logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 35
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików
z dnia 23 marca 2010 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Robert Starzyński – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy (w części posiedzenia).
 
Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę w porządku posiedzenia polegającą na przesunięciu punktu dotyczącego omówienia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na początku posiedzenia oraz przedstawił projekt porządku posiedzenia:
  1. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie.
  2. Analiza wykonania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminęstowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym w 2009 roku.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwal na najbliższą sesję Rady Gminy.
  4. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Skarbnik Gminy – Maria Maciaszek szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 
Radny Piotr Jankowski zapytał dlaczego kwota 200 tys. zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Który będzie likwidowany zostają przeznaczone na remonty rowów melioracyjnych w Sulikowie zamiast na zakup pojemników do segregacji odpadów. Radny
o potrzebie zakupu tych pojemników mówił już niejednokrotnie. Radny Jankowski zaproponował, aby sprawa czyszczenia i remontów rowów melioracyjnych została sprawdzona, pod kątem w jakich miejscowościach są wykonywane te prace. Radny zauważył, że pojemniki do segregacji odpadów są zapełnione cały czas.
 
Zastępca Wójta nie zgodził się ze zdaniem radnego Jankowskiego, który stwierdził, że wszystkie środki są przeznaczane na remonty rowów tylko w Sulikowie. Gmina posiada rowy które musi utrzymywać.
Zastępca Wójt stwierdził, że pojemniki nie będą zakupione. Pojemniki do segregacji są zapełnione odpadami różnego rodzaju, mieszkańcy wrzucają tam wszystko.  Zastępca dodał, że Straż Gminna rozpoczęła Akcję „Posesja”, która ma na celu zmotywowanie mieszkańców do zawierania umów na odbiór odpadów.
 
Radny Piotr Jankowski złożył wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy środków
w wysokości 35 tys. zł na zakup pojemników do segregacji odpadów.
 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
W dalszej dyskusji poruszona została kwestia słabego ciśnienia wody w wodociągu
w Biernej, budowy wodociągu w miejscowościach Stary Zawidów, Skrzydlice, Wielichów oraz śmieci znajdujących się w dużej ilości za zamkniętym składowiskiem odpadów.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Analiza wykonania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminęstowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym w 2009 roku.
 
Członkowie Komisji wraz z materiałami na sesję otrzymali Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXV/196/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku            
 w sprawie współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku.
(w załączeniu protokołu)
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do sprawozdania.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 3
Komisja zapoznała się z projektami uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy omówionymi przez Zastępcę Wójta:
 
1)      w sprawie zmian w Statucie Gminy Sulików.
2)      w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Przewodniczący Komisji zauważył, że z treści umowy wynika, że kolejne umowy dzierżawy działek wymienionych w projekcie uchwały będą nieograniczone. Ponadto wcześniejsze uchwały w podobnym brzmieniu zostały uchylone rozstrzygnięciem nadzorczym przez Wojewodę.
Zastępca Wójta odpowiedział, że treść uchwały jest zgodna ze zmienioną uchwałą
o gospodarce nieruchomościami, a zapis dotyczący ilości zawieranych umów zostanie sprawdzony.
3)      w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików.
4)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
5)      w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików.
6)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
7)      w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
8)      w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w 2011 roku.
9)      w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulików.
10) w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
11) w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013.
Radny Piotr Jankowski zwrócił uwagę, że w innych gminach zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym nie są dokonywane uchwałą rady gminy.
Ad. 4
W sprawach różnych:
1.  Radna Wioletta Rynkiewicz zgłosiła problem zalewanego przystanku autobusowego we Wrociszowie Dolnym oraz brak pojemnika na odpady na tym przystanku.
2.  Radny Robert Starzyński pytał kiedy zostanie uprzątnięty piach z ulic Sulikowa, który pozostał po zimowym utrzymaniu dróg i kiedy zostanie naprawiona tabliczka „cmentarz komunalny” na ulicy Zawidowskiej w Sulikowie.
3.  Radna Regina Solska zgłosiła problem zagradzania drogi przechodzącej przez posesję Pana Okińczyc ze Starego Zawidowa.
 
 
4. Radny Piotr Jankowski:
a) zgłosił zaginięcie daszku z budynku po byłej mleczarni w Radzimowie Górnym. Radny zwrócił uwagę, że należałoby sprawdzać częściej stan tego budynku.
b) zgłosił problem braku drogi dojazdowej do lasu, co stanowi utrudnienie dla mieszkańców Biernej. Wszystkie drogi zostały zniszczone przez ciężkie maszyny rolników mających w tym miejscu pola, głównie przez Pana Brzyszcza.. Zdaniem radnego tą sprawą powinna zająć się Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
Zastępca Wójta stwierdził, że na odbudowę tych dróg gmina poniosłaby zbyt wielkie nakłady.
c) zgłosił potrzebę uporządkowania działki za przystankiem w Biernej koło byłej świetlicy.
5. Radny Robert Starzyński zwrócił uwagę, że poprzez brak należytej dbałości podczas mrozów zniszczeniu uległa instalacja wodna w świetlicy w Studniskach Dolnych.
Radny pytał w jaki sposób jest zagospodarowana świetlica we Wrociszowie Górnym.
6. Radny Piotr Jankowski zgłosił problem zalegania skoszonej trawy na cmentarzu komunalnym  w Radzimowie Górnym.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1815.
 
Protokołowała:
A. Admiak
 
 
 
 
 
 

Ilość odwiedzin: 2747
Nazwa dokumentu: Protokół nr 35
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików z dnia 23 marca 2010 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-04-01 07:43:33
Data udostępnienia informacji: 2010-04-01 07:43:33
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-05 09:53:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner