logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 24 LISTOPADA 2009 ROKU DO 29 GRUDNIA ROKU
 
W okresie od dnia 24 listopada 2009 r. do dnia 29 grudnia 2009 r. Wójt podjął następujące działania:
 1. Podpisał warunki umowy sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej nr 765 położonej w Sulikowie o powierzchni 0,01 ha na której wybudowana jest stacja transformatorowa.
 2. Polecił złożenie zamówienia w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowo -Usługowym STARPACK z Wrocławia na worki do selektywnej zbiórki odpadów
z przeznaczeniem dla Łużyckiej Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu.
 1. Podjął następujące działania związane z zimowym utrzymaniem dróg:
- podpisał porozumienie z Zarządem Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie powierzenia
 Gminie Sulików zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
 zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików.
-powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu na zimowe utrzymanie
 dróg na terenie gminy oraz ogłosił przetarg nieograniczony na realizację w/w zadania.
-polecił opracowanie planu zimowego utrzymania dróg wewnętrznych, gminnych
i powiatowych.
-polecił przekazanie informacji na temat zasad odśnieżania dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych dla mieszkańców.
 1. Zatwierdził wyniki naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w wydziale finansowym Urzędu Gminy Sulików..
 2. Polecił wystąpienie do Dyrektora Przedszkola Publicznego w Sulikowie
  o informację na temat miejsca zamieszkania dzieci uczęszczających do placówki.
 3. Zatwierdził projekty uchwał na sesję Rady Gminy.
 4. Zaakceptował wstępny projekt podziału dla nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem 32 w obrębie Małej Wsi Górnej.
 5. Podpisał ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Radzimów (działka nr 339) o powierzchni 0,2500 ha.
 6. Podpisał ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w obrębie geodezyjnym Sulików (działka nr 11/17) o powierzchni 0,2505 ha zabudowanej budynkiem użytkowo – gospodarczym.
 7. Podpisał ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Sulików (działka nr 612/5) o powierzchni 0,10 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym (była hala sportowa).
 8. Polecił przygotowanie terenu na parking przy budynku Urzędu Gminy.
 9. Podejmował działania związane z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów w Sulikowie.
 10. Wykonywał uchwały Rady Gminy oraz podejmował czynności związane
z reprezentowaniem Gminy Sulików na zewnątrz.
 
 
 
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 2. W sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do poświadczania własnoręczności podpisu oraz do poświadczania pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
 3. W sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do poświadczania własnoręczności podpisu oraz do poświadczania pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
 4. W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia procedury przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy Sulików.
 5. W sprawie zmiany formy użytkowania budynku we Wrociszowie Dolnym.
 6. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania umundurowania lub równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Gminnej w Sulikowie.
 7. W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
 8. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy Sulików.
 
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowę z Zakładem Systemów Informatycznych „SIGID” Sp. z o.o. z Poznania na przedłużenie gwarancji na użytkowanie programów:
-Ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia,
-Księgowość Budżetowa Jednostki,
-Kadry i Płace Urzędu,
-Podatek Rolny/Leśny/Nieruchomości/Dla Osób Fizycznych.
2.      Aneks nr 3 do umowy nr 38/RG/07 dzierżawy nieruchomości rolnej nr 47/2 położonej w obrębie wsi Studniska Dolne z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików zawartej w dniu 31 lipca 2007 roku.
3.      Umowę promocyjną z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu w związku z udziałem finansowym Gminy Sulików w organizacji IX Konkursu pianistycznego Görlitz – Zgorzelec w dniach 8-10 stycznia 2010 r.
4.      Umowę z Firmą Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na świadczenie opieki autorskiej na użytkowane oprogramowanie Budżet Pro v 4.0.

Ilość odwiedzin: 2901
Nazwa dokumentu: Od 2009.11.24 do 2009.12.29
Skrócony opis: Sprawozdanie za okres od dnia 24.11.2009 roku do dnia 29.12.2009 roku.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-05-12 15:10:22
Data udostępnienia informacji: 2010-05-12 15:10:22
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:35:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner