logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Rewizyjna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 27
z kontroli organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Sulików
W tym temacie odbyły się dwa posiedzenia komisji :
- w dniu 19 listopada 2009 r. od godz. 1530 do 1810
- w dniu 22 lutego 2010 r. od godz. 1600-1715
 
Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5
 
W dniu 19 listopada 2009 r. kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:
  1. Regina Solska – Przewodnicząca Komisji,
  2. Wioletta Rynkiewicz – członek Komisji,
  3. Stanisław Cap – członek Komisji
  4. Marian Kurek – członek Komisji,
Komisja działała w niepełnym składzie osobowym w związku z wyłączeniem Pana Grzegorza Konarskiego z udziału w jej pracach ze względu na pracę jego żony w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sulikowie organizującym prace społecznie użyteczne.
 
Zakres kontroli obejmował:
 
-organizację i finansowanie prac społecznie użytecznych,
-realizację prac społecznie użytecznych, w tym ich zakres i nadzór nad ich wykonaniem,
-dokumentację dotycząca prac społecznie użytecznych.
 
Podczas kontroli przedłożono komisji do wglądu następującą dokumentacją prac społecznie użytecznych:
·        Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy nr 5/2008 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych z dnia 3 czerwca
2008 r. .
·        Aneks nr 01/2008 z dnia 12 czerwca 2008 do porozumienia nr 5/2008 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.
·        Harmonogram prac społecznie użytecznych na 2008 rok.
·        Dokumentacja poszczególnych pracowników społecznie użytecznych zatrudnionych w 2008 r.
·        Ewidencja wykonania prac społecznie użytecznych w poszczególnych miesiącach.
·        Uchwała Rady Gminy Sulików nr XXVI/212/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie sporządzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Sulików w 2009 r.
·        Wniosek o skierowanie bezrobotnych do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku.
·        Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy nr 5/2009 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych z dnia 9 lutego 2009 r.
·        Aneks nr 01/2009 do porozumienia nr 5/2009 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.
·        Dokumentacja poszczególnych pracowników społecznie użytecznych zatrudnionych w 2009 r.
·        Harmonogram prac społecznie użytecznych na 2009 rok.
·        Ewidencja wykonania prac społecznie użytecznych w poszczególnych miesiącach w 2009 roku.
 
 
Sprawozdanie z organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Sulików w zakresie formalno-prawnym i finansowym przedstawiła pani Lidia Rychtarczyk – Sekretarz Gminy Sulików, oraz w zakresie realizacji i nadzoru pani Lucyna Cieślak – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
 
Zakres kontroli obejmował lata 2008-2009.
 
Organizacja i finansowanie prac społecznie użytecznych
 
Rok 2008
 
Prace społecznie-użyteczne w Gminie Sulików zorganizowane zostały na podstawie porozumienia nr 5/2008 z dnia 03.06.2008 r. zawartego pomiędzy Starostą Zgorzeleckim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, a Urzędem Gminy Sulików reprezentowanym przez Wójta Gminy Sulików.
Porozumienie, w ramach którego uwzględniono:
a)      gminny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych,
b)      możliwość aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, określoną na podstawie przepisu art. 73a ust. 6 ustawy     z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
c)      tryb organizacji prac społecznie użytecznych określony Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie prac społecznie użytecznych
zawarto na okres od dnia 4 czerwca do dnia 11 listopada 2008 roku.
W porozumieniu określono m.in. że:
a) podmiotem, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne jest Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie,
b) miejscem wykonywania prac jest teren Gminy Sulików,
c) zakres prac obejmuje następujące rodzaje prac:
            - utrzymanie czystości ulic i chodników w obrębie obiektów gminnych,
            - utrzymanie czystości poboczy dróg (koszenie, udrażnianie rowów melioracyjnych),
            - pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Sulików,
            - prace porządkowe na terenie cmentarzy komunalnych,
d) do prac kierowanych będzie 6 osób bezrobotnych,
e) ogólna liczba godzin do przepracowania przez jedną osobę wyniesie 230 godzin, co daje łącznie 1380 godzin w ciągu całego okresu obowiązywania porozumienia.
f) wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego bezrobotnemu wyniesie 6,30 zł. za 1 godz. wykonanej pracy.
g) łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie objętym porozumieniem wyniosła 8.684,00 zł, z czego kwota 5.216,40 zł. pokryta zostanie przez Rejonowy Urząd Pracy w Zgorzelcu  w ramach refundacji z Funduszu Pracy.
W związku z tym, że zgodnie z art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych podlega waloryzacji, aneksem Nr 1/2008 z dnia 12 czerwca 2008 roku zwiększono stawkę (obowiązująca od dnia 1 czerwca 2008 r.) na 6,50 zł za 1 godzinę pracy. Z tego względu łączna kwota świadczeń pieniężnych objętych porozumieniem przewidziana do wypłaty osobom bezrobotnym określona została na kwotę 8.970,00 złotych, a kwota przewidziana do refundacji wyniosła 5 382,00 zł.
 
Rok 2009
 
Prace społecznie-użyteczne w Gminie Sulików zorganizowane zostały na podstawie porozumienia nr 5/2009 z dnia 09.02.2009 r. zawartego pomiędzy Starostą Zgorzeleckim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, a Urzędem Gminy Sulików reprezentowanym przez Wójta Gminy Sulików.
Porozumienie, w ramach którego uwzględniono:
a)      gminny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych,
b)      możliwość aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz osób uczestniczących, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób  w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, określoną na podstawie przepisu art. 73a ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
c)      tryb organizacji prac społecznie użytecznych określony Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie prac społecznie użytecznych
zawarto na okres od dnia 1 kwietnia do dnia 30 października 2009 roku.
W porozumieniu określono ten sam co w 2008 roku podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne, to samo miejsce wykonywania prac i te same rodzaje prac, z wyłączeniem 
prac porządkowych na terenie cmentarzy komunalnych. Określono również tą samą (sześć) ilość osób bezrobotnych kierowanych do tych prac. W związku z tym, że porozumienie zawarto na okres dłuższy niż w 2008 roku, w porozumieniu określono liczbę godzin do przepracowania przez jedną osobę na 280, co przy tej samej liczbie osób dało łącznie 1680 godzin do przepracowania przez bezrobotnych w okresie objętym porozumieniem. Ponieważ wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego za 1 godzinę wynosiła 6,50 zł, łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie objętym porozumieniem przewidzianych do wypłaty bezrobotnym określona została na kwotę 10.920,00 złotych, z czego kwota 6.552,00 złotych, zgodnie z zapisem 3, lit. „c” zawartego porozumienia, podlegała refundacji z Funduszu Pracy. W związku z waloryzacją od dnia 01 czerwca 2009 r. stawki za 1 godzinę pracy bezrobotnego    w ramach prac społeczno użytecznych z 6,50 zł na 6,80 zł, w dniu 22 czerwca 2009 roku podpisano aneks nr 1 do porozumienia, w związku z czym kwota refundacji z Funduszu Pracy zwiększyła się do 6.768,00 zł.
 
 
Na każdy rok opracowany został harmonogram prac społecznie użytecznych, określający nazwy poszczególnych zadań, zakres prac do wykonania oraz terminy ich wykonania. Harmonogramy zostały zatwierdzone przez Wójta Gminy Sulików.
W skład dokumentacji wchodzą ponadto:
  • listy obecności, założone oddzielnie dla każdego pracownika,
  • miesięczne karty pracy, w których wykazuje się łączną ilość godzin przepracowanych przez każdego pracownika (każdy zatrudniony bezrobotny nie może pracować więcej niż 10 godzin tygodniowo),
  • miesięczne listy płac,
  • składane co miesiąc wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o refundację (zgodnie          z porozumieniem) z Funduszu Pracy poniesionych przez Urząd kosztów.
 
W kontrolowanym okresie zatrudnieni bezrobotni wykorzystani zostali do następujących prac:
·        koszenie poboczy gminnych,
·        remontu tablic ogłoszeniowych,
·        sprzątania rynku,
·        oczyszczenia rowu koło cmentarza komunalnego w Radzimowie,
·        sprzątania ulic,
·        oczyszczenia trasy wyścigu kolarskiego Bałtyk-Karkonosze,
·        odnowienia wejścia do budynku Urzędu Gminy w Sulikowie,
·        remontu i pomalowania szatni na boisku sportowym w Sulikowie,
·        przecinania drzew i krzewów,
·        odnawiania zieleni gminnych,
·        uporządkowania terenu i innych prac związanych z przygotowaniem Dożynek Wojewódzkich Dolnego Śląska i Diecezji Legnickiej.
Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie - podmiotu, w którym organizowane były prace społeczno użyteczne, składając informację o zakresie i rodzaju wykonanych prac przez skierowanych w ramach zawartego porozumienia pracowników, podkreśliła, że wartość wykonanej pracy była wielokrotnie wyższa od poniesionych przez Gminę nakładów. Wśród bezrobotnych, skierowanych do wykonania prac społecznie użytecznych znajdowali się naprawdę dobrzy fachowcy (podała przykłady), którzy wykonali prace o znacznej wartości. Zdarzali się również i tacy, którym trzeba było pokazać, jak daną pracę wykonać. Nie było jednak większych problemów z wyegzekwowaniem jej wykonania. Dlatego też uważa, że działania te należy kontynuować.
Zwróciła uwagę na problem braku transportu dla przewozu ludzi i sprzętu na stanowiska pracy oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem prac. Do tej pory korzystano do tych celów       z uprzejmości Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” w Sulikowie oraz wykorzystywano transport prywatny pracowników zakładu. Dlatego pozyskanie środków transportu uważa jako rzecz niezbędną.
Na marginesie swej wypowiedzi dodała, że podjęte zostały przez Gminny Zakład Komunalny rozmowy z Zakładem Karnym w Zarębie w sprawie zatrudnienia więźniów do szczególnie skomplikowanych i specjalistycznych prac społeczno użytecznych. Sekretarz Gminy przedstawiła zestawienie godzin pracy osób otrzymujących świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz finansowe zestawienie kwot faktycznie poniesionych przez Urząd Gminy i zrefundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu.
                          Komisja dokonała analizy przedstawionego sprawozdania i stwierdziła błędy w wyliczeniach. W związku z tym w dniu 3 lutego 2010 roku Komisja zwróciła się do Wójta Gminy z pismem nr OG KR 0063-4/1/2010 o wyjaśnienie sprawy powstałych różnic. W dniu 18 lutego do Rady Gminy Sulików wpłynęło pismo nr EL-0122/3/2010 zawierające ponowne rozliczenie prac społecznie użytecznych w latach 2008 i 2009.
                   Na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2010 r. Komisja w składzie:
1) Regina Solska,
2) Wioletta Rynkiewicz,
3) Marian Kurek
(nieobecny radny Stanisław Cap oraz Grzegorz Konarski) dokonała ponownej analizy rozliczenia prac społecznie użytecznych w latach 2008-2009 przedstawionego w wyjaśnieniu z dnia 18 lutego 2010 r. (pismo w załączeniu do protokołu).
 
2008 rok.
 
W miesiącu czerwcu 2008 roku pracowało 2 pracowników po 35 godzin i 1 pracownik 45 godzin razem 115 godz. Stawka za godzinę wynosiła 6,50zł. kwota do refundacji 3,90 zł za godzinę pracy.
Ogółem zrefundowano 448,50 zł
Razem wypłata świadczeń 115 godz.x 6,5 zł=747,50 zł w tym z budżetu gminy 40%= 299 zł.
W miesiącu czerwcu 1 pracownik przekroczył dopuszczalną normę pracy pracując 45 godzin zamiast zgodnie z umową 40 godzin. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wszystkie przepracowane godziny.
 
W miesiącu lipcu 2008 roku pracowało 3 pracowników po 50 godzin, 2 po 10 godz. razem 170 godzin. Stawka za godzinę wynosiła 6,50 zł kwota do refundacji 3,90 zł za godzinę pracy.
Powiatowy Urząd Pracy zrefundował 155 godzin pracy.
Ogółem zrefundowano 604, 50 zł.
Razem wypłata świadczeń 155 godz.x6,5 zł= 1007,50 zł., w tym z budżetu gminy wypłacono
403 zł.
Dodatkowo z budżetu gminy pokryto pełne koszty 15 godzin pracy (niezrefundowanych przez PUP),
tj. 15x6,5 zł=97,50 zł.
Ogółem w m-cu lipcu na pracowników społecznie użytecznych wydatkowano 500,50 zł.
 
 
W sierpniu 2008 roku pracowało 5 pracowników po 45 godzin, 1 pracownik 20 godzin razem 245 godzin. Stawka za godzinę wynosiła 6,50 zł kwota do refundacji 3,90 zł za godzinę pracy.
Ogółem zrefundowano 955, 50 zł.
Razem wypłata świadczeń 245 godz. x 6.5 zł=1592,50 w tym z budżetu gminy 40 % =637 zł.
W miesiącu sierpniu 5 pracowników przekroczyło dopuszczalną normę pracy pracując 45 godzin zamiast zgodnie z umową 40 godzin.
Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wszystkie przepracowane godziny.
 
We wrześniu 2008 roku pracowało 4 pracowników po 40 godzin, 1 pracownik 25 godz. i 1 pracownik 10 godzin razem 195 godzin. Stawka za godzinę wynosiła 6,50 zł, kwota do refundacji 3,90 zł za godzinę pracy . Ogółem zrefundowano760,50 zł.
Razem wypłata świadczeń 195 godz.x6,50 zł=1267,50 zł w tym z budżetu gminy 40%=507 zł.
 
W październiku 2008 r. pracowało 3 pracowników po 40 godzin razem 120 godzin.
Stawka za godzinę wynosiła 6,50 zł kwota do refundacji 3,90 zł. za godzinę pracy.
Ogółem zrefundowano 468 zł.
Razem wypłata świadczeń 120 godz.x6,50 zł=780 zł w tym z budżetu gminy 40%=312 zł
 
W listopadzie 2008 r. pracowało 3 pracowników po 15 godzin razem 45 godzin.
Stawka za godzinę wynosiła 6,50 zł, kwota do refundacji 3,90 zł za godzinę pracy.
Urząd Pracy zrefundował za 40 godzin kwotę 156 zł..
Urząd Gminy pokrył za 5 godzin pracy ( 5x6,50 zł= 32.50 zł)
Ogółem z budżetu gminy w miesiącu listopadzie wydano 136,50 zł
 
Ogółem przepracowano w 2008 roku 885 godzin.
 
Refundacja z PUP                                     - 3 393,00 zł.
UG wydał na świadczenia                        - 2 392,00 zł
UG wydał na wyposaż. stanowisk            - 1 239,32 zł
(rękawice, ubrania robocze itp.)
 
 
W miesiącu VI, VII, VIII 2008 r. pracownicy społecznie użyteczni przekroczyli dopuszczalną liczbę godzin (tj. 40 godzin miesięcznie ) z uwagi na potrzebę wykonania pilnych prac na terenie gminy Sulików.
 
2009 rok
 
W miesiącu kwietniu 2009 roku pracowało 6 pracowników po 40 godzin razem 240 godz.
Stawka za godzinę wynosiła 6,50 zł, kwota do refundacji 3.90 za godzinę pracy.
Ogółem zrefundowano – 936 zł.
Razem wypłata świadczeń 240godz.x6,5 zł=1560 w tym z budżetu gminy 40%=624 zł
 
W miesiącu maju 2009 roku pracowało 5 pracowników po 40 godzin , 1 pracownik 30 godzin razem 230 godzin.
Stawka za godzinę wynosiła 6,50 zł, kwota do refundacji 3,90 za godzinę pracy.
Ogółem zrefundowano – 897 zł.
Razem wypłata świadczeń 230godz.x6,5 zł=1495 w tym z budżetu gminy 40%=598 zł.
 
W miesiącuczerwcu 2009 roku pracowało 4 pracowników po 40 godzin, 2 pracowników po 18 godzin razem 196 godzin.
Od 1 czerwca 2009 r. wysokość świadczenia za godzinę wzrosła na kwotę 6,80 zł..
Kwota do refundacji 4, 08 zł za godzinę pracy. Ogółem zrefundowano 799.68 zł.
Razem wypłata świadczeń 196godz.x6,80 zł=1332,80 w tym z budżetu gminy 40%=533,12 zł
 
W miesiącu lipcu 2009 roku pracowało 4 pracowników po 40 godzin razem 160 godzin.
Stawka za godzinę wynosiła 6,80 zł, kwota do refundacji 4,08 zł za godzinę pracy.
Ogółem zrefundowano 652,80 zł.
Razem wypłata świadczeń 160godz.x6,80 zł=1088 w tym z budżetu gminy 40%= 435,20 zł
 
W miesiącu sierpniu 2009 roku pracowało 4 pracowników po 40 godzin, 2 pracowników po 25 godzin razem 210 godzin.
Stawka za godzinę wynosiła 6,80 zł, kwota do refundacji 4,08 zł za godzinę pracy.
               Ogółem zrefundowano – 856,80 zł
Razem wypłata świadczeń 210godz. x6,80zł=1428 w tym z budżetu gminy 40%=571,20
 
W miesiącu wrześniu 2009 roku pracowało 6 pracowników po 40 godzin razem 240 godzin.
Stawka za godzinę wynosiła 6,80 zł, kwota do refundacji 4,08 zł.
Ogółem zrefundowano – 979,20 zł.
Razem wypłata świadczeń 240godz.x6,80zł=1632 w tym z budżetu gminy 40% =652,80 zł
 
W miesiącu październiku 2009 roku pracowało 5 pracowników po 40 godzin razem 200 godzin.
Stawka za godzinę wynosiła 6,80 zł, kwota do refundacji 4,08 zł za godzinę pracy.
Ogółem zrefundowano – 816 zł.
Razem wypłataświadczeń 200 godz.x6,80zł=1360 w tym z budżetu gminy 40%=544 zł.
 
Ogółem przepracowano w 2009 roku 1476 godzin
 
Refundacja z PUP                         – 5 937,48 zł
UG wydał na świadczenia            – 3 958,32 zł
UG wydał na wyposaż. stanowisk –   1 017,71 zł
( rękawice, ubrania robocze itp.)
 
Komisja jednogłośnie uznała przedstawione rozliczenie za prawidłowe.
 
Spostrzeżenia i wnioski:
 
1. Komisja nie stwierdziła niedociągnięć w organizowaniu i realizacji prac społecznie użytecznych.
2. Komisja uważa, że podjęte działania należy utrzymać, a nawet je poszerzać, zarówno             w zakresie harmonogramu prac jak i ilości osób zatrudnionych.
3. Komisja stwierdza ciągły postęp w nadzorze i dobrym wykorzystaniu skierowanych do pracy bezrobotnych.
4. Komisja nie uzyskała odpowiedzi czy i w jakim zakresie są ubezpieczone od wypadku przy pracy osoby zatrudnione na mocy tego porozumienia
5. Komisja pozytywnie ocenia pomysł zatrudnienia więźniów do wykonywania bardziej skomplikowanych i specjalistycznych prac społeczno-użytecznych.
6. Komisja popiera wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego w sprawie pozyskania samochodu do rozwozu pracowników i sprzętu oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem prac społeczno użytecznych.
 
Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po 1 otrzymują: Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie, Wójt Gminy Sulików, Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 
 
 
 
           Wójt Gminy Sulików                                                               Komisja Rewizyjna
           
1.      Regina Solska…………………
2.      Wioletta Rynkiewicz……………
3.      Stanisław Cap……………………
4.      Marian Kurek……………………
 

Ilość odwiedzin: 2500
Nazwa dokumentu: Protokół nr 27
Skrócony opis: Z kontroli organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-04-09 10:17:13
Data udostępnienia informacji: 2010-04-09 10:17:13
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-09 10:26:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner