logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 31
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 16 listopada 2009 roku godz.. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy Sulików,
-Lucyna Cieślak – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie,
-Bolesław Mańczak – Prezes Łużyckiej Higieny komunalnej Sp. z o.o.
 
Prządek posiedzenia został przyjęty bez uwagi i przedstawiał się następująco:
  1. Analiza kosztów związanych z gospodarką komunalną na terenie gminy.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
  3. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy.
  4. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Analiza kosztów związanych z gospodarką komunalną.
Pan Bolesław Mańczak – Prezes Łużyckiej Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu przedstawił najnowsze informacje z kierowanej prze niego Spółki.
Od 9.10.2009r. ŁHK ma trzech udziałowców: Gmina Sulików (ok. 25% udziałów), Gmina Zgorzelec (25% udziałów) i Gmina Pieńsk. Gmina Pieńsk jest obecnie największym udziałowcem ponieważ posiada 50% udziałów. Znaczący udział Gminy Pieńsk jest spowodowany głównie wysypiskiem i sprzętem tam pracującym (spycharką i 50 tonowym kompaktorem). Prezes Spółki poinformował, że konieczne jest usystematyzowanie umów zawartych z mieszkańcami gminy Pieńsk oraz sposobu odbierania odpadów. Spółka wynajmuje pomieszczenia biurowe, za które płaci czynsz w wysokości ok. 10.000 zł Księgowość Spółki jest prowadzona przez biuro rachunkowe. Prezes odnosząc się do kwestii finansowej Spółki poinformował, że odbiór odpadów z terenu Gminy Sulików przynosi Spółce najmniejsze zyski, bo około 35 tys. zł na kwartał. Ponadto Prezes wspomniał, że kilka miesięcy temu zwrócił się o wsparcie finansowe ze strony gmin Sulików i Zgorzelec. Gmina Zgorzelec udzieliła wsparcia finansowego, Gmina Sulików, ze względu na brak środków finansowych nie przekazała żadnych środków.
Prezes w swojej wypowiedzi odnosił się również do kwestii stawek za obiór odpadów przez inne zakłady zajmujące się gospodarką odpadami działającymi na terenie Powiatów Zgorzeleckiego i Lubańskiego porównując je do cen proponowanych przez Łużycką Higienę Komunalną.
 
W trakcie dyskusji poruszono kwestie rekultywacji składowiska i dalszego wywozu odpadów z terenu gminy. Ponadto w dyskusji odnoszono się do gospodarki odpadami na terenie Powiatu Zgorzeleckiego.
 
Pani Lucyna Cieślak – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie, która pełni swoją funkcję od 4 sierpnia br. przedstawiła zakres zadań realizowanych przez Zakład. Gminny Zakład Komunalny zatrudnia trzech pracowników fizycznych ( w tym jednego na wysypisku odpadów). Ponadto GZK dysponuje okresowo pracownikami społecznie użytecznymi. , co umożliwia wykonanie innych prac. Ostatnie większe prace realizowane przez Zakład to m.in. prace porządkowe na boisku sportowym w Sulikowie w związku z organizacją Dożynek Wojewódzkich, które polegały głownie na wycince drzew, uporządkowaniu ulic, po których przechodził korowód dożynkowy oraz uporządkowaniu terenu po trybunach na boisku. Ponadto GZK wynajęło firmę która wykonała remont remizie strażackiej OSP Studniska polegający na zamurowaniu drzwi, naprawy dachu i komin, dokonało wymiany okien w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W przyszłości Gminny Zakład Komunalny planuje poprawić wygląd Placu Wolności w Sulikowie, zintensyfikowanie remontów mieszkań komunalnych, utrzymywanie porządku przy Ośrodku Zdrowia w Sulikowie. Kierownik GZK planuje stworzenie ekipy remontowej, która zajęłaby się realizacją prac tj. remonty świetlic i innych obiektów. Byłaby to szansa na poprawienie sytuacji finansowej Zakładu.
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał:
Komisja zapoznała się z projektami uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy, omówionymi przez Zastępcę Wójta:
1)      W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.
2)     W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
3)     W sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
4)     W sprawie uchwalenia gminnego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sulików”.
5)     W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików.
 
Ad. 3
Komisja zapoznała się i wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 
Ad. 4
W sprawach różnych:
-Radna Regina Solska monitowała w sprawie zasypanego przepustu przy drodze powiatowej w Starym Zawidowie.
-Radny Przemysław Okrasa poinformował o braku odpowiedzi na pismo mieszkańców Miedzianej w sprawie nawiezienia kamienia na drogę nr 104 w tej miejscowości.
-Radna Wioletta Rynkiewicz poruszyła sprawę przekazania pomieszczenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dln. z OSP do GOK oraz nie wykoszonych terenów przy przystankach autobusowych. Zastępca Wójta zapewnił o wyjaśnieniu sprawy świetlicy.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1920.
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2835
Nazwa dokumentu: Protokół nr 31
Skrócony opis: z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 16 listopada 2009 roku godz.. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 16 listopada 20
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-02-16 11:25:58
Data udostępnienia informacji: 2010-02-16 11:25:58
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-16 11:28:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner