logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

S T A T U T
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
W SULIKOWIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie zwany w dalszej części Zakładem jest gminną jednostką organizacyjną gminy Sulików.

§ 2.
Zakład działa na podstawie :
 • Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminny ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami ),
 • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami ),
 • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 ),
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 08 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych ( Dz. U. Nr 42 poz. 183 ),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 maja 1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów i jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych ( Dz. U. Nr 40 poz. 174 ),
 • Uchwały Rady Gminy Sulików o utworzeniu zakładu budżetowego.

§ 3.
 1. Terenem działania Zakładu jest gmina Sulików.
 2. Za zgodą Zarządu Gminy, Zakład może prowadzić działalność poza terenem gminy Sulików.
Rozdział II
Przedmiot działania zakładu.

§ 4.
 1. Celem i przedmiotem działania Zakładu jest bieżące zaspokajanie potrzeb ludności gminy w dziedzinie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oraz świadczenie usług w tym zakresie, a w szczególności:
  1) eksploatacja, konserwacja gminnych dróg, ulic, mostów, placów,
  2) urządzanie, eksploatacja gminnych terenów zielonych,
  3) eksploatacja i konserwacja cmentarzy gminnych, w tym świadczenie usług pogrzebowych,
  4) eksploatacja i konserwacja gminnego wodociągu i urządzeń i urządzeń zaopatrzenia w wodę,
  5) eksploatacja i konserwacja gminnego składowiska odpadów stałych,
  6) wywożenie na składowisko odpadów komunalnych stałych z terenów gminnych, zakładów i nieruchomości prywatnych,
  7) eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
  8)eksploatacja, konserwacja i remonty bieżące zasobów mieszkaniowych, budynków i urządzeń użyteczności publicznej,
  9) eksploatacja lokalnych kotłowni będących w administracji Zakładu,
  10) utrzymanie wiat przystankowych, oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych, oraz tablic ogłoszeń znajdujących się w poszczególnych sołectwach,
  11)inne prace pisemne zlecone przez Zarząd Gminy.
 2. Działalność wymieniona w ust. 1 Zakład prowadzi na podstawie rocznego planu gospodarczego, zatwierdzonego przez Zarząd Gminy.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie zakładem

§ 5.

 1. Zakład jest zakładem użyteczności publicznej, podlega Zarządowi Gminy Sulików.
 2. Zakład nie posiada osobowości prawnej.
 3. Zakładem kieruje Kierownik powołany i odwoływany przez Zarząd Gminy.
 4. Kierownik zarządza Zakładem, podejmuje decyzje samodzielnie, za które ponosi odpowiedzialność, posiada prawo reprezentacji na zewnątrz zakładu. Ponadto jest upoważniony do dokonywania samodzielnie czynności prawnych w imieniu Zakładu na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd Gminy. Do czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarządu Gminy.
 5. Pracowników Zakładu zatrudnia, zwalnia i awansuje Kierownik.
 6. Kierownik Zakładu zatrudnia i zwalnia swojego zastępcę, głównego księgowego, oraz ustanawia pełnomocników w sprawach szczególnych.
 7. Zastępca kierownika i pełnomocnicy działają w granicach udzielonego im umocowania.
 8. Do kompetencji Kierownika Zakładu należy również tworzenie komórek organizacyjnych w zakładzie.
 9. Kontrolę wewnętrzną Zakładu sprawuje :
  - kierownik,
  - zastępca Kierownika, jeśli takie stanowisko zostanie utworzone,
  - główny księgowy.
 10. Szczegółowy zakres działania, podział czynności, odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne, zasady działania komórek organizacyjnych i poszczególnych stanowisk pracy, określa regulamin i schemat organizacyjny Zakładu zatwierdzony przez Zarząd Gminy na wniosek Kierownika.

§ 6.
 1. Mienie Zakładu stanowi własność mienia komunalnego gminy Sulików.
 2. Zakład wykonuje wszystkie uprawnienia w stosunku do mienia komunalnego będącego w jego zarządzie, za wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych dla Rady i Zarządu Gminy.
 3. Rada Gminy zabezpiecza niezbędne środki na wyposażenie Zakładu, w przypadku rozszerzenia jego działalności przez radę gminy.

Rozdział IV
Gospodarka Finansowa Zakładu.

§ 7.

Zakład prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla zakładów budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podanymi w rozdziale I - Postanowienia ogólne.

§ 8.

Środki finansowe Zakładu ulokowane są na odrębnym rachunku bankowym i pochodzą z następujących źródeł :
 • własnej działalności,
 • dotacji z budżetu gminy,
 • innych wpływów.

§ 9.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy opracowany według zasad obowiązujących dla zakładów budżetowych.
 2. Plan, o który mowa w ust. 1 opracowuje kierownik Zakładu, a zatwierdza Zarząd Gminy.
§ 10.
Opłaty za świadczone usługi maja charakter cen umownych

§ 11.

Zakład może otrzymywać z budżetu Gminy dotację podmiotową.

§ 12.

 1. Za prawidłowe prowadzenie rachunkowości, oraz gospodarki finansowej Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami jest odpowiedzialny Kierownik i Główny Księgowy.
 2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem gminy przeprowadza Skarbnik Gminy.

Rozdział V
Nadzór nad Zakładem

 1. Nadzór nad Zakładem sprawuje i oceny działalności Zakładu oraz pracy Kierownika dokonuje Zarząd Gminy
 2. Zarząd Gminy ma prawo nałożyć na Zakład obowiązek wykonania poza planem zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej, awarii lub zabezpieczających potrzeby obronności kraju.
 3. W przypadkach określonych w ust. 2 Rada Gminy zabezpiecza niezbędne środki do wykonania nałożonych zadań.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 14.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek Zarządu Gminy przez Radę Gminy.

§ 15

Statut i dokonywane zmiany wchodzą w życie w terminach ustalonych w uchwałach Rady Gminy.

Nazwa dokumentu: Dokumentacja GZK
Skrócony opis: Podstawy prawne działania GZK
Osoba, która wytworzyła informację: Janina Prtrów
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Petrów
Osoba, która wprowadzała dane: Jacek Staszczuk
Data wytworzenia informacji: 2003-10-18 08:37:18
Data udostępnienia informacji: 2003-10-18 08:37:18
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-16 14:26:24

Wersja do wydruku...

corner   corner