logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   minus 2010
      plus Styczeń
      plus Luty
      minus Marzec
         minus XXXIX/301/10
         minus XXXIX/302/10
         minus XL/303/10
         minus XL/304/10
         minus XL/305/10
         minus XL/306/10
         minus XL/307/10
         minus XL/308/10
         minus XL/309/10
         minus XL/310/10
         minus XL/311/10
         minus XL/312/10
         minus XL/313/10
         minus XL/314/10
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2010 > Marzec > XL/313/10

 

UCHWAŁA NR XL/313/10
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 MARCA 2010 ROKU
 
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2013.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§1.
 
W załączniku nr 1 do Uchwały nr XXI/161/08 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lipca 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:
1)   dział II Kultura, pozycja 6, nazwa zadania „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w gminie Sulików oraz gminie Hohendubrau”, otrzymuje nowe brzmienie,
w tys zł

 

L.p.
Nazwa zadania
Źródła finansowania
Nakłady poniesione do 2008 r.
 
Nakłady poniesione w latach
Łącznie nakłady w latach 2008-2013
Jednostka realizująca zadanie
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
II. Kultura
6.
Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w gminie Sulików oraz gminie Hohendubrau
Ogółem, z tego:
0
0
20
29
1 073
846
0
1 968
URZĄD GMINY
Środki własne
0
0
16
14
161
127
0
318
Fundusze strukturalne
0
0
4
15
912
719
0
1 650
Budżet państwa
0
0
0
0
0
0
0
0
Pożyczki, kredyty
0
0
0
0
0
0
0
0
Inne
0
0
0
0
0
0
0
0

 

 
2)   dodaje się nowy dział VII Gospodarka komunalna po dziale VI Ochrona Środowiska, pozycja 15 zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików”
w tys zł

 

L.p.
Nazwa zadania
Źródła finansowania
Nakłady poniesione do 2008 r.
 
Nakłady poniesione w latach
Łącznie nakłady w latach 2008-2013
Jednostka realizująca zadanie
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
VII. Gospodarka komunalna
15.
Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików
Ogółem, z tego:
0
0
0
25
230
605
0
860
URZĄD GMINY
Środki własne
0
0
0
6
93
261
0
360
Fundusze strukturalne
0
0
0
19
137
344
0
500
Budżet państwa
0
0
0
0
0
0
0
0
Pożyczki, kredyty
0
0
0
0
0
0
0
0
Inne
0
0
0
0
0
0
0
0

 

 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy 
Jacek Staszczuk 
 
Uzasadnienie:
 
W związku z trwająca procedurą oceny wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w gminie Sulików oraz gminie Hohendubrau” zachodzi potrzeba dostosowania zapisów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego tak aby zaktualizować nakłady finansowe do poniesienia w poszczególnych latach realizacji projektu. W wyniku przedłużającej się procedury oceny wniosku, która spowodowała dezaktualizację harmonogramu finansowania operacji, należy przesunąć harmonogram finansowania zadania o dwa kwartały.
W związku z zamiarem złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, zachodzi konieczność dostosowania zapisów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, tak aby zabezpieczyć finansowanie projektu pn. ”Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików” ze środków własnych budżetu gminy. Ewentualna pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu. W związku z powyższym w celu spełnienia kryteriów określonych w wytycznych dla aplikowania o środki pomocowe konieczne jest zabezpieczenie finansowania projektu w pełnej wysokości z budżetu gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 1904
Nazwa dokumentu: XL/313/10
Skrócony opis: W sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2013.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Okrasa
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-03-30 14:57:00
Data udostępnienia informacji: 2010-04-08 14:57:02
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-09 08:02:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner