logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   minus 2010
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      minus Sierpień
         minus XLV/340/10
         minus XLV/341/10
         minus XLV/342/10
         minus XLV/343/10
         minus XLV/344/10
         minus XLV/345/10
         minus XLV/346/10
         minus XLV/347/10
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2010 > Sierpień > XLV/345/10

 

UCHWAŁA NR XLV/345/10
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 SIERPNIA 2010 ROKU
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Studniskach Dolnych.
 
            Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z 2004 roku, Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje :
 
§ 1.
 
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkami: mieszkalno-gospodarczym i gospodarczymi, położonej w obrębie Studniska Dolnych i oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka Nr 133 o powierzchni 1,15, A.M.1 wraz z przynależnym gruntem, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW JG1Z/00047617/0
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

 
Uzasadnienie:
Nieruchomość położona jest w obrębie Studnisk Dolnych, zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym i gospodarczymi wolnostojącymi. Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 31 stycznia 2008r. znak: SP.3.7710.G.127-42/07 przekazał wyżej wymienioną nieruchomość na rzecz Gminy Sulików. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Studniska Dolne, teren ten oznaczony jest symbolem 11 MR z zapisem: ciąg istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów obsługi produkcji rolnej oraz nieuciążliwych zakładów rzemieślniczych. W budynku mieszkalnym wydzielony jest jeden lokal mieszkalny na który lokatorka ma ważną umowę najmu. Pismem z dnia 12 lipca 2010 roku Nr GN.72241-22/10 została powiadomiona o przysługującym jej z mocy art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmn.), prawie pierwszeństwa nabycia zajmowanego lokalu mieszkalnego. Termin złożenia załączonego do pisma wniosku ustalono okres jednego miesiąca od daty otrzymania pisma. Lokatorka w określonym terminie nie złożyła wniosku, a zatem należy przyjąć, że nie jest zainteresowana nabyciem na własność zajmowanego lokalu mieszkalnego. Zły stan techniczny wyżej wymienionych budynków, a także brak środków finansowych na ich w przeważającej części, remont kapitalny skłania do sprzedaży obiektów wraz z przynależnym gruntem w drodze przetargu osobie prawnej lub fizycznej, która będzie w stanie zabezpieczyć istniejące zabudowania przed ich dalszą degradacją
 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 2018
Nazwa dokumentu: XLV/345/10
Skrócony opis: W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Studniskach Dolnych.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-30 14:15:00
Data udostępnienia informacji: 2010-09-01 14:15:57
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-01 14:19:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner