logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 24 MAJA 2010 ROKU DO 29 CZERWCA 2010 ROKU
 
W okresie od dnia 24 maja 2010 r. do dnia 29 czerwca 2010 r. Wójt podjął następujące działania:
 1. Ponownie polecił pilne wystąpienie do zarządców dróg powiatowych i wojewódzkich
  w sprawie remontu dróg na terenie gminy.
 2. Przydzielił 4 godziny tygodniowo na indywidualne zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dla ucznia klasy IV Szkoły Podstawowej w Sulikowie w roku szkolnym 2010/2011 w ramach posiadanych środków własnych szkoły.
 3. Przydzielił 8 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy klasy II Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2010/2011 w Sulikowie w ramach posiadanych własnych środków szkoły.
 4. przydzielił 12 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego dla ucznia klasy III Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie w roku szkolnym 2010/2011 w ramach posiadanych środków własnych szkoły.
 5. Przydzielił 12 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy III Publicznego Gminnego Gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 w ramach posiadanych środków własnych szkoły.
 6. Zapoznał się z informacją Straży Gminnej w Sulikowie na temat działań przeprowadzonych w ramach akcji „Posesja” w dniach 12.04.2010 r. – 25.05.2010 r. na terenie Gminy Sulików.
 7. Podpisał warunki sprzedaży na własność lokalu użytkowego nr 1A (były sklep) i 18% udziału w częściach wspólnych budynku położonego w obrębie Sulikowa przy Placu Wolności nr 12, i 18% udziału w gruncie stanowiącego działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 573/7, zabudowaną budynkiem mieszkalnym.
 8. Polecił rozważenie pod kątem formalno-prawnym sprawy wniosku Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie o dofinansowanie zakupu drzwi wejściowych do świetlicy środowiskowej w Sulikowie.
 9. Polecił pilne podjęcie działań w celu odnowienia i naprawy zdewastowanej tablicy informacyjnej promującej Gminę Sulików, która znajduje się na Placu Wolności w Sulikowie oraz uzupełnienie jej istotnymi informacjami na temat gminy.
 10. Zatwierdził arkusze organizacyjne jednostek oświatowych na rok szkolny 2010/2011 z terenu gminy: Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych, Przedszkola Publicznego w Sulikowie, Szkoły Podstawowej w Biernej, Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie, Szkoły Podstawowej w Sulikowie.
 11. Podpisał protokół uzgodnień w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 211/7 w obrębie Stary Zawidów.
 12. Podpisał porozumienie w sprawie nabycia działki na rzecz Gminy Sulików nr 144/8, obręb Sulików.
 13. Polecił rozważenie możliwości rozmieszczenia wodowskazów służących do pomiaru poziomu wody na rzekach i potokach przepływających przez teren Gminy Sulików.
 14. Polecił wystosowanie ponownego wystąpienia w sprawie udrożnienia rowu melioracyjnego znajdującego się w pasie drogi wojewódzkiej nr 355 koło przystanku autobusowego we Wrociszowie Górnym.
 15. Polecił bieżącą kontrolę wywozu odpadów pochodzących z remontów budynków należących do mieszkańców gminy przez Straż Gminną w Sulikowie.
 16. Polecił wystąpienie do Międzygminnej Spółki Wodno –Kanalizacyjnej SUPLAZ w sprawie przeprowadzenia przeglądu technicznego hydrantów znajdujących się na terenie gminy do dnia 30 czerwca br., oraz przekazanie informacji z dokonanego przeglądu.
 17. Polecił wystąpienie do Energii Pro S.A. Oddział w Lubaniu z informacją na temat przebiegu prac związanych z realizacją zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin lezących w zlewni rzeki Czerwona Woda”, w związku z planowanymi przez Energię Pro pracami modernizacyjnymi na ternie Gminy Sulików.
 18. Podpisał porozumienie z Firmą FORNAX Sp. z o.o. z Wrocławia w sprawie współpracy przy realizacji zadań własnych gminy.
 19. Podjął decyzję o nieudzielaniu Powiatowi Zgorzeleckiemu pomocy finansowej w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania dzieci
  z terenu Gminy Sulików, znajdujących się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza obszarem Powiatu.
 20. Zatwierdził wybór wykonawcy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi prowadzonymi w trakcie realizacji zadania pn.: Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” oraz podpisał umowę na realizację w/w zadania z Firmą BUDNARY 2 Nadzory, Kosztorysowanie, Wykonawstwo Krystyna Nawrocka ze Zgorzelca.
 21. Umowę dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików nr 37 o powierzchni 0,53 ha położonej w obrębie wsi Studniska Dolne.
 22. Podpisał protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży na własność budynku mieszkalnego i gospodarczego nr 164 wraz z gruntem stanowiącym działkę nr 530 o powierzchni 0,42 ha, obręb Miedziana.
 23. Podpisał porozumienie nr I.GN. 7014/46-2/2010 ze Starostą Zgorzeleckim w sprawie wycinki drzew oraz krzewów na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 7/50 AM-1 obręb Sulików.
 24. Zaakceptował harmonogram finansowo-rzeczowy na wykonanie przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej na salę sportowo-widowiskową w Studniskach Dolnych przez Firmę Wielobranżową Geobud A. Mróz.
 25. Wykonywał uchwały Rady Gminy oraz podejmował czynności związane
  z reprezentowaniem Gminy Sulików na zewnątrz.
 
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie im. Jana Pawła II w Sulikowie.
 2. W sprawie zasad umieszczania reklam, lokalizowania wesołych miasteczek i cyrków na gruntach lub obiektach stanowiących własność Gminy Sulików oraz pobierania z tego tytułu opłat.
 3. Zarządzeni wewnętrzne w sprawie powołania Gminnego Lidera oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego, którego zadaniem będzie zorganizowanie spisu rolnego na obszarze Gminy Sulików.
 4. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 5. O zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sulików.
 6. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Sulików.
 7. W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie.
 8. W sprawie zmian w budżecie gminy Sulików na 2010 r.
 
 
 Podpisał następujące umowy:
 1. Umowę z Firmą SGS EKO-PROJEKT Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu na wykonanie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulikowie.
 2. Umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Zgorzelcu na wykonanie usługi w zakresie konserwacji rowu melioracyjnego nr R-C (działki 346/3, 346/2, obręb Mała Wieś Dolna) oraz rowu melioracyjnego R-C (działka nr 7/27, obręb Sulików).
 3. Umowę z Energią Pro S.A. z Jeleniej Góry na zwiększenie mocy przyłączeniowej do wysokości 40,0 kW w związku z planowaną przebudową i rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Studniskach na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej”.
 4. Umowę dotacji nr 0341/8C/126/2010 z Wojewodą Dolnośląskim w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 5. Umowę z Zakładem Karnym w Zarębie na nieodpłatne zatrudnienie skazanych.
 6. Umowę z Firmą Victor z Zawidowa na świadczenie usługi przewozu więźniów z Zakładu Karnego w Zarębie do Sulikowa.
 7. Umowę z Panią Marią Szmigiel prowadzącą Praktykę Lekarza Rodzinnego, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Zarębie na świadczenie usług profilaktyki i ochrony zdrowia.
 8. Umowę z Panem Dariuszem Wolińskim na wykonanie szkoleń BHP i oceny ryzyka do stanowiska.
 9. Umowę sponsoringu z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater i Cechem Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości w Zgorzelcu na wsparcie finansowe Międzynarodowego Konkursu Fryzjerskiego klas III. 
 10. Aneks do umowy dotacji nr ZK-13/10 z dnia 2 marca 2010 roku zawartej z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej.
 11. Umowę z firmą „DROG-MAX” Tadeusz Mak ze Zgorzelca na remont nawierzchni drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Sulików nr 155 w Studniskach Dolnych.
 12. Umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym GEOBUD Artur Mróz ze Zgorzelca na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej”.
 13. Aneks nr 1 do umowy nr OS/43/2010 zawartej w dniu 7 kwietnia 2010 roku z BBF Spółką z o.o. z Poznania na wykonanie Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Sulików wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Ilość odwiedzin: 2926
Nazwa dokumentu: Od 2010.05.24 do 2010.06.29
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 24 maja 2010 roku do 29 czerwca 2010 roku.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-04 14:30:16
Data udostępnienia informacji: 2010-08-04 14:30:16
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:37:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner