logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

 Protokół nr 33
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19 stycznia 2010 roku o godz. 1600
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów.
 
Nieobecna była radna Wioletta Rynkiewicz.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy,
W części posiedzenia:
-Jolanta Loritz –Dobrowolska – Sekretarz Towarzystwa Ochrony Środowiska i Krajobrazu
w Zgorzelcu,
-Andrzej Raczak,
-Zbigniew Bielawski,
-Krzysztof Lipko – Prezes Międzygminnej Spółki Wodno – Kanalizacyjnej SUPLAZ
z siedzibą w Sulikowie.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
1.      Zapoznanie się ze sprawą wniosków Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu ze Zgorzelca oraz Panów Andrzejach Raczaka i Zbigniewa Bielawskiego zamieszkałych w Biernej dotyczących uchwały Rady Gminy Sulików nr XXXIV/265/09 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych dla prawidłowego działania parku wiatrowego Bierna.
2.      Informacja Wójta Gminy na temat harmonogramu i planowanych kosztów realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
3.      Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
4.      Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy.
5.      Sprawy różne.
 
Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia:
 
Ad. 1
Przewodniczący Komisji poinformował, że na sesji w grudniu 2009 r. Rada Gminy Sulików zdecydowała, że przesunie głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXXIV/265/09 Rady Gminy Sulików
z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych dla prawidłowego działania parku wiatrowego Bierna, aby na posiedzeniach komisji stałych zapoznać się z wnioskami o usunięcie naruszenia prawa panów Andrzeja Raczaka
i Zbigniewa Bielawskiego zamieszkałych w Biernej oraz Towarzystwa Ochrony Środowiska
i Krajobrazu, które wpłynęły do Rady Gminy Sulików.
 
Pan Andrzej Raczak podziękował za zainteresowanie tą sprawą i zaproszenie na posiedzenie Komisji. Pan Raczak odczytał pismo, które wraz z Panem Bielawskim przekazali do Rady Gminy Sulików. Pan Raczak stwierdził, że jednym z wymogów aby móc odwołać się od uchwały Rady Gminy do sądu administracyjnego jest wystąpienie z wnioskiem o usunięcie uchybienia w uchwale. Następnie Pan Raczak odczytał art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o tym że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego ponadto skargę na uchwałę lub zarządzenie, o których mowa
w ust. 1 ustawy, można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę. Pan Raczak dodał, że Polska to nie kraj anglosaski w którym obowiązują orzecznictwa sądu. Zdaniem Pana Raczaka on i Pan Bielawski ma interes prawny w tej sprawie i może składać tego typu wnioski.
 
Pani Jolanta Loritz Dobrowolska – Sekretarz Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Zgorzelcu stwierdziła, że Towarzystwo ma interes prawny polegający na jego działalności czyli na ochronie środowiska. Pani Loritz – Dobrowolska przedstawiła pismo, które TOPiK przekazało do Rady Gminy Sulików oraz do Wojewody Dolnośląskiego. Według Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu uwagi złożone do miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego zostały rozpatrzone niestarannie i jedynie przez Wójta Gminy, a nie przez Radę Gminy. W większości zostały one rozpatrzone negatywnie. Pani Loritz – Dobrowolska jest zaskoczona tym, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych dla prawidłowego działania parku wiatrowego Bierna, której jednym z załączników są uwagi m.in. TOPiK do planu zagospodarowania przestrzennego, wcześniej nie zapoznając się z nimi. Zdaniem Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie jest zgodny
z następującymi zapisami Studium: projektowane dolesienie, funkcje turystyczne, umiarkowany rozwój przestrzenno-gospodarczy. W związku z tymi zapisami budowa elektrowni wiatrowych jest w całkowitej sprzeczności ze Studium uwarunkowania przestrzennego. W Studium ujęty jest zapis, że lokalizacja elektrowni wiatrowych i sieci podziemnych powinna być realizowana z poszanowaniem wartości krajobrazowych terenu oraz jego wartości przyrodniczych. Jeżeli na terenie Biernej stanie 20 wiatraków o wysokości 150 metrów, trudno nie nazwać tego jako silną ingerencję w środowisko. Ponadto studium mówi o zachowaniu ekosystemu rzeki Nieciecz, a zgodnie z MPZP na terenie tego ekosystemu mają stanąć trzy wiatraki. W studium zaplanowano dolesienie, tylko 14% terenu Gminy stanowią lasy. Lokalizacja elektrowni wiatrowych na terenie Biernej znacznie zmniejszy zalesiony obszar naszej gminy. Jest to rażąca niezgodność ze studium. Ponadto w studium jest mowa o utworzeniu trzech korytarzy ekologicznych, czyli terenów usytuowanych najczęściej w dolinach rzek lub pomiędzy lasami, które służą zwierzętom do przemieszczania się. Jeżeli na terenie korytarza ekologicznego zostanie postawiona budowla spowoduje zmniejszanie różnorodności biologicznej. W uwagach do planu zgłoszonych przez TOPiK została poruszona sprawa szkodliwego hałasu spowodowanego przez elektrownie wiatrowe. Ponadto uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych dla prawidłowego działania parku wiatrowego Bierna nie została skonsultowana z Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, która powinna zaopiniować wszelkie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ rolnicy otrzymują z Agencji dopłaty. Wszystkie uwagi TOPiK do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały rozstrzygnięte przez Wójta, Rada Gminy nie została poinformowana o treści wniesionych uwag i nie mogła się do nich odnieść, co stanowi wymóg proceduralny i jest to znaczące naruszenie prawa. Sprawa ta jest właśnie rozpatrywana przez Wydział Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego
 
Zastępca Wójta stwierdził, że Pani Loritz – Dobrowolska mówi nieprawdę.
 
Kolejną uwagą zawartą we wniosku Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu było sprawdzenie zgodności z prawem zapisu o braku kontekstu transgranicznego. Z konwencji
o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym wynikają zalecenia, jakim powinny podlegać inwestycje mogące znacząco wpływać na środowisko naturalne niewątpliwie elektrownie wiatrowe zlokalizowane blisko granic państwowych. W przypadku farmy wiatrowej w Biernej, jej odległość od granicy z Czechami to około 700 m. W związku z tym powinno zostać skierowane pismo do strony czeskiej w tej sprawie. Takie wystąpienie nie miało miejsca. Pani Loritz – Dobrowolska stwierdziła, że nie wie dlaczego Zastępca Wójta wmawia jej kłamstwo, ponieważ w dniu dzisiejszym kontaktowała się z pracownikiem Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego, pytając o pismo Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu. Do Rady Gminy zostało skierowane pismo w sprawie złożenia wyjaśnienia odnośnie rzekomego braku możliwości zapoznania się przez Radę Gminy z nieuwzględnionymi przez Wójta uwagami do projektu zmiany MPZP. Radnym zostało przedstawione streszczenie tych uwag, przez co radni nie mieli możliwości rozstrzygnięcia czy są one słuszne czy nie.
 
Zastępca Wójta poprosił aby Pani Jolanta Loritz – Dobrowolska przedstawiła podsumowanie swoich wniosków, ponieważ, trudno będzie odnieść się do tak obszernej wypowiedzi.
 
Przewodniczący Komisji odczytał fragment wniosku Towarzystwa Ochrony Przyrody
i Krajobrazu o usunięcie uchybień w uchwale Rady Gminy Sulików w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów
i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych dla prawidłowego działania parku wiatrowego Bierna.
 
Pan Andrzej Raczak uzupełniając wypowiedź Pani Loritz – Dobrowolskiej nawiązał do art. 20, który mówi o tym, że MPZP uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia, stanowią załączniki do uchwały oraz do art. 28 Ustawy, mówiącego o tym, że naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że Panowie Raczak i Bielawski nie wykazali we wniosku w jaki sposób został naruszony ich interes prawny oraz przedstawił wnioski z opinii prawnej w tej sprawie. Zastępca Wójta podkreślił, że należy rozróżnić interes prawny i interes faktyczny. Przede wszystkim należy stwierdzić, że osoby które twierdzą, że został naruszony ich interes prawny nie są właścicielami gruntów zlokalizowanych przy terenie przeznaczonym pod budowę elektrowni wiatrowych , co zostało stwierdzone na podstawie ewidencji gruntów.
 
Pan Andrzej Raczak stwierdził, że jego żona posiada działki położone przy terenie przeznaczonym pod budowę elektrowni wiatrowych.
 
Zastępca Wójta odparł, że według opinii radcy prawnego wnioskodawcy nie wykazali, że ich interes prawny został naruszony oraz zapytał Pani Jolanty Loritz – Dobrowolskiej czy posiada upoważnienie do reprezentowania i występowania w imieniu Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu.
 
Pani Jolanta Loritz – Dobrowolska stwierdziła, że w momencie dostarczenia wniosku TOPiK przekazała Statut Towarzystwa i wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego. Z dokumentów wynika, że do reprezentowania Towarzystwa upoważniony jest Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Sekretarz.
 
Zastępca Wójta odniósł się do wniosków z opinii radcy prawnego odnoszących się do wniosku Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu.
 
Przewodniczący Komisji odczytał pismo z Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego dotyczące udzielenia informacji na temat rzekomego braku możliwości zapoznania się przez Radę Gminy z nieuwzględnionymi przez Wójta uwagami do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz odpowiedź Przewodniczącego Rady Gminy na to pismo.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że radni mogli zapoznać się całą dokumentacją dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto jednym z załączników do uchwały było rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu parku wiatrowego Bierna.
 
Pani Jolanta Loritz – Dobrowolska stwierdziła, że nie jest prawdą to, że radni zostali zapoznani z wprowadzonymi uwagami do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ich rozstrzygnięciem. Takim zapoznaniem z uwagami mogłoby być dostarczenie ich kserookopii wszystkim  radnym i dyskusja nad nimi np. na posiedzeniach Komisji.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że w czasie wspólnego posiedzenia komisji stałych oraz
w czasie sesji w październiku była możliwość zapoznania się z dokumentacją. Dodatkowo dwukrotnie miała miejsce dyskusja publiczna nad zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 
Radny Piotr Jankowski stwierdził, że radni nie zostali zapoznani z wnioskami Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu oraz mieszkańców Biernej oraz z tymi, które wpłynęły po wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radny pytał Wójta na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w październiku, jakie wnioski wpłynęły od mieszkańców Biernej i otrzymał tylko odpowiedź, że były one niezasadne.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że dziwią go słowa radnego Jankowskiego. Każdy radny miał prawo i możliwość zapoznania się z wnioskami i uwagami do planu, tym bardziej, że uwagi mieszkańców i TOPiK były w komplecie dokumentów, posiadanych przez Wójta. Rozstrzygnięcie uwag przez Wójta było załącznikiem do Uchwały.
 
Zdaniem Przewodniczącego Komisji, radni mają prawo nie znać wszystkich szczegółów przepisów i ustaw. Ten kto przedstawia projekt uchwały powinien wystarczająco go uzasadnić i dopełnić wszelkich wymaganych procedur.. Radny ma prawo nie wiedzieć, że zgodnie z Ustawą powinien być zapoznany
z uwagami do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale ten kto przedstawia projekt uchwały musi o tym wiedzieć i dopełnić tej procedury. Obarczanie radnych tym, że nie zapoznali się z dokumentacją, którą dysponował Wójt jest wysoce niestosowne.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że nie chce rozstrzygać tej sprawy, należy to do obowiązków Wydziału Nadzoru i Kontroli.
 
Pani Jolanta Loritz – Dobrowolska zapytała, że skoro Zastępca Wójta jest przekonany o braku interesu prawnego TOPiK to dlaczego uwagi Towarzystwa do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały rozpatrzone. Interes prawny TOPiK został naruszony tą uchwałą ponieważ postawienie elektrowni wiatrowych zniszczy zarówno przyrodę jak i krajobraz Biernej. Działając na terenie innych gmin, Pani Loritz – Dobrowolska nigdy nie spotkała się z wątpliwościami, co do interesu prawnego Towarzystwa w tej sprawie.
 
Przewodniczący Komisji przypomniał, że Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXXIV/265/09 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych dla prawidłowego działania parku wiatrowego Bierna, został przedstawiony na sesji w grudniu. W związku tym, że radni nie mieli okazji zapoznać się z wnioskami Panów Andrzeja Raczaka i Zbigniewa Bielawskiego oraz Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu, radny wnioskował
o przesunięcie głosowania do czasu zapoznania się przez radnych z tą sprawą.
 
Zastępca Wójta poinformował, że projekt uchwały zostanie przedłożony na sesji styczniowej na co Przewodniczący Komisji wskazał, że w przygotowanym planie Sesji nie ma takiego punktu..
 
Pani Jolanta Loritz – Dobrowolska zapytała w którym momencie zdaniem Zastępcy Wójta powiedziała nieprawdę, stwierdzając że poczuła się w związku z tym obrażona i pomówiona.
Pani Loritz – Dobrowolska zwróciła się z prośbą, do Zastępcy Wójta, aby wyjaśnił na piśmie po odsłuchaniu nagrania z posiedzenia w którym momencie powiedziała jego zdaniem nieprawdę. Zastępca Wójta stwierdził , że nie musi tego robić.
 
 
Ad. 2
Prezes Międzygminnej Spółki Wodno – Kanalizacyjnej SUPLAZ przedstawił informację na temat harmonogramu i planowanych kosztów realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
Cała inwestycja została podzielona na 8 kontraktów, w tym 5 kontraktów budowlanych i 3 kontrakty usługowe. W kwestii kontraktów usługowych Prezes poinformował, że został wybrany wykonawca na promocję projektu – Firma Unia Kraków. Umowa z Firmą została podpisana 30 września 2009 r. na kwotę 146 tys. zł. Spółka posiada dwie strony internetowe. Pierwsza została założona przez Spółkę, druga przez Firmę Unia Kraków. Firma opracowuje ponadto materiały promocyjne takie jak foldery i kalendarze.
11 września 2009 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadań inżyniera kontraktu.
Z pośród 3 ofert wybrana została Firma Savage. Umowa z tą Firmą nie została jednak podpisana, ponieważ inna firma biorąca udział w przetargu złożyła protest. Spółka złożyła odwołanie do Urzędu Zamówień Publicznych. Sprawa do tej pory nie została rozstrzygnięta do tej pory. To opóźnienie sprawia wiele trudności przy wyborze wykonawcy robót.
Spółka nie ogłosiła przetargu na pomoc techniczną, chcąc zaoszczędzić środki. Jeżeli taka pomoc będzie konieczna Spółka będzie posiłkować się ekspertyzami. Zostały ogłoszone przetargi na roboty budowlane, których planowane rozpoczęcie powinno nastąpić 1 marca 2010 r. Pierwszy planowany termin otwarcia ofert został wyznaczony na 30 grudnia 2009 r. Ze względu na ogromną liczbę zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Spółka przesunęła ten termin do 27 stycznia 2010 r. Zakończenie postępowania przetargowego jest planowane 11 marca 2010 r., a zawarcie umowy z wykonawcą 15 marca 2010 r. pod warunkiem, że nie będą miały miejsca protesty i odwołania, czego nie można wykluczyć.
 
„Etap 0” – sfinansowany poza dofinansowaniem.
 
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wyniesie 60,74 (49 798 000,00 zł netto) mln zł w tym kwota wydatków kwalifikowanych 42,52 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 36,14 mln zł. 85% kwoty wydatków kwalifikowanych, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 10,91 mln zł).
 
Ad. 3
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał, omówionymi przez Zastępcę Wójta:
1) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików.
2) w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulikowie.
3) w sprawie sporządzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Sulików w 2010r.
 
Ad. 4
Na sesji nie zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
 
Ad. 5
W sprawach różnych nie poruszono żadnych spraw.
Posiedzenie zakończono o godz. 1840.
 
Protokół sporządziła:
A.    Adamiak

Ilość odwiedzin: 2216
Nazwa dokumentu: Protokół nr 33
Skrócony opis: z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19 stycznia 2010 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-02-16 11:33:55
Data udostępnienia informacji: 2010-02-16 11:33:55
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-16 11:37:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner