulików.
 
 
 
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowę z firmą CITEC - TECHUNION Sp. z o.o. z Katowic na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie”.
 2. Aneksy do zawartych umów z klubami sportowymi KS „Błękitni” Studniska i KS „Bazalt”.
 3. Umowę o udzielenie wsparcia w ramach projektu „Dolnośląska Akademia Pełnomocników NGO” (Non-governmental organization – organizacja pozarządowa)  w celu określenia zasad udziału i obowiązków Uczestników Akademii.
 4. Aneks nr 2 do umowy nr 38/RG/2007 dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików położonej w Studniskach Dolnych.
 5. Umowę dzierżawy nieruchomości nr 26/11 obręb Stary Zawidów przeznaczonej do dzierżawienia na cele ogrodów przydomowych i pod istniejący garaż.
 6. Umowę promocyjną z Panem Robertem Nachotko polegającą na promowaniu gminy Sulików  w finale Pucharu Polski we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego w Walewicach w dniach 17-18 października 2009 roku.
 

Ilość odwiedzin: 3448
Nazwa dokumentu: Od 2009.09.26 do 2009.10.27
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 26 września 2009 roku do 27 października 2009 roku.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-11-23 08:31:13
Data udostępnienia informacji: 2009-11-23 08:31:13
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:35:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner