logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 29 KWIETNIA 2010 ROKU DO 20 MAJA 2010 ROKU
 
W okresie miedzysesyjnym Wójt Gminy podjął następujące działania:
 1. Przydzielił 10 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla ucznia Szkoły Podstawowej w Biernej w roku szkolnym 2010/2011 w ramach posiadanych środków własnych szkoły.
 2. Przydzielił 8 godzin nauczania indywidualnego dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Biernej w roku szkolnym 2010/2011 w ramach posiadanych środków własnych szkoły.
 3. Zatwierdził projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
 4. Wydał obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenckich zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
 5. Zatwierdził Plan Ewakuacji Urzędu Gminy Sulików oraz polecił podjęcie działań w celu przeprowadzenia szkolenia pracowników Urzędu Gminy Sulików w zakresie zasad i technik ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy.
 6. Polecił ustalenie terminów zebrań wiejskich w związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin lezących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Ponadto Wójt zwrócił uwagę na konieczność intensywnego informowania mieszkańców miejscowości objętych budową sieci kanalizacyjnej o przebiegu prac związanych z realizacja inwestycji.
 7. Polecił wystąpienie do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sulików z pismem o konieczności informowania Wójta Gminy w formie pisemnych raportów o przypadkach uszkodzenia hydrantów oraz o posiadaniu sprzętu do ich obsługi.
 8. Polecił podjęcie działań w celu pozyskania pracowników w ramach robót publicznych lub pracowników z zakładu karnego na potrzeby wykonywania prac związanych z systemem melioracyjnym na terenie gminy.
 9. Wykonywał uchwały Rady Gminy oraz podejmował czynności związane
  z reprezentowaniem Gminy Sulików na zewnątrz.
 
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Sulików.
 2. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Sulików.
 3. W sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
 4. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania zespołu do organizacyjno – technicznego przygotowania głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
 5. W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II.
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Aneks do umowy dotacji nr 1/10 do umowy dotacji nr 1/2010 zawartej z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych.
 2. Umowę z Firmą INTERHURT Sp. z o.o. ze Zgorzelca na sukcesywną sprzedaż
  i dostawę artykułów biurowych.
 3. Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 9 marca 2010 r. zawartego z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
 4. Aneksy do umowy nr TEL000040525015/NEOI z dnia 28 kwietnia 2008 roku
  z Telekomunikacją Polską na świadczenie usługi neostrada tp.
 5. Umowę nr 128/2010 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2010 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia. 
 6. Umowę z Panem Mariuszem Bułhak prowadzącym firmę „BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI” z siedzibą w Bogatyni na realizację zadania pn. „Wykonanie szacowania nieruchomości w gminie Sulików w roku 2010”.
 7. Aneks nr 1 do umowy nr 45/IN/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 roku z Panem Sławomirem Żyłkowski prowadzącym Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Radostowie Górnym na wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego w budynku nr 78 w Studniskach Dolnych (pomieszczenie użytkowane przez OSP Studniska).
 8. Umowę z firmą Usługi Ogólnobudowlane Michał Filipiak z siedzibą w Łagowie na wykonanie usługi polegającej na uszczelnieniu i zabezpieczeniu przed przedostawaniem się wód opadowych pod rozszczelnioną dachówkę na budynku Urzędu Gminy Sulików, poprzez wykonanie uszczelnienia okien dachowych.
 9. Umowę z Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu jakości Klienta w drodze auditów.
 10. Umowę z SISCO IT GROUP POLSKA Sp. z o.o. z Poznania na utrzymanie serwisu Biuletynu Informacji Publicznej.
 11. Umowę sponsoringu ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Samorządowo-Obywatelska ISO 2002 z siedziba w Pieńsku na ustalenie warunków promocji Gminy Sulików podczas II Międzynarodowego Festiwalu Ekumenicznego BOGA-tynia FESTIWAL w dniu 19 czerwca 2010 roku w Bogatyni.

Ilość odwiedzin: 3071
Nazwa dokumentu: Od 2010.04.29 do 2010.05.20
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 29 kwietnia 2010 roku do 20 maja 2010 roku.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pajak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-04 14:27:04
Data udostępnienia informacji: 2010-08-04 14:27:04
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:37:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner