logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 26 STYCZNIA 2010 ROKU DO 24 LUTEGO 2010 ROKU
 
W okresie od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 24 lutego 2010 r. Wójt podjął następujące działania:
 1. Zatwierdził zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Kompleksowa obsługa geodezyjna w roku 2010, na potrzeby gospodarki nieruchomościami”.
 2. Zatwierdził projekty uchwał na lutową sesję Rady Gminy.
 3. Zatwierdził projekt umowy z Firmą OPUS PLUS Zakład Projektowo Wdrożeniowy z Poznania na zakup tablicy zewnętrznej, gablot wewnętrznych, tabliczek na drzwi
  i gabloty na klucze.
 4. Wyraził zgodę na zlecenie podziału działki nr 570 położonej w Sulikowie wydzielając działkę faktycznie zabudowaną budynkami gospodarczymi i oddanie jej we współużytkowanie wieczyste, właścicielom lokali w budynku nr 19.
 5. Zaakceptował wstępny projekt podziału dla nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem 133 w obrębie miejscowości Studniska Dolne i polecił zlecenie geodecie dokonanie podziału działki.
 6. Zatwierdził wstępny podział dla nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem 294/2 w obrębie Mikułowej oraz polecił zlecenie geodecie dokonanie podziału działki.
 7. Polecił przedłożenie sołtysowi wsi Wilka z prośbą o opinię zebrania wiejskiego w sprawie sprzedaży działek nr 139 i 148.
 8. Podpisał porozumienie ze Spółką „Budowa Schodów Sulików” w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie przez Gminę z działki nr 521/3 położonej w Sulikowie na miejsce parkingowe na potrzeby pracowników Urzędu Gminy Sulików.
 9. Wykonywał uchwały Rady Gminy oraz podejmował czynności związane
  z reprezentowaniem Gminy Sulików na zewnątrz.
 
 
Podpisał następujące zarządzenia:
 1. O zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej
  w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
 2. Zarządzenie wewnętrzne o zmianie zarządzenia w sprawie uprawnień i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Sulików.
 3. W sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików.
 4. W sprawie ustalenia na rok 2010 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 
 5. W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych.
 6. W sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sulików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 7. Zarządzenie wewnętrzne o zmianie zarządzenia w sprawie instrukcji ewidencji
  i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Sulików. 
 8. W sprawie zmiany zarządzenia nr II/225/10 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sulików organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku.
 9. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie szczegółowych zasad uchylania mandatów karnych w Straży Gminnej w Sulikowie.
 10. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie w sprawie zasad dokumentowania służby w notatnikach służbowych oraz trybu wydawani, przyjmowania, ewidencjonowania oraz przechowywania notatników służbowych Straży Gminy w Sulikowie.
 11. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie zasad postępowania związanych ze skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego obowiązujących w Straży Gminnej w Sulikowie.
 12. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji Służby Patrolowej Straży gminnej w Sulikowie.”
 13. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 
 
Podpisał następujące umowy:
1.      Umowę z Panią Grażyną Grajek z Jeleniej Góry na wykonanie koreferatu do opracowywanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Studniska Górne oraz Studniska Dolne w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego Studniska.
2.      Umowę na certyfikację z Polską Izbą Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. z Gdyni.
3.      Umowę kupna- sprzedaży autobusu marki Jelcz LO90 M12t z Firmą VEKTOR s.c. z Zawidowa.

Ilość odwiedzin: 3052
Nazwa dokumentu: Od 2010.01.26 do 2010.02.24
Skrócony opis: Sprawozdanie za okres od dnia 26.01.2010 roku do dnia 24.02.2010 roku.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-05-13 09:29:20
Data udostępnienia informacji: 2010-05-13 09:29:20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:36:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner