logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 31 MARCA 2010 ROKU DO 27 KWIETNIA 2010 ROKU
 
W okresie od dnia 31 marca 2010 r. do dnia 27 kwietnia 2010 r. Wójt podjął następujące działania:
1.       Ogłosił II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sulikowie i oznaczonej geodezyjnie działką nr 460/1.
2.       Ogłosił II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików położonej w Miedzianej (nieruchomość zabudowana, działka nr 39).
3.       Ogłosił II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulików, położonej w Małej Wsi Dolnej (nieruchomość zabudowana, działka nr 180/3).
4.       Ogłosił III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy Placu Wolności nr 12/1A wraz ze sprzedażą 18% udziału w budynku i gruncie.
5.       Podpisał porozumienie ze Starostą Zgorzeleckim w sprawie użyczenia nieruchomości nr 7/50 w Sulikowie, która stanowi część projektowanej drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków niezbędnej do realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
6.       Polecił wystąpienie do zarządcy drogi nr 355 Zawidów – Koźmin w związku
z niedrożnymi rowami, które powodują m.in. zalewanie przystanku autobusowego.
7.       Polecił sprawdzenie stanu działki gminnej znajdującej się za przystankiem autobusowym w Biernej koło budynku po byłej świetlicy w związku ze zgłoszeniem
o zaśmiecaniu działki.
8.       Polecił podjęcie działań w kierunku wyrównania różnicy wysokości pomiędzy drogą
a poboczem przy cmentarzu komunalnym w Sulikowie oraz ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju przy tej drodze.
9.       Podpisał porozumienie z Międzygminną Spółką Wodno – Kanalizacyjną SUPLAZ rozwiązujące umowę nr ZW/SUPLAZ – 1/06 oraz wyraził zgodę na korzystanie przez Spółkę z konta poczty elektronicznej o nazwie suplaz@sulikow.pl.
10.   Zapoznał się z informacją na temat działań podjętych przez Straż Gminną w ramach akcji „Posesja” w dniach 15.03.2010 – 12.04.2010 r. z zakresu zawartych umów na wywóz nieczystości stałych i numeracji posesji.
11.   Przyznał uczniowi Przedszkola Publicznego w Sulikowie 6 godzin miesięcznie przeznaczonych na pracę zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 2 godzin miesięcznie logopedii, i 4 godzin miesięcznie zajęć ogólnorozwojowych do końca roku szkolnego 2010/2011 w ramach posiadanych środków własnych szkoły.
12.   Zatwierdził informację z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg
w trybie uchwały nr XL/265/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty
i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów – ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego upoważnionych w 2009 roku. Przedłożenie informacji dla Rady Gminy.
13.   Polecił pilne wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej S.A.
w sprawie podjęcia działań dotyczących złego stanu technicznego studzienek telekomunikacyjnych w Sulikowie (m.in. Plac Wolności, ul. Zawidowska).
14.   Polecił wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu w sprawie udrożnienia przepustu na działce nr 121 przy drodze w Starym Zawidowie.
15.   Polecił zapewnienie należytego zabezpieczenia Placu Wolności podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
16.   Przyznał 10 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego dla ucznia Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych na rok szkolny 2010/2011 w ramach posiadanych środków własnych szkoły.
17.   Polecił podjęcie działań przejęcia części działki nr 161/2 obręb Bierna na rzecz Gminy w związku z koniecznością usunięcia wiaty przystankowej z działki 186 do końca br. na wniosek właściciela działki.
18.   Polecił rozważenie sprawy przeniesienia lokali wyborczych ze świetlicy wiejskiej
w Skrzydlicach do świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym oraz z sali przy ul. Garbarskiej w Sulikowie do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
19.   Polecił uporządkowanie zniszczonych tablic informacyjnych w Sulikowie.
20.   Pozytywnie zaopiniował Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
21.   Podpisał warunki sprzedaży nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości (działka nr 612/5 o powierzchni 0,1000 ha zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni 632,70 m2 położona w obrębie Sulikowa). 
22.   Zaakceptował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” oraz polecił podjęcie działań w związku ogłoszeniem przetargu na realizację w/w zadania.
23.   Polecił podjęcie działań w związku z uszkodzeniami chodnika na ulicy Lubańskiej w Sulikowie przy wjeździe do posesji nr 20 oraz na Placu Wolności przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. Wójt polecił również podjęcie działań w związku z uszkodzeniem nawierzchni chodnika na ulicy Wojska Polskiego przy studzienkach sanitarnych.
24.   Wykonywał uchwały Rady Gminy oraz podejmował czynności związane
z reprezentowaniem Gminy Sulików na zewnątrz.
25.   Spotkał się z dyrektorami ZSPiG w Sulikowie i Przedszkola Publicznego w Sulikowie w sprawie organizacji nauczania przedszkolnego w roku szkolnym 2010/2011.
 
Wydał następujące zarządzenia:
1.       W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2.       Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Sulików.
3.       Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sulików ds. promocji gminy.
4.       Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
5.       W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2009 rok celem przedstawienia go Radzie Gminy Sulików.
6.       Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
7.       Zarządzenie wewnętrzne regulaminu zamówień publicznych poniżej kwoty 14 000 euro na potrzeby Urzędu Gminy.
8.       W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
9.       Zarządzenie wewnętrzne o zmianie zarządzenia Wójta Gminy Sulików w sprawie regulaminu przyznawania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości i herbaty w Urzędzie Gminy Sulików.
 
 
Podpisał następujące umowy:
1.       Umowę z Firmą Usługi Ogólnobudowlane Michał Filipiak z Łagowa na wykonanie usługi polegającej na wymianie rynien wraz z naprawą ubytków gzymsów budynku Urzędu Gminy.
2.       Umowę z Firmą Usługi Ogólnobudowlane Michał Filipiak z Łagowa na wykonanie zabezpieczenia starych studzienek z kręgów betonowych (szambo) należących do budynku Urzędu Gminy Sulików nowymi betonowymi zbrojonymi pokrywami.
3.       Umowę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Zgorzelcu na dowożenie oraz opiekę podczas przewozu ucznia do Ośrodka.
4.       Umowę z firmą „Budowa Schodów Sulików” Sp. z o.o. w Sulikowie określającą zasady wjazdu na nieruchomość należącą do spółki celem opróżnienia zbiornika Urzędu Gminy Sulików z nieczystości płynnych oraz przejazdu przez tę nieruchomość w celu napełnienia gazem płynnym zbiorników Urzędu.
5.       Umowę na usługi tłumaczenia z języka niemieckiego spotkań organizacyjnych oraz bieżącej korespondencji w związku z podjętymi działaniami dotyczącymi realizacji zadania pn. „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau”.
6.       Umowę z Firmą BBF Sp. z o.o. z Poznania na wykonanie opracowań: Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Sulików oraz Prognozy Oddziaływania
na środowisko planu gospodarki odpadami dla Gminy Sulików.
7.       Umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Zgorzelcu na wykonanie konserwacji gruntowej rowu melioracyjnego nr R-C w Radzimowie.
8.       Umowę z Zakładem Ogólnobudowlanym Sławomir Żyłkowski z Lubania
na wykonanie ogrzewania elektrycznego w budynku nr 78 w Studniskach Dolnych.
9.       Umowę z Firmą „ROSTAN” – NIERUCHOMOŚCI – Stanisław Rosiński
ze Zgorzelca na realizację zadania pn. „Wykonanie szacowania nieruchomości
w Gminie Sulików w roku 2010”.
10.   Aneks do umowy nr OS/35/2010 z dnia 23.03.2010 r. z Rejonowym Zarządem Spółek Wodnych w Zgorzelcu na wykonanie dodatkowych prac w zakresie konserwacji gruntowej rowu odprowadzającego wody ze stawu zlokalizowanego na działce nr 116 w Skrzydlicach do rowu melioracyjnego nr R-F2, dz. 137, obręb Skrzydlice.
11.   Umowę z Energią Pro S.A. z siedzibą we Wrocławiu na zwiększenie mocy przyłączeniowej do wysokości 25,8 kW w budynku w Studniskach Dolnych 78 (remiza OSP Studniska Dolne).
12.   Umowę z Firmą „DROG-MAX” Tadeusz Mak ze Zgorzelca na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją dróg gminnych na terenie Gminy Sulików.
13.   Aneks do umowy nr 84/US1/USP1/2009 zawartej w dniu 26 lutego 2009 roku
z Energią Pro S. A. z Wrocławia dotyczący wykonania czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia elektrycznego ulicznego na terenie Gminy Sulików w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym.
14.   Aneks nr 1 do umowy nr 20/OS/2010 z dnia 2 marca br. zawartej z Gminnym Zakładem Komunalnym w Sulikowie na wykonanie prac w zakresie cięcia sanitarnego drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych
i wewnętrznych oraz na działkach stanowiących własność Gminy Sulików na terenie Gminy Sulików.

Ilość odwiedzin: 2862
Nazwa dokumentu: Od 2010.03.31 do 2010.04.27
Skrócony opis: Sprawozdanie za okres od dnia 31.03.20010 roku do dnia 27.04.2010 roku.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-05-13 09:35:17
Data udostępnienia informacji: 2010-05-13 09:35:17
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:37:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner