logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 25
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 21 kwietnia o godz.. 1500 w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik”
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Podanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Lidia Rychtarczyk – Sekretarz Gminy,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  3. Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Skarbnik Gminy omówiła Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok zostało przyjęte 4 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się.
Skarbnik Gminy przedstawiła również informację z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w trybie uchwały nr XL/256/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych w 2008 roku oraz zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zaopiniowania planu finansowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na 2009 rok.
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się z projektami uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy omówionymi przez Sekretarz Gminy:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw gminy Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
2) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
3) w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Studniska Górne, nas okres dłuższy niż trzy lata, w drodze bezprzetargowej.
Zdaniem Komisji Wójt powinien wystąpić o podniesienie wysokości czynszu dzierżawnego do Firmy Fornax.
Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały 4 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1. Radny Edward Czarnota zgłosił problem „dzikiego” wysypiska śmieci na granicy Gminy z Gminą Platerówka. Radny wnioskował o wystąpienie do właściciela terenu, na którym znajdują się odpady o ich usunięcie.
2. Radny Tomasz Podanowski zgłosił problem ustawionego znaku ograniczającego prędkość do 20 km/h bez odwołania przy wyjeździe ze Studnisk koło znaku informującego o zakończeniu terenu zabudowanego. Zdaniem radnego znak nie został ustawiony przez służby drogowe.
3. Komisja podjęła dyskusję na temat działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz udziału w akacjach pożarniczych niepełnoletnich członków OSP. Zdaniem Komisji należy wystąpić do jednostek OSP o kontrolowanie udziału w akcjach niepełnoletnich. W miesiącu wrześniu Komisja wstępnie planuje posiedzenie na temat działalności jednostek OSP działających na terenie gminy pod względem ilości wyjazdów do pożarów i wysokości uzyskanego ekwiwalentu.
 
Posiedzenia zakończono o godz. 1550.
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 
 

Nazwa dokumentu: Protokół nr 30
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 21 kwietnia o godz.. 1500 w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik”
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-03-02 08:07:11
Data udostępnienia informacji: 2010-03-02 08:07:11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-02 08:09:01

Wersja do wydruku...

corner   corner