logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minus Podatki i opłaty lokalne
   minus Podatek od nieruchomości
   minus Podatek rolny
   minus Podatek leśny
   minus Podatek od środków transportowych
   minus Opłata eksploatacyjna
   minus Opłata targowa
   plus Interpretacje podatkowe
   minus informacja o nowych formularzach podatkowych
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


OPŁATA EKSPLOATACYJNA

 

Stosownie do art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, z późn. zm.) przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża jest obowiązany wnosić opłatę eksploatacyjną za kopalinę wydobytą w okresie rozliczeniowym. Okresem rozliczeniowym jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od dnia 1 lipca do 31 grudnia.

Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej i przed upływem miesiąca następującego po półroczu (tj. do dnia 31 stycznia i 31 lipca) wnosi ją, bez wezwania, na rachunki bankowe gminy, na terenie której prowadzi wydobycie (w wysokości 60% naliczonej opłaty) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w wysokości 40% naliczonej opłaty).

W tym samym terminie przedsiębiorca przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie i NFOŚiGW kopie dowodów dokonanych wpłat wraz z informacją zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji, rodzaj i ilość wydobytej kopaliny, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, w tym przypadającej gminie oraz NFOŚiGW.

Jeżeli wysokość opłaty należnej za półrocze nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje; nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia odpowiedniej informacji do organu koncesyjnego, gminy oraz NFOŚiGW.

Przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić ww. informację także w przypadku, gdy w danym półroczu nie wydobywał kopaliny (tzw. informacja „zerowa”).

Stawki opłaty eksploatacyjnej określane są corocznie w obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat z zakresu przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego.

Lista stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2015 została określona w załączniku do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. poz. 705)

Podstawa prawna Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014r. , poz. 613 ze zm.)

Ilość odwiedzin: 8163
Nazwa dokumentu: Opłata eksploatacyjna
Skrócony opis: Opłata ekspolatacyjna
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Damian Kapic
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-01-12 16:04:00
Data udostępnienia informacji: 2012-01-12 16:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-18 14:53:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner