logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Stypendia socjalne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2010/2011

 

 • W 2005 roku w ustawie o systemie oświaty został wprowadzony rozdział, który dotyczy pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc dla uczniów przewidziana jest w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Stypendium jest formą pomocy na wyrównywanie szans o charakterze edukacyjnym.

 

 • Zgodnie z. 90 d ust.1 ustawy o systemie oświaty stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
  z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizml, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Natomiast o zasiłek szkolny można ubiegać się w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia.

 

 • Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

3. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

4. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach powyżej wymienionych nie jest możliwe.

 

 • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
  o stypendium szkolne
  nie może być większa niż kwota (351zł na osobę w rodzinie) o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr. 175, poz 1362 z późn. zm.).

 

 • Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia organu o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

 • Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

 • Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 • O stypendium mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.

 

 • Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011 będą przyjmowane do 15 września 2010r. w godz.: pn.-pt.: 7.30-15.30 (szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) oraz do 15 października 2010r. (słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie - Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń, ul. Pocztowa 7a, 59-975 Sulików

 

 • Wnioski o stypendia są dostępne- do pobrania : poniżej strony oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie - Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń (pokoje nr 2,4,5 i 7 )ul. Pocztowa 7a, 59-975 Sulików.

 

Opracowanie:

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń- mgr Lucyna Pawlak

 

 

Załączniki do pobrania: 2010-09-03 09:02:10 - Wniosek na stypendium (52.50 kB)

Nazwa dokumentu: Stypendia socjalne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2010/2011
Osoba, która wytworzyła informację: Kamila Sznajder
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Świątek
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2010-09-03 08:52:24
Data udostępnienia informacji: 2010-09-03 08:52:24
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-03 10:01:00

Wersja do wydruku...

corner   corner