logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 32
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 14 grudnia 2009 roku
 o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy,
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy Sulików (w części posiedzenia).
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
1.      Projekt budżetu gminy na 2010 rok.
2.      Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
3.      Rozpatrzenie bieżących zmian w budżecie gminy.
4.      Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2010 rok.
5.      Sprawy różne.
Przewodniczący zaproponował, aby punkt na temat planu pracy komisji pozostawić na koniec posiedzenia, tak aby nie zatrzymywać zaproszonych gości. Zaproponowana zmiana została zaakceptowana przez komisję.
 
Ad. 1
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt budżetu gminy na 2010 rok.
 W trakcie dyskusji nad projektem budżetu szczególnie zwrócono uwagę m.in. na następujące kwestie:
 
§ Niższe w stosunku do roku obecnego dochody budżetu , które zaplanowano w wysokości 14.313.297 zł, a wyższe wydatki zaplanowane w wysokości 15.506 897 zł. Zwraca uwagę spadek wydatków majątkowych , a wzrost wydatków bieżących.
§ Niepokojący jest fakt, że planowana emisja papierów wartościowych na kwotę 2.000.000zł.zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek (193.900 zł) i kredytów (612.500zł).
§ Całkowita kwota zadłużenia gminy Sulików będzie wynosić na koniec 2010r. -6.048.576 zł
§ Planowany deficyt budżetu na 2010r. wyniesie 1.193. 600 zł.
§ Szczegółowo omówiono nowe upoważnienie Wójta Gminy w stosunku do lat ubiegłych do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Podczas dyskusji poproszono aby informacja na temat nowych upoważnień jakie otrzyma Wójt w dyspozycji budżetem wraz z podjęciem uchwały została wyraźnie przekazana radnym.
§ Zwrócono uwagę na wzrost wydatków związanych z oświatą do kwoty 5.707.359zł, w tym z dowożeniem uczniów do szkół z przewidywanych w tym roku 250.812 zł na 413.190 zł. W części znajduje uzasadnienie to uwzględnieniem dowożenia dzieci na dodatkowe zajęcia popołudniowe i zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, a w części zleceniem usługi dowożenia uczniów w całości dla firmy transportowej po zaprzestaniu dowozu autobusem szkolnym.
§ Nie uwzględniono w projekcie budżetu wydatków na dożywianie dzieci, jednak to zadanie ma zostać wprowadzone w trakcie roku, po otrzymaniu środków na ten cel z budżetu państwa
§ Zwrócono uwagę na zaplanowane wydatki na promocję gminy. Wg deklaracji Wójta umowy o współpracy z gazetami na informacje o Gminie Sulików będą renegocjowane, ponieważ nie zawsze dotychczas spełniały oczekiwania Gminy. W ramach tych środków planowane jest na zakończenie kadencji samorządu, wydanie folderu podsumowującego pracę w ostatnich czterech latach. Wójt zapewnił również , że planowane zakończenie wyścigu kolarskiego będzie finansowane przez sponsorów , a nie z budżetu gminy, ponieważ w budżecie nie ma na to środków.
§  Dyskusję Komisji wywołała celowość zaplanowanych wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup stacji „ Psi pakiet” w wysokości 7000zł i kwota 19.200zł za opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przez firmę lubańską.
§ Na działalność klubów sportowych przeznaczono kwotę o 25 % wyższą niż w roku obecnym m.in. ze względu na fakt powstania siatkarskiego klubu sportowego Korona Sulików. Działalność klubów sportowych jednak nie jest dofinansowywana z funduszy sołeckich i istnieje zagrożenie, że zaplanowana kwota 100.000zł okaże się mimo to niewystarczające, tym bardziej, że obecnie potrzeby klubów sportowych zostały sfinansowane w roku 2009 r. kwotą 83.500zł .
§ Wójt Gminy przedstawił informacje na temat planowanej realizacji inwestycji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy, inwestycji i zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz budowy drogi do wywozu urobku z kopalni. W ramach modernizacji oświetlenia ma zostać zamontowanych 158 nowych opraw z siecią kablową. 316 opraw będzie wymienionych i 76 zamontowanych dowieszek. Ponadto zamontowanych zostanie 6 iluminacji świetlnych. Po modernizacji oświetlenia ogółem będzie 809 punktów świetlnych.
§ Komisja zwróciła uwagę na dużą liczbę zadań zaplanowanych do realizacji przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego i z uznaniem oceniła zaangażowanie sołtysów i rad sołeckich w przygotowanie propozycji do budżetu. Niepokój wzbudza jednak czy wszystkie zaplanowane zamierzenia będą mogły być wykonane w ramach środków funduszu sołeckiego oraz to , ze dwa sołectwa nie zgłosiły swoich propozycji.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu gminy na 2010 rok.
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się z projektami uchwał na najbliższą sesję omówionymi przez Wójta Gminy:
1)      W sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów.
2)      W sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
3)      W sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
4)      W sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
5)      W sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku.
 
Ad. 3
Skarbnik Gminy poinformowała, że na sesji zostanie przedstawiony radnym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Ponadto na sesji będą przedstawione autopoprawki do projekt budżetu.
 
Ad. 4
W sprawach różnych nie poruszono żadnych spraw.
 
Ad. 5
Przewodniczący przedstawił propozycję planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2010 rok, który został wstępnie zaakceptowany przez Komisję. Komisja dopuściła zmiany w planie po przedstawieniu planu pracy Rady Gminy na 2010r.
 
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2010 r

 

 
Termin
 
Temat główny
 
Tematy dodatkowe
 
19.01.10
godz.16.00
 
 Informacja dot. realizacji inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
16.02.10
godz.16.00
Informacja wójta Gminy dotycząca udziału gminy w stowarzyszeniach.
 
 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
23.03.10
godz.16.00
Analiza wykonania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę
stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym w 2009 roku.
 
 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
20.04.10
godz.16.00
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009,
 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
18.05.10
godz.16.00
Analiza informacji rad sołeckich.
Prowadzenie dokumentacji z działalności sołectw.
Spotkanie z Przewodniczącymi Rad Sołeckich
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
22.06.10
godz.16.00
Sprawy finansowe gminnych jednostek organizacyjnych:
Koszty funkcjonowania oświaty na terenie gminy.
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
21.09.10
godz.16.00
Kontrola wykonania budżetu za 1 półrocze 2009 r.- analiza informacji wójta
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
19.10.10
godz.16.00
1.Sprawy dotyczące podatków i opłat. 2.Analiza stawek podatkowych na 2011 r.
3. Podsumowanie pracy Komisji w okresie kadencji
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy

 

 
Posiedzenie zakończono o godz. 1850.
Protokołowała: A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2396
Nazwa dokumentu: Protokół nr 32
Skrócony opis: z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 14 grudnia 2009 roku o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-02-16 11:30:31
Data udostępnienia informacji: 2010-02-16 11:30:31
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-16 11:33:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner