logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU DO 23 LISTOPADA 2009 ROKU
 
W okresie od dnia 29 października 2009 r. do dnia 23 listopada 2009 r. Wójt podjął następujące działania:
 1. Ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i windykacji należności nie podatkowych w wydziale finansowym Urzędu Gminy Sulików.
 2. Polecił rozważenie możliwości przekazywania drewna pozyskanego na skutek wycinki drzew na terenie gminy podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. Dokonał analizy propozycji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz podpisał zarządzenie w sprawie sprawdzenia taryfy i weryfikacji kosztów dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
 4. Zwrócił uwagę na potrzebę właściwego wykorzystania i utrzymania Domu Zabytkowego „Ostry Narożnik” w Sulikowie.
 5. Podpisał aneks nr 2 do arkusza organizacji Publicznego Gminnego Gimnazjum na rok szkolny 2009/2010 w Sulikowie.
 6. Wyznaczył pracownika ds. zarządzania kryzysowego i spraw społecznie do spraw związanych ze znalezieniem na terenie gminy rannych, bezpańskich i padłych zwierząt.
 7. Polecił pilne zlecenie zakupu kamienia z przeznaczeniem na utwardzenie dróg wewnętrznych, które zostały ujęte w uchwałach zebrań wiejskich: Mała Wieś Dolna, Studniska Górne, Studniska Dolne, Radzimów Dolny, Wilka, Bierna.
 8. Zapoznał się z wykazem mienia przeznaczonego do sprzedaży w 2010 roku oraz polecił dokonanie analizy wykazu pod kątem wyceny oraz sporządzenie wykazu dróg, które nie są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem na terenie Gminy Sulików pod kątem sprzedaży tych gruntów.
 9. Zawarł porozumienie z Firmą Budowa Schodów Sulików, w którym firma w ramach zaległości podatkowych zobowiązuje się na poczet należności wykonać meble do pomieszczeń Urzędu Gminy Sulików.
 10. Polecił podjęcie działań w kierunku przygotowania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w dniu 27 listopada br. w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik” w Sulikowie.
 11. Wykonywał uchwały Rady Gminy oraz podejmował czynności związane z reprezentowaniem Gminy Sulików na zewnątrz.
 
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. Zarządzenie wewnętrzne o zmianie zarządzenia w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy stanowiące własność Gminy Sulików, eksploatowanych przez Urząd Gminy.
 2. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.  
 3. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej. (działka nr 180/3, obręb Mała Wieś Dolna).
 4. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu. (działka nr 39, obręb Miedziana).
 5. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej. (działka nr 460/1, obręb Sulików).
 6. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. (działka nr 98/2, obręb Mikułowa).
 7. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 
 8. O zmianie zarządzenia w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Sulików.
 9. W sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy na 2010 rok wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego.
 10. W sprawie sprawdzenia taryfy i weryfikacji kosztów dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
 
 
Podpisał następujące umowy:
1.      Podpisał aneks do umowy nr 71/RG/2007 dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików nr 35/9 Położonej w Sulikowie.
2.      Umowę z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w Urzędzie Gminy Sulików dla pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
3.      Aneks do umowy nr 2/2009 do umowy nr 84/USP1/2009 z Energia Pro S.A. z siedzibą we Wrocławiu na wykonanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego elektrycznego na terenie Gminy Sulików w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym.
4.      Umowę z Przedsiębiorstwem STARPACK z Wrocławia na zakup worków do segregacji odpadów z przeznaczeniem dla Łużyckiej Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu.
5.      Umowę z Firmą Budowa Schodów Sp. z o.o. z Sulikowa na wykonanie mebli biurowych do Urzędu Gminy Sulików.

Ilość odwiedzin: 3555
Nazwa dokumentu: Od 2009.10.29 do 2009.11.23
Skrócony opis: Sprawozdanie za okres od dnia 29.10.2009 roku do dnia 23.11.2009 roku.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-05-12 15:07:33
Data udostępnienia informacji: 2010-05-12 15:07:33
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:35:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner