logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
minus SUPLAZ Sp. z o.o.
   minus O spółce
   minus Władze Spółki
   minus Pracownicy Spółki oraz JRP
   minus Akty Prawne
   minus Do pobrania
   minus Stawki i opłaty
   plus Wyniki Badań Wody
   minus Nabór na wolne stanowiska pracy
      minus Archiwum
         minus Nabór na stanowisko do spraw finansowo-księgowych
         minus Nabór na stanowisko Specjalista do spraw technicznych
         minus LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
         minus LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
         minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
         minus INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
         minus Nabór na stanowisko do spraw technicznych
         minus Informacja o wynikach naboru
         minus Ogłoszenie o naborze
         minus Ogłoszenie o naborze
      minus Ogłoszenie o naborze
   plus Przetargi
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Otwarte postępowanie kwalifikacyjne w celu naboru pracownika do Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”

 
Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Sp. z o.o. ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików ogłasza nabór na stanowisko do spraw finansowo-księgowych Projektu w zespole ds. finansowo-księgowych w  Jednostce Realizującej Projekt.
Przewidywany termin zatrudnienia- bezpośrednio po wyborze.
 
 
 
Wymagania niezbędne:
 
1.      Ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
2.      Nieposzlakowana opinia,
3.      Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4.      Wykształcenie wyższe,
5.      Znajomość zasad rozliczania Projektów FS,
6.      Znajomość wytycznych Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i KE dotyczących Projektów FS,
7.      Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów: MS Office, MS Project,
8.      Umiejętność obsługi sprzętu biurowego.
 
 
Wymagania dodatkowe:
 
1.      Posiadanie wiedzy na temat Projektu,
2.      Znajomość zagadnień związanych z finansowaniem Projektu,
3.      Znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem projektu i robót budowlanych,
4.      Umiejętność radzenia sobie ze stresem,
5.      Systematyczność, zdyscyplinowanie,
6.      Dyspozycyjność,
7.      Umiejętność organizowania pracy własnej,
8.      Terminowość i rzetelność.
 
Zakres wykonywanych zadań:
 
1.      Weryfikacja raportów Inżyniera i sprawozdań,
2.      Sporządzanie raportów Zamawiającego z realizacji Projektu, w tym raportu na Komitet Monitorujący,
3.      Prowadzenie i aktualizacja Procedur JRP,
4.      Monitorowanie finansowe Projektu zgodnie z Planami płatności, harmonogramami i planami inwestycyjnymi,
5.      Rejestracja wpływających faktur i rachunków,
6.      Weryfikacja poprawności faktur,
7.      Sprawdzanie faktur i rachunków pod względem formalnym i rachunkowym oraz wtórnie pod względem merytorycznym z uwzględnieniem zastosowanej klasyfikacji VAT z przepisami o statystyce państwowej,
8.      Prowadzenie ewidencji zmian planu i jego wykonywania w zakresie Projektu,
9.      Przygotowywanie wniosków o płatność,
10. Opracowywanie sprawozdań z realizacji Projektu,
11. Sporządzanie przelewów,
12. Prowadzenie sprawozdawczości okresowej,
13. Przygotowywanie i aktualizacja Planu Płatności(z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania) we współpracy z działem ds. technicznych,
14. Archiwizowanie i przetwarzanie danych dotyczących Projektu , zawartych na nośnikach,
15. Sygnalizowanie Kierownikowi JRP zagrożenia płynności finansowej Projektu,
16. Prowadzenie zestawień księgowych, w tym przechowywanie kopii dowodów księgowych , zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, dla potrzeb monitorowania rzeczowo-finansowego inwestycji,
17. Sporządzanie raportów finansowych,
18. Sporządzanie wniosków o płatność w tzw. Małym i dużym obiegu,
19. Sporządzanie prognoz wnioskowania o środki,
20. Monitorowanie potrzeb wykorzystania pożyczek,
21. Monitorowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych Projektu, sporządzanie kserokopii wyciągów bankowych i ich przechowywanie,
22. Monitorowanie wysokości zabezpieczenia środków FS,
23. Monitorowanie ważności gwarancji na zwrot zaliczki, prowadzenie zestawień wszystkich gwarancji i zabezpieczeń,
24. Monitorowanie akceptacji dokumentów zatwierdzonych przez SUZ,
25. Sporządzanie list sprawdzających do faktur na koszty kwalifikowane, weryfikacja zgodności faktur z PŚP,
26. Przygotowanie i weryfikacja dokumentacji wymaganej przez WFOŚiGW niezbędnej do weryfikacji kosztów kwalifikowanych,
27. Rozpisywanie nakładów dotyczących kosztów kwalifikowanych oraz rozliczanie różnic kursowych,
28. Przechowywanie kopii audytu finansowego,
29. Współudział w opracowywaniu planów finansowych oraz sprawozdań w zakresie zadań objętych Projektem.
 
 
Wymagane dokumenty:
 
1.      List motywacyjny,
2.      Życiorys-CV,
3.      Kserokopie świadectw pracy,
4.      Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wymagane wykształcenie,
5.      Kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończone kursy, szkolenia itp.
6.      Kwestionariusz osobowy,
7.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
8.      Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9.      Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 
 
 
Wymagane dokumenty można składać w siedzibie Międzygminnej Spółki Wodno - Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o. o. ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików w terminie do 16.04.2010r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Spółki „SUPLAZ” oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółki.
 
Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz. 926).

Ilość odwiedzin: 2864
Nazwa dokumentu: Nabór na stanowisko do spraw finansowo-księgowych
Skrócony opis: Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Sp. z o.o. ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików ogłasza nabór na stanowisko do spraw finansowo-księgowych Projektu w zespole ds. finansowo-księ
Podmiot udostępniający: SUPLAZ Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Maciejewska
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Maciejewska
Osoba, która wprowadzała dane: Justyna Maciejewska
Data wytworzenia informacji: 2010-04-01 20:34:06
Data udostępnienia informacji: 2010-04-01 20:34:06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-20 15:23:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner