logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   minus 2010
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XLIII/325/10
         minus XLIII/326/10
         minus XLIII/327/10
         minus XLIV/328/10
         minus XLIV/329/10
         minus XLIV/330/10
         minus XLIV/331/10
         minus XLIV/332/10
         minus XLIV/333/10
         minus XLIV/334/10
         minus XLIV/335/10
         minus XLIV/336/10
         minus XLIV/337/10
         minus XLIV/338/10
         minus XLIV/339/10
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2010 > Czerwiec > XLIV/339/10

 

 
UCHWAŁA NR XLIV/339/10
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU
 
 
 
w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Sulików.
 
 
          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami); art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300 ze zmianami), Rada GminySulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
1.      Gmina Sulików wyemituje 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset ) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda (słownie złotych: jeden tysiąc), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 1.500.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).
2.      Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3.      Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów w ilości nie większej niż 99 osób.
4.      Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji będą zabezpieczone w formie weksla własnego in blanco.
§ 2.
Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na:
-        na wniesienie do spółki pod firmą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
-        modernizację budynku Urzędu Gminy Sulików,
-        uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice,
-        rekultywacja składowiska odpadów,
-        adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej,
-        spłatę rat kredytów i pożyczek.
§ 3.
Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2010 według poniższego harmonogramu:
1)      seria A na kwotę  215.000 zł nie później niż w dniu 29.12.2010 roku,
2)      seria B na kwotę  215.000 zł nie później niż w dniu 29.12.2010 roku,
3)      seria C na kwotę  215.000 zł nie później niż w dniu 29.12.2010 roku,
4)      seria D na kwotę  215.000 zł nie później niż w dniu 29.12.2010 roku,
5)      seria E na kwotę  215.000 zł nie później niż w dniu 29.12.2010 roku,
6)      seria F na kwotę  215.000 zł nie później niż w dniu 29.12.2010 roku,
7)      seria G na kwotę  210.000 zł nie później niż w dniu 29.12.2010 roku.
 
§ 4.
1.      Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2010 –2017
2.      Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.
3.      Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy Sulików.
4.      Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu, tylko w formie elektronicznej.
§ 5.
Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sulików uzyskanych w latach 2010 – 2017.
§ 6.
1.      Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:
1)        obligacje serii A po upływie 1 lat od daty emisji,
2)        obligacje serii B po upływie 2 lat od daty emisji,
3)        obligacje serii C po upływie 3 lat od daty emisji,
4)        obligacje serii D po upływie 4 lat od daty emisji,
5)        obligacje serii E po upływie 5 lat od daty emisji,
6)        obligacje serii F po upływie 6 lat od daty emisji,
7)        obligacje serii G po upływie 7 lat od daty emisji.
2.      Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3.      Dopuszcza się nabycie przez gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich zmniejszenia.
§ 7.
1.      Obligacje będą oprocentowane w stosunku kwartalnym, przy czym oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 3M (kwartalnej) powiększonej o marżę dla inwestorów.
2.      Oprocentowanie wpłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3.      Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików, który jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
Uzasadnienie
 
 
          Zgodnie z art. 89ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu. U uchwale Nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010, jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano emisje obligacji komunalnych.
          Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy emitowanie obligacji oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Gmina Sulików zamierza wyemitować obligacje komunalne w wysokości 1.500.000,00 zł.
          Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych przeznaczone zostaną na:
-        na wniesienie do spółki pod firmą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 487.000,00 zł,
-        modernizację budynku Urzędu Gminy Sulików 100.000,00 zł,
-        uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice 94.000,00 zł,
-        rekultywacja składowiska odpadów 70.000,00 zł,
-        adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej 231.000.00 zł,
-        spłatę rat kredytów 612.000,00 zł.
 
          Wykup obligacji nastąpi od 2011 roku do 2017 roku. Odsetki naliczane będą w okresach trzymiesięcznych w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę inwestorską. Wykup obligacji dokonywany będzie raz w roku.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 1800
Nazwa dokumentu: XLIV/339/10
Skrócony opis: W sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-07-30 08:14:00
Data udostępnienia informacji: 2010-08-03 08:14:28
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-03 08:17:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner