logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 39
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 12 lutego 2010 roku o godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sulików – Jacek Staszczuk.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy bo samorządzie gminnym otworzył XXXVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
(listy obecności; zał. 1,2, 3)
 
W sesji udział wzięli m.in.:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
-Grażyna Grajek – architekt Biura Urbanistyki i Architektury w Jeleniej Górze.
 
Przewodniczący poinformował, że do Rady Gminy w dniu 3 marca br. wpłynął wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej w związku z koniecznością przekazania skargi  Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Sulików nr XXXIV/265/09 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna (gm. Sulików) w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego BIERNA do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
 
Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1.      Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Sulików dotyczącą uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna (gm. Sulików.)
b)      w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 
Radny Robert Starzyński poprosił o odczytanie wniosku Wójta Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej oraz zapytał, jaka data widnieje na wniosku. Radny zakwestionował prawidłowość ustalenia terminu sesji nadzwyczajnej. Zdaniem radnego od dnia złożenia wniosku do dnia odbycia sesji nie minęło siedem dni. Ponadto radny stwierdził, że w związku z poprawioną korektorem datą na zaproszeniu miały miejsce problemy z jej ustaleniem. Radny zauważył, że uchwały podjęte na sesji, której termin został nieprawidłowo zwołany będą nieważne. 
 
Przewodniczący odczytał wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej oraz odpowiedział, że data na zaproszeniu na sesję była nieprawidłowa i polecił jej poprawienie.
 
Wójt stwierdził, że termin zwołania sesji jest prawidłowy. Radny Starzyński powinien zdaniem Wójta uzasadnić próby manipulacji datami. Wójt ponadto odczytał zapis z notatki
z Kolegium Wójta z dnia 2 marca, na którym został zatwierdzony projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Sulików dotyczącą uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna (gm. Sulików.) oraz polecenie sporządzenia wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
 
Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia:
 
Ad. 1
a)                  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Sulików dotyczącą uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna (gm. Sulików.)
 
Zastępca Wójta poinformował, że 15 marca br. do Rady Gminy Sulików wpłynęła skarga Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Sulików dotyczącą uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna (gm. Sulików.). W związku z tym została sporządzona odpowiedź w której wnosi się
o odrzucenie skargi lub ewentualnie o oddalenie skargi w całości jako bezzasadnej. Ostateczna wersja została dostarczona radnym na dzień przed sesją. Zastępca przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
 
Pani Grażyna Grajek omówiła projekt odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego stanowiącą załącznik do projektu uchwały. W swojej wypowiedzi Pani Grajek początkowo odniosła się do uprawnień nadzorczych Wojewody, które posiada on przez 30 dni od daty otrzymania uchwał Rady Gminy. Wówczas może stwierdzić, czy są one podjęte zgodnie
z prawem, lub wystąpić z rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdzającym nieważność uchwały. Po upływie 30 dni Wojewoda traci swoje uprawnienia nadzorcze i przysługuje mu jedynie prawo zaskarżenia uchwały. W dniu 15 lutego Wojewoda Dolnośląski złożył skargę na uchwałę Rady Gminy Sulików nr XXXIX/265/09 z dnia 28 października 2009 roku.
Wojewoda wniósł aby Sąd wstrzymał wykonanie uchwały oraz zarzucił w skardze naruszenie art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym polegające na użyciu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bierna rozdzielających linii orientacyjnych i ustalonych. Dodatkowo Wojewoda zwrócił uwagę na dwa aspekty: zakwestionował prawo Rady Gminy do uchwalania w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego wydzielonych niewielkich działek z przeznaczeniem np. pod przepompownie ścieków. Zdaniem Wojewody Rada Gminy nie ma takich kompetencji. Ponadto Wojewoda zwrócił uwagę na to, że nie został ujęty w zmienionym planie zagospodarowania przestrzennego cały obszar na który będą oddziaływały elektrownie wiatrowe w kwestii hałasu. Rada Gminy jest zobowiązana do przekazania w terminie 30 dni odpowiedzi na skargę. Sąd będzie badał całą uchwałę Rady Gminy pod względem legalności. W pierwszej części odpowiedzi na skargę ujęta została sprawa naruszenia, którego dopuścił się Wojewoda, ponieważ wniósł skargę na uchwałę która nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym a tym samym nie weszła w życie. Odnośnie uwag Wojewody Pani Grajek stwierdziła, że w powszechnej praktyce urbanistów stosuje się linie orientacyjne rozgraniczające, ponadto od września 2009 do stycznia br. w Polsce ukazały się 22 plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego z zastosowaniem tych właśnie linii. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą być zmienianie tylko uchwałą Rady Gminy. Nie obowiązuje żaden przepis zabraniający stosowania tej linii. W dalszej części odpowiedzi na skargę zostało ujęte uzasadnienie zastosowania tego rodzaju linii rozgraniczających. Następnie w odpowiedzi zostało ujęte odniesienie do kolejnego zarzutu Wojewody na temat braku kompetencji Rady Gminy do ustalania zasad podziału nieruchomości i wydzielania małych działek z przeznaczeniem np. pod przepompownie ścieków. Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym dopuszcza określanie sposobu wykorzystania terenu przez Radę Gminy w drodze uchwały. W kwestii nie ujęcia całego obszaru na który będą oddziaływały elektrownie wiatrowe, Pani Grajek stwierdziła, że Wojewoda powinien odnieść się do uchwały otwierającej pracę nad planem, ponieważ później planiści nie mogą odnosić się do terenów poza granicami planu nad którym pracują.
 
Radny Robert Starzyński zapytał o interpretację prawną art. 20 ustawy o samorządzie gminnym w kwestii sposobu zwoływania sesji nadzwyczajnej, która po wpłynięciu wniosku powinna zostać zwołana w terminie 7 dni.
 
Radca Prawny Aleksandra Jurak stwierdziła, że zapis mówiący o 7 dniach ma charakter wyłącznie instrukcyjny i nie ma wpływu na rzeczywisty termin odbycia sesji. Ponadto wnioskodawca ma prawo wskazać termin w którym powinna odbyć się sesja, jeżeli tego nie zrobi Przewodniczący opiera się wówczas na terminie siedmiodniowym, o którym mówi ustawa.
 
Radny Robert Starzyński przedstawił interpretację Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Szczecinie mówiącego o tym, że uchwała Rady Gminy nie jest konieczna w przepadku przekazania skargi Wojewody do WSA i udzielenia na nią odpowiedzi. Według WSA
w Szczecinie wystarczające jest pismo Przewodniczącego Rady Gminy. Radny prosił o zinterpretowanie tej sprawy przez radczynię.
 
Radca Prawny stwierdziła, że nie ma jednoznacznej interpretacji w jaki sposób powinna zostać przekazana odpowiedź na skargę. Jednak istnieje bardzo wiele orzeczeń Sądu, w których odnoszą się do tej sprawy w różny sposób, jednak zdecydowana większość stoi na stanowisku, że powinno mieć miejsce podjęcie przez Radę Gminy uchwały w tej sprawie.
 
Wójt stwierdził, że przekazanie odpowiedzi na skargę mogło odbyć się za pośrednictwem jedynie Przewodniczącego Rady Gminy. Jednak sam przewodniczący nie może występować za całą Radę Gminy, ponieważ jest to organ kolegialny, tym bardziej jeśli jest udzielana odpowiedź na skargę. Sprawa skargi Wojewody na uchwałę, która nie weszła w życie
z powodu nie opublikowania jest pewnym precedensem. Została zaskarżona uchwała która nie istnieje w obiegu prawnym. W odpowiedzi zostało wskazanie uchybienie, którego dopuścił się Wojewoda. Wojewoda powinien najpierw opublikować uchwałę i jeżeli przekroczy okres 30 dni zwrócić się ze skargą do sądu.
 
Radca Prawny poinformowała, że poza przekazaniem odpowiedzi na skargę za pośrednictwem uchwały, należy ponadto w drodze uchwały udzielić pełnomocnictwa procesowego. Jedynym organem, który może udzielić pełnomocnictwa jest Rada Gminy.
 
Radny Stanisław Cap stwierdził, że ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi mówi, że to Przewodniczący udziela odpowiedzi na skargę, jednak zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Przewodniczący nie może samodzielnie podjąć tego typu decyzji.
 
Radny Robert Starzyński zwrócił uwagę na brak informacji na temat skargi Wojewody np. na posiedzeniach komisji stałych. Ponadto wersja projektu odpowiedzi na skargę przekazana radnym na dzień przed sesją znacznie odbiega od tej wersji, którą radni otrzymali
z materiałami na sesję.
 
Przewodniczący stwierdził, że przewodniczący komisji stałych otrzymali skargę na sesji
w lutym.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że kwestia budowy elektrowni wiatrowych jest poruszana w Gminie Sulików od 2006 roku, efekty podjętych w tej sprawie działań są zdaniem radnego marne. Jest to spowodowane sposobem w jaki informacja o budowie elektrowni wiatrowych została wprowadzana. Sprawa ta wywołała konflikt z mieszkańcami
i radnymi, poprzez brak uwzględnienia opinii tych którzy będą mieli rzeczywisty kontakt
z tymi maszynami. W żadnym projekcie odpowiedzi na skargę nie ma mowy o interesie mieszkańców, został natomiast poruszony interes inwestora. Wszelkie próby zwrócenia na siebie uwagi przez mieszkańców zostają lekceważone i traktowane jako niezgodne z prawem. Gdyby uwagi mieszkańców na temat zwiększenia odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań były wzięte pod uwagę nie miałyby miejsca liczne dyskusje i konflikty.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że niektóre wypowiedzi, które padają na sesji bulwersują go. Zdaniem radnego podejmując tę uchwałę Rada Gminy wyjdzie ponad prawo. Ponadto
o zasadności skargi zdecyduje Sąd Administracyjny. Zdaniem radnego wytykanie błędów, które popełnił Wojewoda jest nie na miejscu.
 
Wójt w odniesieniu do wypowiedzi radnego Starzyńskiego stwierdził, że działania związane
z elektrowniami wiatrowymi zostały podjęte w 2007 roku a nie w 2006 roku. Na wniosek radnego Starzyńskiego zostały przeprowadzone konsultacje gminne w sprawie budowy elektrowni wiatrowych. W związku z tym zostało wzięte pod uwagę zdanie mieszkańców. Wynik konsultacji był jednoznaczny, mieszkańcy w 74% opowiedzieli się za budową elektrowni wiatrowych. Ponadto Wójt poinformował, że zostało wydane pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowych w Małej Wsi Dolnej i Koźminie, które jest już prawomocne.
Proces budowy elektrowni wiatrowych jest długotrwały i trwa średnio od 4 do 6 lat. Gmina Sulików jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, które prowadzi intensywne działania mające na celu jednolicenie przepisów prawnych regulujących kwestie opodatkowania budowy elektrowni wiatrowych. Wójt porównał działania radnych poza gminą, na niekorzyść własnego samorządu, do działania podpalaczy wzniecających pożary. Sprawa skargi Wojewody zostanie rozstrzygnięta przez Sąd, wówczas okaże się czy ma on prawo nie publikować uchwały, kwestionować zastosowanie linii rozdzielających
i zarzucać działanie Rady Gminy niezgodnie z jej kompetencjami.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz zapytała czy może przedstawić pismo Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu w kwestii uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXXIV/265/09 Rady gminy Sulików z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych dla prawidłowego działania parku wiatrowego Bierna.
 
Przewodniczący stwierdził, że sprawa tej uchwały nie jest ujęta w porządku obrad sesji.
 
Radny Piotr Jankowski stwierdził, że dzisiejszy projekt uchwały jest pokłosiem uchwały
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych dla prawidłowego działania parku wiatrowego Bierna. Zdaniem radnego podjęcie tej uchwały i przekazanie odpowiedzi na skargę jest zaproszeniem do sądu drugiej strony czyli mieszkańców, którzy są przeciwni budowie elektrowni wiatrowych.
 
Radca Prawny odpowiedziała, że stronami procesy będzie Wojewoda, który zaskarżył uchwałę i Rada Gminy Sulików.
 
Zastępca Wójta poinformował, że w odpowiedzi na skargę nie ma mowy o wcześniejszych protestach. W odpowiedzi jest jedynie ujęte odniesienie do zapisów prawnych uchwały.
 
Radny Robert Starzyński odniósł się do interesu prawnego Towarzystwa Ochrony Przyrody
i Krajobrazu oraz przedstawił ustalenia z Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z którym Pani Jolanta Loritz – Dobrowolska jako Sekretarz Towarzystwa ma prawo do jego reprezentowania i podpisywania pism w jego imieniu.
 
Radca Prawny stwierdziła, że sprawę skargi Wojewody Dolnośląskiego i sprawy zgłaszanej przez TOPiK i mieszkańców Biernej należy rozdzielić, ponieważ jest to oddzielne postępowanie.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
Uchwała została podjęta 11 głosami, przy 1 głosie przeciwnym. (Radni Robert Starzyński, Wioletta Rynkiewicz i Tadeusz Polowy wyłączyli się z głosowania).                           (zał.1)
 
b)      w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Wójt omówił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                                  (zał. 2)
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął III w obecnej kadencji nadzwyczajną sesję Rady Gminy Sulików (godz. 1040).
 
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 3728
Nazwa dokumentu: Protokół nr 39
Skrócony opis: Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 12 marca 2010 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-03-12 15:01:00
Data udostępnienia informacji: 2010-05-12 15:01:47
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-26 08:24:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner