logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


 

                     Sulików, dnia 8 lutego 2010 r.
Nr GN. 7432/OG/1/2010
 
 
                                                                    Zakłady Usług Geodezyjno
                                                                    Kartograficznych          
                                                                   
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 
na zamówienie o wartości nie przekraczającej 14.000,00 EURO
 
                   Wójt Gminy Sulików zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Kompleksowa obsługa geodezyjna w roku 2010, na potrzeby gospodarki nieruchomościami”
 
1. Zakres zamówienia obejmuje kompleksową obsługę geodezyjną w 2010 roku, na potrzeby gospodarki nieruchomościami:
- podział nieruchomości,
- przeprowadzenie rozgraniczenia,
- wznowienie znaków granicznych,
- wykonanie mapy do celów projektowych,
- aktualizacja mapy zasadniczej.
2. Umowa obowiązywać będzie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku. Zamawiający każdorazowo określi pisemnie w zleceniu przedmiot, cel i zakres prac do wykonania.
Po otrzymaniu zlecenia wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie, nie przekraczając terminów zawartych w ofercie.
3. Wynagrodzenie podane przez Wykonawcę w ofercie za poszczególne usługi należy uważać jako ryczałtowe dla całego zakresu zamówienia (jednoznaczne, ostateczne  i kompletne).
4. Po ocenie oferty pod względem spełnienia warunków nastąpi ocena ofert – wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium wyboru:
 
Ryczałtowe ceny jednostkowe na poszczególne usługi :
 
- podział nieruchomości:
- na dwie działki                                               30 pkt.
- za każdą następną                                        10 pkt.
 
- przeprowadzenie rozgraniczenia:
- za pierwszy punkt graniczny                        10 pkt.
- za każdą następny punkt                               5 pkt.
 
- wznowienie znaków granicznych:
- za pierwszy punkt graniczny                        10 pkt.
-  za każdą następny punkt                               5 pkt.
- wykonanie mapy do celów projektowych:
- za pierwszy ha.                                               10 pkt.
- za każdy następny ha                                      5 pkt.
 
aktualizacja mapy zasadniczej:
- za pierwszą działkę                                       10 pkt.
- za każdą następną działkę                             5 pkt.
  
 
Oferty oceniane będą wg wzoru:
                                               
                                                      najniższa cena brutto (danej usługi)
ilość otrzymanych punktów= --------------------------------------------------------- x ilość punktów dla danej usługi
                                                    cena brutto danej oferty (danej usługi)
 
 
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- wykazy co najmniej dwóch wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych, a w przypadku świadczeń ciągłych wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
- dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganych uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (kserokopie stosownych uprawnień, potwierdzonych za zgodność z oryginałem), przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia,
- polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Załączniki należy złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (w języku polskim).
 
Na ofertę składa się wypełniony Formularz Ofertowy wraz z wymienionymi wyżej załącznikami.
Termin składania ofert do dnia 25 lutego 2010 roku w Biurze Obsługi Klienta pokój Nr 103, parter, Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa Nr 5.
W załączeniu przesyłamy:
1. Formularz Oferty
2. Projekt Umowy

 

Załączniki do pobrania: 2010-02-12 13:40:21 - Formularz oferty (21.43 kB)
2010-02-12 13:41:00 - Projekt umowy (34.29 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie na prace geodezyjne 2010
Skrócony opis: Pismo-oferta na prace geodezyjne 2010.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-02-12 13:30:32
Data udostępnienia informacji: 2010-02-12 13:30:32
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-12 13:41:18

Wersja do wydruku...

corner   corner