logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie o wartości nie przekraczającej 14.000,00 EURO
Wójt Gminy Sulików zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie szacowania nieruchomości w Gminie Sulików w roku 2010 roku”.
 
1.      Zakres zamówienia obejmuje wykonanie szacowania nieruchomości w 2010 roku, na potrzeby gospodarki nieruchomościami:
1)      wyceny lokali mieszkalnych,
2)      wyceny lokali wykorzystywanych na cele inne niż mieszkalne,
3)      wyceny budynków mieszkalnych, usługowych, przemysłowych, warsztatowych, magazynowych innych
4)      wyceny działek,
5)      wyceny budowli,
6)      wyceny drzewostanu.
2.      Umowa obowiązywać będzie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku. Zamawiający każdorazowo określi pisemnie w zleceniu przedmiot, cel i zakres prac do wykonania. Po otrzymaniu zlecenia wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie, nie przekraczając terminów zawartych w ofercie.
3.      Wynagrodzenie podane przez Wykonawcę w ofercie za poszczególne usługi należy uważać jako ryczałtowe dla całego zakresu zamówienia (jednoznaczne, ostateczne i kompletne).
4.      Po ocenie oferty pod względem spełnienia warunków nastąpi ocena ofert – wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium wyboru:
4.1. Oferty oceniane będą wg wzoru: I=(Cn/Cb)×W
gdzie:
I - ilość otrzymanych punktów
Cn - najniższa cena brutto (danej usługi)
Cb - cena brutto badanej oferty (danej usługi)
W- współczynnik wagi
4.2. Współczynnik wagi [W] na poszczególne usługi:
 
·        Wycena pojedynczego lokalu mieszkalnego lub użytkowego wraz z przynależnym gruntem     15 pkt.
·        Aktualizacja wyceny pojedynczego lokalu mieszkalnego lub użytkowego               5 pkt.
·        Wycena budynku o powierzchni całkowitej do 500 m2                                          10 pkt.
·        Wycena budynku o powierzchni całkowitej powyżej 500 m2                                 10 pkt.
·        Wycena gruntu o powierzchni do 100 m2 bez składników roślinnych                      5 pkt.
·        Wycena gruntu powyżej 100 m2 bez składników roślinnych                                   5 pkt.
·        Wycena gruntu ze składnikami roślinnymi do 100 m2                                             5 pkt.
·        Wycena gruntu ze składnikami roślinnymi powyżej 100 m2                                     5 pkt.
·        Inwentaryzacja budynku o powierzchni całkowitej do 500 m2                                          10 pkt.
·        Inwentaryzacja budynku o powierzchni całkowitej powyżej 500 m2                       5 pkt.
·        Aktualizacja inwentaryzacji budynku o powierzchni całkowitej do 500 m2              5 pkt.
·        Aktualizacja inwentaryzacji budynku o powierzchni całkowitej powyżej 500 m      5 pkt.
·        Wycena prawa własności gruntu, dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz użytkowania wieczystego                                                                                                          5 pkt.
·        Wycena działek do celów opłaty planistycznej i adiacenckiej                                 5 pkt.
·        Wycena przekształcenia prawa wieczystego użytkowania działek w prawo własności             5 pkt.
 
5.      Do oferty należy dołączyć:
5.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (do zawarcia umowy)
5.2. Dokument potwierdzający posiadanie wymaganych uprawnień zawodowych w dziedzinie szacowania nieruchomości (kserokopie stosownych uprawnień, potwierdzonych za zgodność z oryginałem), przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia,
 

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa Nr 5, parter pokój 103 w terminie do 7 maja 2010 roku do godziny 14:30.

Załączniki do pobrania: 2010-04-29 13:47:32 - Wzór oferty (wersja pdf) (72.37 kB)

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2010-04-29 13:39:37
Data udostępnienia informacji: 2010-04-29 13:39:37
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-29 13:48:16

Wersja do wydruku...

corner   corner