logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 28 LUTEGO 2010 R. DO 30 MARCA 2010 R.
 
W okresie miedzysesyjnym Wójt Gminy podjął następujące działania:
 1. Zatwierdził aneks nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Sulikowie na rok szkolny 2009/2010.
 2.  Zatwierdził aneks nr 3 do arkusza organizacji Publicznego Gminnego Gimnazjum
  w Sulikowie na rok szkolny 2009/2010.
 3. Polecił rozwiązanie umowy na zaopatrywanie Urzędu Gminy Sulików w materiały biurowe z dotychczasowym dostawcą – firmą P.H.U. VITO s.c. z Łodzi oraz polecił podjęcie działań w kierunku wyboru nowego dostawcy.
 4. Podpisał protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego
  i udziału w gruncie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym stanowiącej działkę nr 790/42 w obrębie Radzimów.
 5. Zatwierdził projekty uchwał na marcową sesję Rady Gminy.
 6. Podpisał protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży na własność budynku mieszkalnego wraz z gruntem stanowiącym działkę nr 81 w obrębie Skrzydlice.
 7. Podpisał ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej gruntowej w obrębie Sulików działka 612/5 zabudowanej budynkiem użytkowym (była sala sportowa).
 8. Nie wyraził zgody na zlecenie podziału działki nr 653/5 z terenu byłego Zakładu Mleczarskiego w Radzimowie Górnym do czasu ustalenia sposobu zagospodarowania terenu.
 9. Polecił zlecenie podziału nieruchomości i przeznaczenie do sprzedaży części działki nr 701/7 położonej w Sulikowie.
 10. Podpisał porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Sulików w zakresie zadania własnego w ramach realizacji w roku 2010 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
 11. Podpisał porozumienie nr 5/2010 ze Starostą Zgorzeleckim w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Sulików w 2010 roku.
 12. Polecił wystąpienie do Łużyckiej Higieny Komunalnej w związku z licznymi uwagami ze strony mieszkańców gminy odnośnie nieterminowego odbierania odpadów z terenu Gminy Sulików.
 13. Polecił wystąpienie z zapytaniem ofertowym do rzeczoznawców majątkowych na wykonanie zadania pn. „Wykonanie szacowania nieruchomości w Gminie Sulików w roku 2010”.
 14. Przyznał dopłatę w wysokości 20% do nauczania specjalnego dla ucznia klasy IV Szkoły Podstawowej w Sulikowie w roku szkolnym 2009/2010 w ramach posiadanych własnych środków szkoły.
 15. Wykonywał uchwały Rady Gminy oraz podejmował czynności związane
  z reprezentowaniem Gminy Sulików na zewnątrz.
 
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy
  w 2010 r. dla pracowników Urzędu Gminy Sulików.
 2. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Zawidów.
 3. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (obręb Miedziana, działka nr 530).
 4. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością - SZJ, według normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz związanej z nim dokumentacji.
 5. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Sulików.
 6. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 7. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sulików.
 8. W sprawie ustalenia na 2010 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Sulików.
 9. W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Sulikowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń
  z Funduszu Alimentacyjnego.
 10. W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2009 rok.
 11. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowę z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie o zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych.
 2. Umowę z Gminnym Zakładem Komunalnym w Sulikowie na wykonanie prac
  w zakresie cięcia sanitarnego drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych
  i wewnętrznych oraz na działkach stanowiących własność gminy Sulików na terenie gminy Sulików.
 3. Umowę z Firmą OPUS PLUS Zakład Projektowo Wdrożeniowy z Poznania na wykonanie tablic informacyjnych i tabliczek na drzwi na potrzeby Urzędu Gminy Sulików.
 4. Umowę z Panią Marcelą Tyka na wykonanie Planu Odnowy Miejscowości Sulików
  w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji
  i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików” w ramach działania „Odnowa
  i rozwój wsi”.
 5. Umowy dotacji z Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w Biernej, Miedzianej, Radzimowie, Starym Zawidowie i Sulikowie.
 6. Aneks nr 1 do umowy nr 89/ZP/2008 z dnia 19 grudnia 2008roku z Firmą AM Moblilis Andrzej Muniak na tankowanie samochodów na potrzeby Urzędu Gminy Sulików.
 7. Podpisał aneks nr 3 z Energią Pro S. A. dotyczący wykonania czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych oświetlenia elektrycznego ulicznego na terenie Gminy Sulików w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym.
 8. Umowę z w/w firmą na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pod nazwą „Wykonanie instalacji grzewczej w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej na parterze budynku nr 78 w Studniskach Dolnych”.
 9. Umowę z Firmą Budowlano – Inżynieryjną „OLEX” Andrzej Lorych z Jeleniej Góry na wykonanie dokumentacji projektowej na pozwolenia na budowę dla zadania pod nazwą „Remont i wymiana nawierzchni wraz z wydzieleniem miejsc postojowych oraz elementów małej architektury na Placu Wolności w Sulikowie” w ramach zadania pn.: „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji
  i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików”.
 10. Umowę z Panem Tomaszem Romel na świadczenie obsługi informatycznej Urzędu Gminy Sulików.
 11. Umowę ze Zgorzelecką Telewizją Internetową Marcin Siekański, Stanisław Jeleński s. c. ze Zgorzelca na produkcję materiałów informacyjnych dotyczących ważnych wydarzeń w Gminie Sulików w roku 2010 oraz ich emisję na stronie www.zgorzelec.tv .
 12. Umowę z Zakładem Usług Geodezyjno-Kartograficznym ze Zgorzelca na realizację zadania pn. „Kompleksowa obsługa geodezyjna w roku 2010 na potrzeby gospodarki nieruchomościami” w 2010 roku.
 13. Umowy dotacji z Klubami Sportowymi z terenu Gminy Sulików: „Błękitni Studniska”, „Cosmos” Radzimów, „Bazalt” Sulików, „Korona” Sulików.
 14. Umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Zgorzelcu na wykonanie konserwacji gruntowej rowu odprowadzającego wody ze stawu zlokalizowanego na działce nr 116 obręb Skrzydlice do rowu melioracyjnego RF-2, dz. 137 Skrzydlice.
 15. Umowę z Firmą Halpol z Lubania na dostawę mebli i wyposażenia na potrzeby pomieszczeń Urzędu Gminy Sulików.

 

Ilość odwiedzin: 3045
Nazwa dokumentu: Od 2010.02.28 do 2010.03.30
Skrócony opis: Sprawozdanie za okres od dnia 28.03.2010 roku do dnia 30.03.2010 roku.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-05-13 09:31:10
Data udostępnienia informacji: 2010-05-13 09:31:10
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:36:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner