logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 36
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików
odbytego w dniu 20 kwietnia 2010 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk – Zastępca Gminy Sulików.
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Komisji przedstawił planowany porządek posiedzenia:
1.      Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
2.      Rozpatrzenie projektów uchwał.
3.      Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy.
4.      Sprawy różne.
 
Przewodniczący Komisji zaproponował, by korzystając z obecności Pani Skarbnik –przesunąć punkt opiniowanie bieżących zmian w budżecie przez projektami uchwał.
 
Ad. 1
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
 
Przewodniczący Komisji przestawił uchwałę nr I/75/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii
o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
 
Budżet Gminy Sulików na 2009 rok został przyjęty uchwałą nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku. Uchwalone zostały dochody w wysokości 15.368.385,00 zł i wydatki w wysokości 15.203.634,00 zł oraz nadwyżka w wysokości 164.751,00 zł. W 2009 roku budżet gminy uległ zmianie i według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił:
-dochody w wysokości 16.220.757,12 zł,
-wydatki w wysokości 15465.573,11 zł,
-nadwyżka wysokości 755.184,01 zł.
 
Na zmianę budżetu gminy miały wpływ zwiększenia dochodów o kwotę 852.372,12 zł (5,55%) oraz zwiększenia wydatków o kwotę 261.939,11 zł (1,72%).
Na wydatki bieżące zaplanowano w budżecie kwotę 14 360.705,90 zł., zrealizowano
w kwocie 13 839 951,23 zł, co stanowi 96,37 % zaplanowanych.
Łączna kwota długu Gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku w relacji do wykonanych dochodów stanowi 31,65 %.
Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 774.867,21 zł.,
z czego wydatkowano kwotę 539.947,19 zł., co stanowi 69,68 % planowanych wydatków.
 
Radni nie zgłosili uwag do Sprawozdania.
 
Komisja wstępnie 3 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
 
Ad. 3
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
1. Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2009 rok.
W dyskusji członkowie Komisji odnieśli się do działalności Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulikowie, w tym m.in. do oferty proponowanej przez GOK, finansowania realizowanych działań, zatrudnienia w ośrodku, niskiego zainteresowania mieszkańców działalnością GOKu.
Komisja zapoznała się również z Zarządzeniem Wójta Gminy nr II/247/10 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulikowie za 2009 rok.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła informację z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w trybie uchwały nr XL/265/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty
i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
 
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
 
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy omówionymi przez Zastępcę Wójta:
2. W sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
3. W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
4. W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.
5. W sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
6. W sprawie sprzedaży likwidacji nieruchomości w drodze przetargu.
7. W sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013.
 
Ad. 4
W sprawach różnych:
1. Radna Regina Solska monitowała w sprawie uszkodzonego rowu przy drodze starozawidowskiej.
Zastępca Wójta poinformował, że zostało wystosowane pismo w tej sprawie do zarządcy drogi.
2. Radna Wioletta Rynkiewicz pytała jak wygląda sprawa niedrożnego rowu koło przystanku we Wrociszowie Dolnym, który jest zalewany.
Zastępca Wójta odpowiedział, że również w tej sprawie zostało wystosowane pismo do zarządcy drogi przy której uszkodzony jest rów melioracyjny.
3. Radna Regina Solska pytała kiedy będą łatane drogi gminne.
Zastępca Wójta odpowiedział, że w przyszłym tygodniu zostaną podjęte działania związane
z naprawą dróg po okresie zimowym.
4. Radny Przemysław Okrasa, pytał jak wygląda sprawa kamienia na drogę prowadzącą do posesji Pana Oleśniewicza w Miedzianej. 
5. Radny Piotr Jankowski, pytał kiedy zostanie przekazany kamień na drogę do posesji Państwa Haniebnych w Biernej.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1730.
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2136
Nazwa dokumentu: Protokół nr 36
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 20 kwietnia 2010 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-05 09:51:29
Data udostępnienia informacji: 2010-08-05 09:51:29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-05 09:53:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner