logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 34
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików
odbytego w dniu 15 lutego 2010 roku o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięła Lidia Rychtarczyk – Sekretarz Gminy.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwagi i przedstawiał się następująco:
  1. Informacja Wójta Gminy dotycząca udziału Gminy Sulików w stowarzyszeniach.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  3. Sprawy różne.
 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
 
Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia:
 
Ad. 1
Sekretarz Gminy przedstawiła informację na temat udziału Gminy Sulików
w Stowarzyszeniach.
Gmina Sulików należy do następujących stowarzyszeń i klubów:
  • Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie”,
  • Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej,
  • Polski Klub Infrastruktury Sportowej.
  • Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
  • Związek gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
  • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa.
 
Stowarzyszenie „Partnerstwo Izerskie”.
Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia 27 lutego 2008 roku poprzez podjęcie przez Rade gminy uchwały nr XVI/124/08 w sprawie przystąpienia Gminy Sulików do Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie”.
Składka członkowska w 2009 roku wyniosła 5000 zł. Wysokość składki wynika z ustaleń statutowych Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie”. W 2010 roku składka wyniesie 5000 zł.
Zasadniczym celem programu jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz zaangażowanie ich w tworzenie i realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.
Udział Gminy Sulików w tym Stowarzyszeniu daje możliwość pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój sołectw. Dzięki pozyskanym środkom możliwe jest wdrażanie projektów mających na celu aktywizację lokalnych społeczności takie jak: szkolenia, festyny, zawody sportowe. Istnieje również możliwość otrzymania wsparcia dla osób związanych z rolnictwem lub prowadzących działalność gospodarczą. Gmina planuje w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem planuje złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.
 
Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.
Podstawą przynależności Gminy Sulików do stowarzyszenia jest uchwała nr XXI/165/08 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sulików do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Składka członkowska w 2009 roku wyniosła 687,03 zł (0,15 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31.12.2008 roku ustalonego przez GUS. W 2010 roku składka wyniesie 930 zł, różnica wynika z ubiegłorocznej zniżki 25% oraz mniejszej liczby mieszkańców. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw popularyzujących i promujących produkcję i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem równowagi ekologicznej i przestrzeganiem zasad współżycia społecznego. Przystąpienie Gminy Sulików do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej spowodowane było zaangażowaniem się Gminy Sulików pozyskiwanie i produkcję energii ze źródeł odnawialnych.
 
Polski Klub Infrastruktury Sportowej (PKIS)
Podstawą przynależności Gminy Sulików do Klubu jest uchwała nr VVII/55/07 Rady Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu Gminy Sulików do Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. Składka członkowska w 2009 roku wyniosła 2.196 zł (roczna opłata za zestaw usług reklamowych i doradczych). Członkowstwo Gminy Sulików w PKIS przynosi głownie korzyści niewymierne. Jedną z najważniejszych jest możliwość wymiany doświadczeń, czego przykładem jest konferencja „Sportowa Gmina 2009”. Ponadto Gmina Sulików została uhonorowana tytułem „Firma na medal” i „Sportowy obiekt roku”.
 
Stowarzyszenie Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
Podstawą przynależności Gminy Sulików do Stowarzyszenia jest uchwała Nr XVI/113/04 Rady gminy Sulików z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sulików do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w charakterze członka zwyczajnego. Składka członkowska w 2009 roku wyniosła 1.100 zł (określone w Statucie DOT – dla gmin wiejskich – nie mniej niż 11 zł). W 2010 roku składa także wyniesie 1.100 zł. Stowarzyszenie DOT jest grupą do której zadań należy szeroko pojęta promocja Dolnego Śląska, jako regionu posiadającego doskonałe położenie na pograniczu z Niemcami i Czechami, również jako regionu charakteryzującego się zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej. Celem działań stowarzyszenia jest promocja regionu i tworzenie pozytywnego wizerunku Dolnego śląska jako krainy wartej odwiedzenia i zwiedzenia.
 
Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
Gmina Sulików należy do związku na podstawie uchwały nr VIII/61/91 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 1991 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sulików do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Składka członkowska w 2009 roku wyniosła 7.304 zł (1.23 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 30 czerwca ustalonego przez GUS. Składka członkowska w 2010 roku wyniesie 7.431 zł.
 
Zadaniami Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej są:
1.      Reprezentowanie Gmin wobec administracji rządowej w zakresie działania związku.
2.      Reprezentowanie, inspirowanie, koordynacja wspólnych interesów w sprawach:
·       ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
·       gospodarki gruntami i ewidencji gruntów,
·       gospodarki komunalnej, inwestycji komunalnych i prowadzenie działalności gospodarczej,
·       wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, telefonizacji i gazyfikacji,
·       kultury, sportu i rekreacji,
·       ochrony zdrowia,
·       oświaty,
·       ochrony przeciwpożarowej
·       rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa,
·       łączności, drogownictwa i komunikacji,
·       targowisk i ha targowych,
·       współpracy z samorządami innych państw, związkami gmin euroregionami.
3.      Prowadzenie dla gmin zrzeszonych w Związku spraw w zakresie:
·     schroniska dla zwierząt,
·     realizacji programu „Czysta Nysa”.
Członkowstwo w Związku umożliwiło Gminie Sulików uzyskać wsparcie finansowe
i bezzwrotną pomoc z Unii Europejskiej dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej gmin leżach w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa.
Podstawą przynależności Gminy Sulików do stowarzyszenia jest uchwała nr VI/45/91 Rady Gminy Sulików z dnia 2 października 1991 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sulików do EUROREGIONU NYSA. Składka członkowska w 2009 roku wyniosła 4.750 zł (0,80 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 31 grudnia 2008 roku ustalonego przez GUS 5.933 x 0,18 = 4.750 zł). Składka członkowska w 2010 roku wyniesie 4.746 zł.
Podstawowym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego i stałej poprawy warunków życia mieszkańców euroregionu.Cele stowarzyszenia realizowane są w szczególności z uwzględnieniem specyfiki sąsiedzkiego  położenia trzech krajów Polski, Czech, Niemiec oraz szans, jakie to położenie stwarza dla wszystkich trzech stron. Korzyścią wymierną członkowstwa Gminy Sulików w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Nysa jest uzyskanie dofinansowania na realizację miękkich projektów takich jak: „Wzorcem współpracy gospodarczej i kulturalnej”,, „Łużyckie pogranicze”, „Nowa Europa Europą Młodych”. Ponadto Gminy Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie na projekty: „Pogram dziecięcych wyobrażeń”, „Spotkajmy się razem”. 
 
Zdaniem Komisji należy udostępnić informację na temat korzyści jakie można odnieść poprzez przynależność do Stowarzyszeń dla jak najszerszego grona odbiorców – mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie gminy.
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższa sesję Rady Gminy.
Komisja zapoznała się z projektami uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy omówionymi przez Panią Sekretarz.
 
1) w sprawie zmian w Statucie Gminy Sulików.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że wizerunek góry znajdującej się na herbie i fladze powinien zostać ujednolicony. Na każdym z tych symboli góra wygląda inaczej.
Radny Piotr Jankowski odnośnie flagi gminy złożył wniosek aby w jej centralnej części zamiast góry znalazł się herb gminy.
Wniosek radnego Jankowskiego został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie zgadza się z zapisem w projekcie uchwały mówiącym o tym, że sołtysi otrzymują zatwierdzony protokół z sesji. Sołtysi tak jak radni powinni otrzymywać projekt protokołu. Jeżeli sołtys chciałby wprowadzić zmiany do projektu protokołu może zwrócić się z tym do radnego.
Radny złożył wniosek aby w Statucie pozostał zapis mówiący o tym by sołtysi otrzymywali projekt protokołu z sesji.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że do zapisu mówiącego o udzieleniu głosu Wójtowi poza kolejnością, powinien zostać dodany zapis, że głos powinien być udzielany za zgodą Przewodniczącego. Ponadto Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność wykreślenia ze Statutu § 75 ust. 2 lit. j mówiącej o wnioskowanie przez Komisję Społeczną o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików i Zasłużony dla Gminy Sulików.
 
2) w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików, w obrębie wsi Studniska Dolne.
 
3) w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
Zdaniem radnego Piotra Jankowskiego stawki ustalone w projekcie uchwały nie odpowiadają rzeczywistości i są zdecydowanie za niskie. Radny złożył wniosek aby Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego na sesji omówiła wysokość stawek i uzasadniła ich wysokość. Radny wnioskował również aby czyszczenie studzienek o których mowa w projekcie uchwały odbywało się także na terenie Radzimowa.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
4) w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
 
5) w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzec Skarbu Państwa.
 
6) o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
 
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŹMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików).
 
8) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
Radny Piotr Jankowski:
-zgłosił problem niewywożonych odpadów segregowanych z miejscowości Radzimów, Bierna i Miedziana,
-zwrócił uwagę, że samochód zakupiony przez Łużycką Higienę Komunalną do wywożenia odpadów nie jest przystosowany do odbierania odpadów zimą,
-poruszył problem nieodśnieżonych przystanków autobusowych oraz braku wiaty przystankowej na drodze powiatowej Mała Wieś Górna - Sulików przy której odbierane są dzieci.
Radna Regina Solska również zwróciła uwagę na nieodbieranie odpadów segregowanych, od co najmniej 2 miesięcy.
Radny Robert Starzyński:
-pytał czy gmina wyegzekwowała od inwestora uszkodzenie szyby nad holem Środowiskowej Hali Sportowej, które stanowi zagrożenie,
-zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo, które grozi przy odśnieżaniu dachu Środowiskowej Hali sportowej spowodowane konstrukcją dachu,
-pytał w jaki sposób inne usterki w Środowiskowej Hali Sportowej podlegają gwarancji i jak jest to egzekwowane,
-pytał kiedy zostaną usunięte worki z piaskiem, z ulicy Wiejskiej w Sulikowie, które zalegają przy rzece od czasu zeszłorocznej powodzi.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1840.
 
Protokół sporządziła;
A. Adamiak
 
 

Ilość odwiedzin: 2348
Nazwa dokumentu: Protokół nr 34
Skrócony opis: z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 15 lutego 2010 roku o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-04-01 07:41:06
Data udostępnienia informacji: 2010-04-01 07:41:06
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-01 07:43:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner