logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 30 GRUDNIA 2009 ROKU DO 26 STYCZNIA 2010 ROKU
 
W okresie od dnia 30 grudnia 2009 r. do dnia 26 stycznia 2010 r. Wójt podjął następujące działania:
1.        Podpisał porozumienie z Międzygminną Spółką Wodno – Kanalizacyjną SUPLAZ
z siedzibą w Sulikowie w sprawie ustalenia zasady współdziałania z Gminą Sulików w celu realizacji dopłat określonych w uchwale nr XXXVI/281/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
2.        Zatwierdził projekty uchwał na styczniową sesję Rady Gminy.
3.        Przyznał dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek oświatowych na terenie gminy na okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.
4.        Ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy oraz ds. podatków i opłat lokalnych oraz ich kontroli.
5.        Zatwierdził kalendarz imprez sportowych organizowanych
w Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie w 2010 roku.
6.        Polecił podjęcie działań w celu powołania Społecznej Rady Sportu.
7.        Ogłosił następujące przetargi:
-II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w obrębie Sulików przy Placu Wolności nr 12/1A wraz ze sprzedażą 18% udziału w budynku
i gruncie. 
-Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym stanowiącej działkę nr 180/3 w obrębie Małej Wsi Dolnej o pow. 0,09 ha.
-Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – byłej drogi dojazdowej
w obrębie Sulikowa stanowiącej działkę nr 460/1 o pow. 0,0362 ha.
-Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej pozostałościami po zabudowaniach   wraz ze składnikami roślinnymi (zakrzewieniami i drobnym drzewostanem) w obrębie Miedzianej. (działka nr 39 o pow. 0,13 ha).
      9.   Powołał Komisję Przetargową w celu przygotowania specyfikacji istotnych
 warunków zamówienia oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego na
 realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie. Etap I:
 roboty przygotowawcze i formowanie bryły składowiska”.
 1. Powołał Komisję Przetargową w celu przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby Sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej”.
11. Zatwierdził kalendarz imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury
w Sulikowie w 2010 roku.
12. Wyraził zgodę na współfinansowanie programu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” realizowanego przez Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” w ramach posiadanych środków własnych Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, którego współrealizatorem będzie Klub sportowy „Korona”.
13. Podjął decyzję o wdrożeniu w Urzędzie Gminy Systemu Zarzadzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009.
 1. Wykonywał uchwały Rady Gminy oraz podejmował czynności związane
  z reprezentowaniem Gminy Sulików na zewnątrz.
 
Podpisał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Sulików.
 2. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa Urzędu Gminy Sulików” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Urzędu Gminy Sulików.”
 3. W sprawie kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie. 
 4. W sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Sulików z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sulików organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 5. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 6. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 7. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie zasad likwidacji, nieodpłatnego przekazania lub sprzedaży zbędnego sprzętu w Urzędzie Gminy Sulików.
 8. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.  
 9. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie unieważnienia postępowania związanego
  z naborem na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Sulików.
 10. W sprawie sprzedaży autobusu szkolnego marki Jelcz w drodze publicznego zaproszenia do rokowań.
 
 
Podpisał następujące umowy:
1.      Aneks do umowy w sprawie trybu przekazywania w 2009 r. środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.
2.      Umowę na zaprojektowanie dla Urzędu Gminy Sulików dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnej z normą PN-EN ISO 9001 : 2009.
3.      Aneksy do umów świadczenia usług telekomunikacyjnych z Telekomunikacją Polską S.A. z Warszawy w związku z potrzebą zainstalowania dodatkowych bezpośrednich połączeń telefonicznych w Urzędzie Gminy Sulików.
4.      Umowę dzierżawy kserokopiarki z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „BEBEL” z siedzibą w Polkowicach na 2010 rok.
5.      Umowę dzierżawy nieruchomości z gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików położonej we Wrociszowie Dolnym. (Działka nr 65 o powierzchni 3,5800 ha).
6.      Umowę z Panem Lesławem Wrzeszcz na wykonanie ekspertyzy w sprawie zablokowania przepływu wody przez działkę nr 407/2 w Studniskach Górnych.
7.      Umowę z Łużycką Higieną Komunalną w Zgorzelcu na świadczenie usług utrzymania porządku na przystankach autobusowych na terenie Gminy Sulików.
8.      Aneksy do umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych
z EnergiąPro Gigawat z Jeleniej Góry.
9.      Umowę dzierżawy kserokopiarki z Panem Tomaszem Bebel z Polkowic na dzierżawę kserokopiarki Rico Aficio 2045 na potrzeby sekretariatu w Urzędzie Gminy.
10. Oświetleniową umowę serwisową oraz porozumienie z Energią Pro S.A. z Jeleniej Góry na świadczenie usług w zakresie serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sulików.

Ilość odwiedzin: 2825
Nazwa dokumentu: Od 2009.10.30 do 2010.01.26
Skrócony opis: Sprawozdanie za okres od dnia 29.10.2009 roku do dnia 23.11.2009 roku.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-05-13 09:27:22
Data udostępnienia informacji: 2010-05-13 09:27:22
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:35:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner