logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 38
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików
odbytego w dniu 22 czerwca 2010 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów.
Wszyscy członkowie byli obecni (radny Przemysław Okrasa spóźnił się, przybył na posiedzenie o godz. 1630).
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.
 
Przewodniczący w związku z obecnością Pani Skarbnik zaproponował zmianę w porządku obrad, polegającą na przesunięciu omówienia bieżących zmian w budżecie gminy przed zapoznaniem się z pozostałymi projektami uchwał, następnie przedstawił porządek posiedzenia:
1.      Sprawy finansowe gminnych jednostek organizacyjnych: Koszty funkcjonowania oświaty na terenie gminy.
2.      Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy.
3.      Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
4.      Sprawy różne.
Porządek posiedzenia wraz z proponowaną zmianą został przyjęty bez uwag.
 
Ad. 1
Przewodniczący Komisji poinformował, że otrzymał pismo Urzędu Gminy Sulików, w którym został poinformowany, że Pani Agata Herbik – inspektor ds. oświaty nie będzie uczestniczyć w posiedzeniu Komisji, ponieważ nie zajmuje się sprawami finansowania oświaty. Informacji na ten temat będzie udzielała Skarbnik Gminy
 

Jednostka
Plan na 2010 r.
Wykonanie do 31.05.2010 r.
Przekazane środki w stosunku do planu
w zł
w zł
Przekazane środki
do 31.05.2010 r.
Kwota wg. planu Plan/12x5 m-cy
Procent przekazania w stosunku do planu rocznego
w zł
w zł
w %
Zespół Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum
w Sulikowie
3 027 844, 00
1 471 399,06
1 475 000,00
1 261 601,67
48,71
W tym: Szkoła Podstawowa
w Sulikowie
1 457 085,00
692 539,56
-
-
-
Publiczne Gminne Gimnazjum
w Sulikowie
1 570 759,00
778 859,50
-
-
-
Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych
829 190,00
402 559,22
403 000,00
345 495,83
48,60
Szkoła Podstawowa w Biernej
948 000,00
420 533,42
421 000,00
395 000,00
44,41
Przedszkole Publiczne
w Sulikowie
604 000,00
266 543,42
267 750,00
251 666,67
44,33
Urząd Gminy Sulików
516 796,00
213 236,49
213 236,49
215 331,67
41,26
W tym: Dowożenie uczniów do szkół
413 690,00
179 496,49
-
-
-
Pomoc materialna dla uczniów
103 106,00
33 740,00
-
-
-
Razem:
5 925 830,00
2 774 271,61
2 779 986,49
2 469 095,83
46,91

 
 
Skarbnik Gminy przedstawiła informację na temat finansowania jednostek oświaty w 2010 r.
W dyskusji członkowie Komisji poruszyli kwestię wzrostu kosztów dowozu uczniów do szkół i na zajęcia lekcyjne. Komisja zapoznała się z umową na dowóz uczniów z Firmą Vektor oraz z miesięcznymi zestawieniami sporządzanymi przez jednostki oświatowe dotyczącymi liczby dowożonych uczniów do szkół. Na podstawie tych zestawień pokrywane są koszty dowozu. Członków Komisji zastanowił fakt, że w niemal każdym miesiącu w zestawieniach ujęta jest 100% frekwencja.
 
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną w kwestii finansowania dowozu uczniów do szkół, a w szczególności rozliczania, fakturowania tych wydatków.
 
Ad. 2
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
 
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 2 głosami przeciwnymi, 2 głosami wstrzymującymi się i jednym głosem za.
 
Ad. 3
Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy:
1)      Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Sulików.
Projekt uchwały został wstępnie odrzucony 2 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.
 
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał omówionymi przez Zastępcę Wójta:
1)            w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
2)            w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zgorzelec na realizację zadania związanego z ochroną zabytków,
3)            w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej,
4)            w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sulików dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów,
5)            w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie,
6)            w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
7)            w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie,
8)            w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej,
9)            w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013,
10)        w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”.
 
 
Ad. 4
W sprawach różnych:
1.      Radny Piotr Jankowski monitował w sprawie nawiezienia kamienia drogę dojazdową do posesji Państwa Haniebnych z Biernej.
2.      Radna Wioletta Rynkiewicz montowała w sprawie zalewania przystanku autobusowego we Wrociszowie Dolnym przy drodze wojewódzkiej.
 
 
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1810.
 
 
Protokołowała:
A.    Adamiak

Ilość odwiedzin: 2112
Nazwa dokumentu: Protokół nr 38
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 22 czerwca 2010 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-05 09:55:06
Data udostępnienia informacji: 2010-08-05 09:55:06
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-05 10:04:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner