logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 37
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików, które odbyło się
w dniu 18 maja 2010 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Posiedzeniu przewodniczył radny Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
 
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy Sulików,
oraz w części posiedzenia:
-Zbigniew Jaworski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie,
-Marta Brzozowska – referent ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Sulików,
-przewodniczący rad sołeckich według załączonej listy obecności.
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1.      Spotkanie z Przewodniczącymi Rad Sołeckich. Analiza informacji rad sołeckich. Prowadzenie dokumentacji z działalności sołectw.
2.      Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
3.      Sprawy różne.
 
Przewodniczący poinformował, że w związku z brakiem zmian w budżecie gminy na rok 2010, punkt dotyczący opiniowania zmian w budżecie nie będzie ujęty w porządku posiedzenia.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag.
 
Ad. 1
Przewodniczący po powitaniu wszystkich obecnych poinformował, że Rada Gminy Sulików na sesji w marcu podjęła kolejną uchwałę w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2011 roku. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów, chcieliby zapoznać się z postępami przy realizacji zadań ze środków z funduszu sołeckiego na 2010 rok.
 
Zastępca Wójta przedstawił stan realizacji zadań z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach (sołectwo Mała Wieś Górna i Wilka Bory nie wyznaczyły zadania do realizacji):
 
·         Bierna – zakup umundurowania dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za kwotę 14 306,00 zł. Mundury nie zostały jeszcze zakupione.
·         Mała Wieś Dolna – remont drogi wewnętrznej nr 178 (za budynkiem piekarni). Odcinek drogi przeznaczony do remontu to ok. 220 m, o szerokości 4 m. Wykonanie tego zadania jest przewidziane w okresie wakacyjnym. Koszt zadania to 9 286,00 zł.
·         Miedziana - zakup umundurowania dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wymiana okien w świetlicy wiejskiej (13 001,00 zł). Mundury również nie zostały zakupione. W przypadku zakupu umundurowania zostaną zastosowane przepisy określone w regulaminie zamówień publicznych poniżej 14 tys. euro, który obowiązuje w Urzędzie Gminy Sulików.
·         Mikułowa – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Mikułowej, poza salą taneczną. Obecnie trwa szukanie oferenta na wykonanie dokumentacji projektowej. W przypadku tego zadania istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie do regionalnego programu odnowy wsi, ponieważ środki w wysokości 12 348,00 zł nie będą wystarczające. Świetlica jest otwarta pięć dni w tygodniu, aby była właściwie ogrzana, należy rozważyć najkorzystniejszą formę pieca, który będzie służył w świetlicy.
·         Radzimów Dolny – remont dróg nr 457, 536, 65, polegający na wykonaniu rowu odwadniającego. Środki na wykonanie tego zadania z funduszu sołeckiego w wysokości 14 004,00 zł mogą nie być wystarczające. Przed przystąpieniem do realizacji zadania niezbędna będzie pomoc geodety, który powinien uporządkować kwestię działek na których położony jest rów odwadniający.
·         Stary Zawidów – poza remontem świetlicy sołectwo przeznaczyło środki w wysokości 1 800,00 zł na modernizację dróg: droga wewnętrzna nr 63 w Wielichowie oraz droga wewnętrzna nr 116 w Starym Zawidowie (Kamieniec). Modernizacja dróg będzie polegała głównie na zakupie kamienia. Realizacja zadania będzie miała miejsce w okresie wakacyjnym.
·         W miejscowościach Sulików, Skrzydlice, Wrociszów Górny, Studniska Górne i Wilka przewidziana jest budowa placów zabaw. W przypadku Sulikowa budowa placu zabaw przy ul. Garbarskiej połączona jest z zadaniem modernizacji Placu Wolności w Sulikowie. Na realizację zadnie pn. ”Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików”  został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zakup wyposażenia na place zabaw jest przewidziany w okresie wakacyjnym.
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury przedstawił stan zaawansowania zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przez Ośrodek Kultury:
·         Miedziana – remont świetlicy wiejskiej polegający na zakupie okien i drzwi wraz z montażem. Ze względu na ograniczoną ilość środków (7 001,00 zł) wymienione zostaną jedynie drzwi główne oraz okna.
·         Radzimów Górny – kontynuacja remontu pomieszczeń znajdujących się w budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym z przeznaczeniem na świetlice wiejską. Wydatki na realizację tego zadania wynoszą:
-remont pomieszczenia z przeznaczeniem na zaplecze socjalne i kuchenne: 6 000,00 zł,
-remont pomieszczenia z przeznaczeniem na wc: 4 000,00 zł,
-remont holu wejściowego: 3 000,00 zł,
-zakup wyposażenia (stoliki i krzesła): 3 439,00 zł.
Dyrektor przedstawił szczegółowy zakres remontu:
-Przedzielenie pomieszczenia gospodarczego ścianką kartonowo – gipsową, wyciszenie wełną mineralną z przeznaczeniem na kuchnię i WC.
-Wykonanie instalacji elektrycznej i zabudowanie jej pod tynk.
-Demontaż starych drzwi do pomieszczenia WC oraz montaż nowych o szer. 80 cm.
-Wykonanie podejścia wody do ubikacji i zlewozmywaka oraz do odpływów.
-Położenie na posadzkach płytek z gresu.
-Położenie glazury w WC na wysokość 2,10 m.
-Położenie w kuchni nad zlewozmywakiem fartucha z płytek ceramicznych na wysokość 60 cm.
-Wykonanie instalacji wentylacyjnej w WC i kuchni.
-Położenie struktury, pomalowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną.
-Wyrównanie starej podłogi i nabicie nowych płyt OSB o grubości 18 mm.               w pomieszczeniu świetlicy.
 
 
-Zamontowanie i podłączenie muszli WC, umywalki i zlewozmywaka.
Planowany termin wykonania prac remontowych to okres od 17 maja 2010 r. do 8 czerwca 2010 r. Po spotkaniu Dyrektora GOK z rada sołecką w dniu 6 maja br. przystąpiono do remontu.
 
·         Stary Zawodów – remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem. Po spotkaniu z radą sołecką w dniu 21 kwietnia br. ustalono, że najważniejszym zadaniem będzie wymiana podłogi. Stara podłoga została już zerwana przez mieszkańców.
Przewidziane koszty remontu świetlicy:
-zakup materiałów – 7 000,00 zł,
-zakup usług – 3 000,00 zł.
·         Wrociszów Dolny – remont świetlicy wiejskiej (9 537,00 zł):
-wymiana zadaszenia wewnątrz świetlicy wraz z oświetleniem – 5 000,00 zł,
-zrobienie sufitu wewnątrz świetlicy wraz z oświetleniem – 1 500,00 zł,
-osuszenie świetlicy wiejskiej, poprowadzenie drenaży wokół świetlicy – 1 000,00 zł,
-zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej – 937,00 zł,
-wyłożenie kostką brukową podjazdu autobusu przy przystanku we Wrociszowie Dolnym – 1 100,00zł.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury poinformował, że planuje spotkanie z radą sołecką w celu omówienia szczegółów remontu świetlicy.
 
Zdaniem Przewodniczącego Komisji zadania polegające jedynie na zakupie wyposażenia takiego jak umundurowanie dla OSP nie powinno być odkładane na koniec roku. Ponadto wykonanie placów zabaw w poszczególnych sołectwach powinno nastąpić w okresie letnim, kiedy można z nich skorzystać, a nie pod koniec roku. Ponadto dziwią decyzje tych rad sołeckich które podejmują decyzje o budowie placów zabaw nie uwzględniając potrzeb remontowych w budynkach świetlic.
W dyskusji poruszona została kwestia funkcjonowania świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym i zasad jej udostępnienia mieszkańcom. Zdaniem komisji zasady udostępnienia świetlicy nie są jasne, przejrzyste i zgodne z uchwałą dot. wynajmu świetlic pozostających w dyspozycji GOK w innych miejscowościach. Komisja docenia zaangażowanie sołtysa E. Zarasa w funkcjonowanie świetlicy, jednakże zwraca uwagę na niezgodne z przepisami dysponowanie środkami pochodzącymi z wynajmu świetlicy.
Ponadto w dyskusji podkreślono właściwe działanie dyrektora Z. Jaworskiego w wykonaniu powierzonego dla GOK zakresu realizacji zadań z funduszu sołeckiego i obawy dotyczące braku działań w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał:
1.      W sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.
2.      W sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”.
Pani Marta Brzozowska – referent s. ochrony środowiska przedstawiła projekt uchwały.
Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2009-2012 z perspektywa na lata 2013-2016” została opracowana zgodnie z Polityką ekologiczną Państwa oraz Programem Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego
Aktualizacja uzyskała pozytywną opinie organu wykonawczego Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko projekt aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016’ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zapewniony udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Konsultacje społeczne trwały 21 dni. Zainteresowani mogli zgłaszać uwagi i wnioski do dokumentu w dniach od 6 stycznia do 27 stycznia 2010 r. w trakcie konsultacji zostały wniesione uwagi od jednego mieszkańca gminy Sulików. Uwagi zostały zaakceptowane i wprowadzone do projektu aktualizacji.
Głównym założeniem aktualizacji jest wyznaczenie celów do zrealizowana w zakresie ochrony środowiska na ternie Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na wprowadzenie do aktualizacji Programu danych nieaktualnych, pochodzących sprzed kilkudziesięciu lat, jak np., nieaktualna inwentaryzacja przyrodnicza lub dane urzędu statystycznego w zakresie produkcji rolnej na terenie gminy.
 
W dyskusji nad projektem uchwały poruszono kwestię zgodności zapisów w aktualizacji z planami dotyczącymi lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy oraz koniecznością zwiększenia ilości miejsc w gminie, które zgodnie z założeniami będą poddane ochronie.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1.      Radna Wioletta Rynkiewicz ponownie monitowała w sprawie zalewania przystanku autobusowego we Wrociszowie Dolnym przy drodze wojewódzkiej.
2.      Radna Regina Solska monitowała w sprawie rowu przy drodze powiatowej w Starym Zawidowie, który jest zalewany fekaliami.
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o podjęcie działań przez Straż Gminną w Sulikowie mających na celu sprawdzenie przyczyn zalewania rowu fekaliami.
3.      Radny Piotr Jankowski ponownie zgłosił potrzebę przeglądu hydrantów oraz zgłosił problem zbyt mocno chlorowanej wody w Biernej.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1835.
 
Protokołowała:
A.Adamiak

Ilość odwiedzin: 2216
Nazwa dokumentu: Protokół nr 37
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików, które odbyło się w dniu 18 maja 2010 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-05 09:53:38
Data udostępnienia informacji: 2010-08-05 09:53:38
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-05 09:55:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner