logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
minus Archiwum wyborów
   minus Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010 r.
      minus Komunikat w sprawie składania wniosków
      minus Formularz zgłoszenia kandydata (ów)
      minus Zarządzenie Wójta Gminy Sulików
      minus Komunikat Wójta Gminy Sulików
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
      minus Komunikat Wójta Gminy Sulików
      minus Wyniki wyborów
      minus Komunikat Wójta Gminy Sulików
      minus Komunikat Wójta Gminy Sulików
      minus Wyniki II tury wyborów
   plus Wybory samorządowe 2010
   plus Wybory do Izb Rolniczych 3 kwietnia 2011
   plus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 09.10.2011r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
   plus Wybory samorządowe 2014
   plus Wybory Prezydenta RP na dzień 10 maja 2015 r.
   plus Referendum Ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory Parlamentarne 2015
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.
 
W dniu 24 grudnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 listopada 2009 r.
o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 213, poz. 1651). W związku
z wejściem w życie wyżej wymienionej ustawy w najbliższych wyborach samorządowych oraz na Prezydenta RP niektórzy z wyborców będą mogli oddać swój głos za pośrednictwem pełnomocnika.
Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, prawo do skorzystania z pełnomocnika do głosowania mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 75 lat. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest jednak wyłączone w przypadku głosowania odbywającego się w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów
i aresztów, oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.
Pełnomocnictwo do głosowania udzielane jest przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym upoważnionym pracownikiem urzędu gminy. Wyborca chętny do zagłosowania przez pełnomocnika musi złożyć do wójta wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów, czyli do 10 czerwca 2010 roku.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy Sulików lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony od dnia wejścia
w życie postanowienia o zarządzeniu wyborów tj. 21 kwietnia 2010 r. do najpóźniej 10 dnia przed datą wyborów tj. 10 czerwca 2010 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.
Do wniosku dołącza się:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
- w przypadku osób niepełnosprawnych:
·        kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
- w przypadku jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców Gminy Sulików:
·        kopię zaświadczenia o prawie do głosowania na obszarze Gminy Sulików,
 
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Gminy Sulików. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.
Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.
Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:
- śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika,
-  wykreślenia z rejestru wyborców Miasta Koła pełnomocnika,
- wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania,
- wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików – Biuro Obsługi Klienta, pokój 103 parter, pn. od godz.: 7:30-16:30, wt, śr, cz, od godz.: 7:30-15:30, pt. od godz.: 7:30-14:30.

 
OPŁATY
Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat. Pełnomocnik także nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach, jak również przyjmować od niego jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA
W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik tut. Urzędu niezwłocznie uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa.

INNE INFORMACJE
Wzory wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania poniżej.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
 
PODSTAWA PRAWNA
1) Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 47 poz. 544 ze zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 66 poz. 426);
3) Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 65 , poz.405)
 

Nazwa dokumentu: Komunikat w sprawie składania wniosków
Skrócony opis: o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Skórka
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-05-10 10:20:57
Data udostępnienia informacji: 2010-05-10 10:20:57
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-10 13:29:26

Wersja do wydruku...

corner   corner