logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


PODATEK LEŚNY

Podatek leśny jest uregulowany w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.).

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m2 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne - w tym spółki - nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatek leśny naliczany jest dla osób fizycznych w drodze decyzji.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Uwaga!

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty (art. 6 ust. 7a ustawy o podatku leśnym, obowiązuje od 1.01.2016r.)

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać
w terminie do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy na formularzu wg ustalonego wzoru lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku oraz opłacają podatek w ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca.

Podstawą ustalenia stawki podatku leśnego na rok 2016 jest Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., która wyniosła 191,77 złotych za m3

Treść Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna dostępna pod adresem: http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2015/1028/1

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Sulików w pokoju nr 306 bądź telefonicznie 75 7787 617.


AKTUALNE DOKUMENTY:


Nazwa dokumentu: Podatek leśny
Skrócony opis: Opis podatku leśnego.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Sławińska
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-01-08 15:49:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-08 15:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-08 11:38:59

Wersja do wydruku...

corner   corner