logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 37
 
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików, odbytego w dniu 23 czerwca 2010 roku o godz. 1500
 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Podanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni. (radny Jacek Staszczuk spóźnił się, przybył na posiedzenie o godz. 1530).
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy (w części posiedzenia).
-Karolina Żerko-Kopij – inspektor ds. inwestycji Urzędu Gminy Sulików (w części posiedzenia).
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
1.      Stopień realizacji modernizacji sieci oświetleniowej na terenie gminy.
2.      Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
3.      Sprawy różne.
 
Ad. 1
Stopień realizacji modernizacji sieci oświetleniowej na terenie gminy.
W dniu 9 czerwca br. Rada Gminy Sulików podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii
o realizacji kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sulików, w której Rada Gminy pozytywnie opiniuje zamiar przeprowadzenia w latach 2010 – 2013 kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sulików.
Celem kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia drogowego gminy będzie wymiana wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na nowe oprawy energooszczędne oraz rozbudowa i budowa nowych punktów oświetlenia na terenie Gminy Sulików.
Spodziewanym efektem modernizacji oświetlenia będzie zapewnienie ciągłości należytego oświetlenia ulic i dróg przy obniżonej energochłonności systemu oświetlenia, zaoszczędzenie środków finansowych w budżecie gminy, unowocześnienie oświetlenia, poprawa jego jakości i standardu, zmniejszenie nakładów na konserwację oraz poprawa wizerunku gminy.
 
Wójt Gminy poinformował, że została powołana Komisja do udzielenia zamówienia z wolnej ręki dla Firmy Energia Pro na wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sulików. Kolejnym krokiem będzie wystąpienie do Energii Pro z zaproszeniem do podjęcia negocjacji w celu wypracowania projektu umowy na realizację serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie. Wraz z zaproszeniem zostanie przesłana dokumentacja techniczna opracowana w 2007 roku przez Firmę Licht Projekt do wykorzystania jej treści do opracowania oferty na realizację modernizacji oświetlenia.
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał omówionymi przez Wójta Gminy:
1)            w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały (w głosowaniu udział brało 4 radnych – nieobecny radny Jacek Staszczuk).
 
2)            w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zgorzelec na realizację zadania związanego z ochroną zabytków.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. (w głosowaniu udział brało 4 radnych).
 
3)            w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. (w głosowaniu udział brało 4 radnych).
 
4)            w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sulików dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. (w głosowaniu udział brało 4 radnych).
 
5)            w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. (w głosowaniu udział brało 4 radnych).
 
6)            w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. (w głosowaniu udział brało 4 radnych).
 
7)            w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie,
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. (w głosowaniu udział brało 4 radnych).
 
(na posiedzenie przybył radny Jacek Staszczuk, w głosowaniu udział bierze pięciu radnych)
 
8)            w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej,
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
9)            w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013,
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Wójt poinformował, że w związku z duża ilością poprawek do projektu uchwały sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”, zostaje on wycofany z porządku obrad sesji.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła następujące projekty uchwał:
1)      w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Sulików.
Projekt uchwały został wstępnie przyjęty 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
2) w sprawie zmian w budżecie gminna rok 2010.
Projekt uchwały został wstępnie przyjęty 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1. Wójt poinformował o pozyskaniu przez gminę środków na realizację modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z Programu EWT Polska – Saksonia, wspólnie ze stroną niemiecką. Gmina poniesie jedynie 15% kosztów projektu.
 
2. Wójt poinformował o propozycji ze strony Burmistrza Miasta Lubania w kwestii podjęcia wspólnych działań w zakresie gospodarki odpadami wraz ze składowaniem odpadów komunalnych z gmin: Pieńsk, Sulików i Zgorzelec w Lubaniu. Realizacją tej koncepcji wymaga jeszcze wielu analiz, oraz podjęcia przez poszczególne Rady Gmin stosowanych działań takich jak porozumienie komunalne. Burmistrz Lubania, jest w stanie zapewnić wstępne zasady porozumienia:
-gwarancja odbioru odpadów komunalnych przez okres najbliższych 25-30 lat, po cenie jak dla mieszkańców Miasta Lubania,
-przejęcie pracowników Spółki ŁHK ze Zgorzelca, oraz sprzętu,
-wyłączenie składowiska odpadów, które powinno zostać zrekultywowane ze środków samorządów Pieńsk, Sulików i Zgorzelec,
-możliwość gwarancji dostarczenia ze składowiska w Lubaniu kompostu do rekultywacji wysypisk w Sulikowie i Stojankowie po cenie kosztów transportu,
-umożliwienie zakupu udziałów w Spółce z o.o. ZGiUK Gminom Sulików, Zgorzelec, Pieńsk w wysokości po 1,3 mln zł.
Zdaniem Wójta propozycja Gminy Miejskiej Lubań jest korzystna i pewna. Od lutego br. trwają rozmowy z Gminą Miejską Zgorzelec w kwestii wspólnej gospodarki odpadami, jednak do tej pory nie zostały wypracowane żadne propozycje.
Komisja wstępnie wyraziła pozytywne zdanie na temat propozycji Burmistrza Miasta Lubania w zakresie gospodarki odpadami, członkowie Komisji w ubiegłym roku byli zarówno
w ZGiUK w Lubaniu jaki w Zakładzie MPGK w Jędrzychowicach i wiedzą jakie warunki panują w obu zakładach. Składowisko w Lubaniu ma znacznie korzystniejsze warunki.
 
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1700.
 
 
Protokołowała:
A.Adamiak

Ilość odwiedzin: 2515
Nazwa dokumentu: Protokół nr 37
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików, odbytego w dniu 23 czerwca 2010 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-05 10:24:07
Data udostępnienia informacji: 2010-08-05 10:24:07
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-05 10:32:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner