logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 37
z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików
odbytego w dniu 21 stycznia 2010 roku o godz. 1200
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył Franciszek Fleszar – Przewodniczący Komisji Społecznej.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
oraz w części posiedzenia:
-Stanisława Benedyk – Przewodnicząca Zespołu Parafialnego Caritas,
-Danuta Baranek – Kostyszak – Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie,
-Dariusz Swoboda – Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Biernej.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwagi i przedstawiał się następująco:
1. Działalność Zespołu Parafialnego Caritas przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie oraz Szkolnych Kół Caritas.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Przewodniczący Komisji powitał wszystkich obecnych i podziękował za możliwość spotkania z przedstawicielami Kół Caritas i zapoznaniem się ze wspaniałą pracą na rzecz potrzebujących.
 
Pani Stanisława Benedyk przedstawiła informację na temat działalności Zespołu Parafialnego Caritas przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie.
Zespół liczy 10 członków i działa na terenie parafii Zawidów, Sulików, Radzimów. Swoją pomocą obejmuje rodziny wielodzietne, osoby samotne, starsze, bezdomne.
W 2009 roku pod opieką Zespołu Caritas znajdowało się 130 rodzin, a w 2010 roku 150 rodzin. Poza rozdawaniem żywności Zespół Parafialny Caritas przygotowuje paczki na święta Bożego Narodzenia i święta Wielkiej Nocy. Ponadto Zespół organizuje wycieczki dla starszych samotnych osób. W 2009 roku z 13-dniowego wyjazdu skorzystało 26 osób.
W 2009 roku Zespół Parafialny Caritas rozpoczął wykupywanie obiadów, (3 obiady w ZSPiG w Sulikowie i w SP w Studniskach Dolnych.
Żywność na śniadania wielkanocne i wigilie organizowane przez Zespół są sponsorowane przez sklepy spożywcze z terenu Sulikowa.
Pani Benedyk podkreśliła, że zawsze może liczyć na pomoc przedsiębiorców z terenu Sulikowa. (pełna informacja w załączeniu do protokołu).
 
Pani Danuta Baranek – Kostyszak przedstawiła informację na temat działalności Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie. Szkolne Koło Caritas zostało założone w listopadzie 2008 roku. Pani Baranek – Kostyszak opiekuje się Kołem wraz z Panią Anetą Warchoł. Kołem opiekuje się ks. Janusz Kankiewicz – Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie. Kołem kieruje zarząd wybrany spośród uczniów. Dzieci działają chętnie, dzięki tej działalności w dzieciach rozwija się w nich duch miłosierdzia. W okresie świątecznym dzieci organizują zbiórkę żywności. Dzieci odwiedzają chorych i samotnych, w ich domach raz w tygodniu. W zeszłym roku Szkolne Koło Caritas zorganizowało Koncert Charytatywny. Pozyskane środki pozwoliły na adopcje dziecka afrykańskiego w ramach akcji Adopcja Serca, polegająca na opłacaniu wyżywienia
i edukacji dziecka. Dzieci z Koła pomagają w organizacji spotkań wielkanocnych
i bożonarodzeniowych. Każdy z członków Koła posiada legitymację wolontariusza Szkolnego Koła Caritas. Do Koła dołączają nowi członkowie dzieci i młodzież chętnie pracują na rzecz potrzebujących.
 
Pan Dariusz Swoboda przedstawił informację na temat działalności Koła Parafialnego Caritas zrzeszającego dzieci i młodzież z Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Radzimowie. W Kole działają dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Od września 2005 roku w Kole działa ok. 15 osób. Dzieci są chętne do działania na rzecz innych, chętne odwiedzają osoby starsze
i samotne. Koło organizuje festyny, pikniki i zabawy dla miejscowej dzieci i młodzieży, ponadto jego członkowie przygotowują jasełka i przedstawienia. W celu pozyskania środków dzieci przygotowują stroiki świąteczne i palmy wielkanocne.
 
Oba Koła działają na podstawie statutu.
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się z projektami uchwał omówionymi przez Wójta Gminy:
1) W sprawie nadania tytułu honorowy Obywatel Gminy Sulików.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
2) W sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulikowie.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
3) W sprawie sporządzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Sulików w 2010 r.
Radni wstępnie jednogłośne przyjęli projekt uchwały.
 
4) W sprawie w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXXIV/265/09 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych dla prawidłowego działania parku wiatrowego Bierna.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1) Radny Marian Kurek pytał jak zostanie wykorzystane ogrodzenie zamkniętego składowiska odpadów w Sulikowie, ponieważ radny chętnie wykorzystałby jego część do ogrodzenia placu zabaw, który zostanie ustawiony w tym roku w Skrzydlicach.
Wójt odpowiedział, że Klub Sportowy „Błękitni Studniska” zgłaszał zapotrzebowanie na ogrodzenie boiska. Najpierw należy dokonać pomiaru ogrodzenia, wówczas Wójt poinformuje radnego w tej sprawie.
Radny Marian Kurek zapytał również czy jest planowane zatrudnienie świetlicowej w świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym.
Wójt odpowiedział, że zatrudnienie w świetlicy wiejskiej leży w obowiązkach Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.
2) Poruszono także sprawę działalności Straży Gminnej.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1345.
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2514
Nazwa dokumentu: Protokół nr 37
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 21 stycznia 2010 roku o godz. 1200 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-04-09 09:22:57
Data udostępnienia informacji: 2010-04-09 09:22:57
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-09 09:24:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner