logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 38
Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików
Odbytego w dniu 18 lutego 2010 roku o godzinie 1200 w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik” w Sulikowie
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Franciszek Fleszar – Przewodniczący Komisji Społecznej.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wziął Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
1. Zabytki sakralne na ternie gminy.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
3. Sprawy różne.
 
Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia.
Ad. 1
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że temat posiedzenia Komisji jest o tyle istotny, ze względu na fakt, że zabytki sakralne jakimi są kościoły stanowią dobro całej gminy, służą wiernym od wielu lat i zasługują na uwagę. Przewodniczący Komisji wyraził dezaprobatę z powodu nieobecności księży proboszów z poszczególnych parafii znajdujących się na terenie gminy, którzy byli zaproszeni na posiedzenia. Księża sprawują opiekę
i w pewnym sensie zarządzają kościołami w związku z tym ich obecność była wskazana.
Przewodniczący poinformował, że na terenie gminy znajdują się cztery parafie:
-Parafia pw. Św. Marii Magdaleny – Kościół w Radzimowie, w której skład wchodzą miejscowości: Radzimów Górny, Radzimów Dolny, Bierna.
-Parafia pw. Św. Józefa Robotnika w Zawidowie – Kościół filialny w Miedzianej, w której skład wchodzą miejscowości: Miedziana, Stary Zawidów, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Wielichów.
-Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie – Kościół w Sulikowie i Kościół Filialny w Studniskach Dolnych, w której skład wchodzą miejscowości: Sulików, Mikułowa, Mała Wieś Górna, Mała Wieś Dolna, Studniska Dolne i Studniska Górne.
-Parafia pw. Św. Józefa Robotnika pod którą podlegają miejscowości Wilka i Wilka Bory.
 
Komisja zapoznała się z prezentacją multimedialną na temat zabytków sakralnych na terenie gminy – treść prezentacji w załączeniu do protokołu.
 
Stan techniczny zabytkowych obiektów sakralnych jest wszystkich dobrze znany i nie jest on zadowalający. Współpraca samorządu z parafiami w zakresie utrzymania kościołów jest konieczna. Gmina powinna służyć pomocą parafiom w zakresie pozyskiwania środków unijnych na remonty zabytkowych kościołów.
 
Wójt stwierdził, że przede wszystkim ważna jest troska wiernych o dobro kościołów
i inicjatywa mieszkańców. Należy określić cel i mieć pomysł. Środki na remonty zabytków sakralnych można powiązać z rozwojem turystyki na terenie gminy, wówczas otwierają się inne możliwości pozyskania środków.
Uchwała dająca możliwość pozyskania dofinansowania na remont zabytków nie wzbudziła zainteresowania i żaden wniosek do tej pory nie wpłynął. Wójt poinformował, że w związku
z modernizacją oświetlenia, planowane jest także podświetlenie każdego z kościołów na terenie gminy. Iluminacje świetlne sprawią, że kościoły będą bardziej widoczne, co da
z pewnością znakomity efekt. Wójt zwrócił uwagę na potrzebę remontu organów w Kościele w Sulikowie. Ten znakomity instrument jest w bardzo złym stanie. Organy te są jednymi
z najstarszych na Dolnym Śląsku, pochodzą z 1695 roku.
 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że wyznaczenie środków w budżecie na remonty kościołów jest trudne, ze względu na ogromną ilość innych potrzeb, jednak nie można pominąć tak istotnej sprawy. Zabytki sakralne nie są w zagrożonym stanie, ich istnieniu nie zagraża zawalenie lub inne uszkodzenia, mimo to nie można pozostawić tej sprawy samej sobie. Uchwała Rady Gminy Sulików nr XVI/122/08 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Sulików jest przepustką do działania w kierunku remontów kościołów. Ważne jest zaangażowanie księży i rad parafialnych.
 
Wnioski z dyskusji:
-Zabezpieczenie w budżecie gminy kwoty z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów zabytków sakralnych na terenie gminy.
-Pomoc organizacyjna ze strony Urzędu Gminy w zakresie pozyskiwania środków unijnych na remonty kościołów.
-Zwrócenie uwagi na możliwości jakie daje uchwała Rady Gminy Sulików w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Sulików jest przepustką do działania w kierunku remontów kościołów.
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że w związku z nieobecnością Księzy na posiedzeniu Komisji, przekaże im informację, na temat przebiegu dyskusji i wniosków jakie zostały wypracowane.
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
Komisja zapoznała się z projektami uchwał, przedstawionymi przez Wójta Gminy.
1) W sprawie zmian w Statucie Gminy Sulików.
Wójt poinformował o propozycjach zmian do projektu uchwały jakie padły na posiedzeniach pozostałych komisji stałych.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
2) w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików, w obrębie wsi Studniska Dolne.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
3) w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
4) w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
5) w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzec Skarbu Państwa.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
6) o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŹMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików).
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt.
 
8) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1) Wójt poinformował o otwarciu ofert na roboty budowlane projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
2) Radna Halina Bogdanowicz złożyła wniosek o podjęcie działań w celu uhonorowania osób działający w Kole Caritas. Długoletnia służba tych osób na rzecz innych jest godna uhonorowania. Radna proponuję aby te osoby, zostały zaproszone na sesję, wówczas mogłyby zostać wręczone im podziękowania. Radna miała na myśli Panią Benedyk, która wskazałaby również pozostałe osoby, których pracę należy ocenić.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1400.
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2587
Nazwa dokumentu: Protokół nr 38
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików Odbytego w dniu 18 lutego 2010 roku o godzinie 1200 w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik” w Sulikowie.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-04-09 09:24:49
Data udostępnienia informacji: 2010-04-09 09:24:49
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-09 09:28:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner