logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   minus 2010
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XLIII/325/10
         minus XLIII/326/10
         minus XLIII/327/10
         minus XLIV/328/10
         minus XLIV/329/10
         minus XLIV/330/10
         minus XLIV/331/10
         minus XLIV/332/10
         minus XLIV/333/10
         minus XLIV/334/10
         minus XLIV/335/10
         minus XLIV/336/10
         minus XLIV/337/10
         minus XLIV/338/10
         minus XLIV/339/10
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2010 > Czerwiec > XLIV/332/10

 

UCHWAŁA NR XLIV/332/10
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU
 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sulików dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz., 858), w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów z dnia 14 maja 2010 r. o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf do dnia 30.09.2010r., Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Gminy Sulików opracowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów, zatwierdzonych uchwałą Nr XXVIII/222/09 Rady Gminy Sulików z dnia 25 marca 2009 r. na okres od dnia 01.06.2010 r. do dnia 30.09.2010 r.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
 
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XLI/318/10 Rady Gminy Sulików z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2010 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulików.
 
 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

 
 
Uzasadnienie:
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 9a ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) Rada Gminy jest organem kompetentnym do przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf , lecz nie dłużej niż o 1 rok.
Na podstawie art. 24 ust. 9a-9c cytowanej wyżej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów, zwróciło się z uzasadnionym wnioskiem do Rady Gminy Sulików, za pośrednictwem Wójta Gminy Sulików, o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf do dnia 30.09.2010 r.
W dniu 25 marca 2009 r. Rada Gminy Sulików uchwałą nr XXVIII/222/09 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Sulików, zatwierdziła taryfę opracowaną przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów na okres od dnia 1 czerwca 2009 r. do dnia 31 maja 2010 r.
Powyższa uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sulików dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów, nie wywołuje zmiany skutków finansowych dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, świadczonych przez w/w podmiot oraz przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf na okres krótszy niż 1 rok.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 1752
Nazwa dokumentu: XLIV/332/10
Skrócony opis: W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sulików dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Brzozowska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-06-30 14:09:00
Data udostępnienia informacji: 2010-07-05 14:09:45
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-05 14:12:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner