logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


WÓJT GMINY SULIKÓW
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
STANOWISKO DS. PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ ICH KONTROLI /przewidywany termin zatrudnienia: LUTY 2010rok./
 
Wymagania niezbędne:
a)      ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
b)      nieposzlakowana opinia,
c)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)     wykształcenie ekonomiczne – co najmniej średnie, preferowany profil: podatki,
e)      znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Finansowy, a w szczególności ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości, samorządzie gminnym, ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
f)       umiejętność obsługi komputera w zakresie programów: Excel, Word, Internet Explorer.
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 
 
Wymagania dodatkowe:
a)      preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b)      rzetelność,
c)      terminowość,
d)     umiejętność pracy w zespole ludzkim,
e)      systematyczność, zdyscyplinowanie,
f)       umiejętność radzenia sobie ze stresem
 
 
Zakres wykonywanych zadań:
1.      Wymiar należności podatkowych i opłat lokalnych.
2.      Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji wymiarowej.
3.      Załatwianie podań w zakresie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty.
4.      Uzgadnianie, analiza i sporządzanie informacji o przypisach i odpisach należności podatkowych i opłat lokalnych.
5.      Przygotowanie projektów uchwał dotyczących podatków od nieruchomości i rolnego.
6.      Przeprowadzanie kontroli związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych.
 
Wymagane dokumenty:
a)      list motywacyjny,
b)      życiorys – CV,
c)      kserokopie świadectw pracy,
d)     kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie ,
e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach ,
f)       kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Sulików i w pokoju nr 7 ,
g)      oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
h)      Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, pocztą elektroniczną na adres ug@sulikow.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą ( decyduje data wpływu) na adres: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5,   59-975 Sulików, z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych oraz ich kontroli  w terminie do dnia 25 stycznia 2010r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.sulikow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458).
 
 
 
Sulików, dnia 12 stycznia 2010r.
 

Nazwa dokumentu: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Skrócony opis: STANOWISKO DS. PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ ICH KONTROLI
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Halina Tymińska
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-01-14 13:05:07
Data udostępnienia informacji: 2010-01-14 13:05:07
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-14 13:12:12

Wersja do wydruku...

corner   corner